Utbildning och småbarnspedagogik

Alla barn, elever och studeranden har rätt till en trygg och jämlik inlärnings- och uppväxtmiljö. Diskrimineringslagen förpliktigar alla utbildningsanordnare och de läroanstalter de är huvudmän för samt anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken att främja likabehandling samt att göra sådana rimliga anpassningar som elever eller studeranden behöver. Trots detta får diskrimineringsombudsmannen kontakter från utbildningen och småbarnspedagogiken om situationer där ett barn eller en studerande utan orsak på grund av någon av deras egenskaper, till exempel funktionsnedsättning, övertygelse eller etniskt ursprung, har ställts i en ofördelaktigare ställning än andra.

Främjande av likabehandling på läroinrättningar och inom småbarnspedagogiken

Diskrimineringslagen förpliktigar alla utbildningsanordnare och de läroanstalter de är huvudmän för samt anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken att främja likabehandling i sin verksamhet och att upprätta en likabehandlingsplan.

Diskrimineringslagen ändrades 1.6.2023. Med reformen utvidgades skyldigheten att främja likabehandling och upprätta en likabehandlingsplan till att även gälla anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska se till att varje småbarnspedagogiskt verksamhetsställe har en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Småbarnspedagogiken har en övergångstid på två år för likabehandlingsplaneringen.

Diskrimineringslagen ställer två typer av förpliktelser på utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik.

  • För det första gäller förbudet mot diskriminering även utbildning och småbarnspedagogik. Inom utbildningen och småbarnspedagogiken ska man försäkra sig om att verksamheten av utbildningsanordnare, läroinrättningar, anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken inte på något sätt är diskriminerande. Detta kräver granskning av praxisen inom utbildning och småbarnspedagogik ur de olika barnens, elevernas och studerandenas perspektiv så att alla har en likvärdig möjlighet att växa, lära sig och visa vad man har lärt sig.
  • För det andra är utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik skyldiga att främja likabehandling. Detta kräver bedömning av nuläget, planerade åtgärder för att korrigera de problem som observerats samt uppföljning av åtgärdernas effektivitet.

Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik ska ha en giltig likabehandlingsplan. Skyldigheten att upprätta en likabehandlingsplan är enhetsspecifik, vilket betyder att varje läroinrättning och verksamhetsställe för småbarnspedagogik ska ha sin egen likabehandlingsplan som ska baseras på bedömningen av hur likabehandling uppnås i verksamheten. Vid upprättandet av planen ska man höra studerandena, eleverna och barnen samt deras vårdnadshavare. De åtgärder som främjar likabehandling ska med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och andra omständigheter vara effektiva, ändamålsenliga och proportionella. Åtgärdernas effektivitet ska följas upp.

Några tidsfrister för uppdateringen av likabehandlingsplanen fastställs inte direkt i lagen, men för att säkerställa att planen motsvarar verksamhetsmiljön av verksamhetsställena för småbarnspedagogik och läroinrättningarna bör uppdateringsintervallen inte överskrida tre år.

Inlärnings- och uppväxtmiljön ska vara trygg och jämlik

En trygg inlärnings- och uppväxtmiljö är fri från trakasserier. Att på grund av en persons ursprung, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan förbjuden diskrimineringsgrund skapa av en stämning som gör att en persons människovärde kränks eller som är hotfull är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Till exempel nedsättande kommentarer och övrig mobbning kan betraktas som trakasserier. Även att hålla hotande, kränkande eller hatiska symboler eller bilder synliga kan betraktas som trakasserier.

Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska vidta de åtgärder som de har till sitt förfogande för att undanröja trakasserierna. Anordnare av utbildning och småbarnspedagogik gör sig skyldiga till diskriminering om de försummar sin skyldighet att vidta åtgärder för att undanröja trakasserier som de har vetskap om och som riktas mot barn, elever eller studerande.

Om en person som tillhör läroinrättningens eller småbarnspedagogikens personal gör sig skyldig till trakasserier kan utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik bli gottgörelse- och ersättningsskyldig på grund av diskriminerande verksamhet. Anordnare av utbildning och småbarnspedagogik har också en skyldighet att ingripa i diskriminerande förfarande som andra elever och barn eller till exempel elevernas vårdnadshavare gör sig skyldiga till. Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken kan vara gottgörelseskyldiga även i situationer där de har försummat sin skyldighet att vidta de åtgärder de har till sitt förfogande för att undanröja trakasserier som riktas mot en elev eller ett barn.

Praxisen och lokalerna för utbildning och småbarnspedagogik ska vara sådana att ingen hamnar i en ofördelaktig ställning till exempel på grund av sitt hälsotillstånd eller sin övertygelse. Till exempel undervisningen i livsåskådningskunskap kan ibland behöva anordnas någon annanstans än på elevens egen skola. I dessa fall ska man med transporter och planering av läsordningen säkerställa att alla elever är i en likvärdig ställning oberoende av sin religion eller övertygelse.

Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken är skyldiga att göra sådana rimliga anpassningar som säkerställer likvärdiga möjligheter till utbildning och en jämlik uppväxtmiljö för funktionshindrade personer. Småbarnspedagogikens verksamhetsställen och läroinrättningarnas lokaler ska vara tillgängliga, men man ska även genomföra individuella arrangemang som krävs för att personer med funktionshinder ska kunna delta i verksamheten och studera. Sådana arrangemang är till exempel särskilda arrangemang i samband med tentamina på högskolor.

Om du blir utsatt fö rdiskriminering inom utbildning eller småbarnspedagogik

Alla studeranden, elever och barn har rätt till en jämlik och trygg uppväxt- och inlärningsmiljö. Om det förekommer diskriminering i samband med utbildning ska man kontakta utbildningsanordnaren eller läroinrättningen. Vid diskrimineringssituationer kan man även få stöd av elevkårer. Man kan kontakta anordnaren av småbarnspedagogik, serviceproducenten inom småbarnspedagogiken eller verksamhetsstället för småbarnspedagogiken i fråga om diskriminering inom småbarnspedagogiken. Man kan fråga diskrimineringsombudsmannen om råd för att lösa en diskrimineringssituation och diskrimineringsombudsmannen kan även hjälpa de som blivit utsatta för diskriminering.