Ombudsmannens uppgift i utlänningsärenden

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen har dessutom med stöd av utlänningslagen en särskild roll när det gäller att komplettera utlänningars rättsskydd och övervaka att deras rättigheter tillgodoses. Ombudsmannens mål är att främja tillgodoseendet av rättigheter för utlänningar i den mest sårbara ställningen, såsom asylsökande och papperslösa.

Ombudsmannen har rätt att bli hörd i enskilda ärenden som gäller asylsökande eller utvisning av utlänningar. Ombudsmannen har också omfattande rätt att få information i utlänningsärenden. Ombudsmannen har tillgång till personregistret för utlänningar (utlänningsregistret) och rätt att få kännedom bland annat om alla beslut som Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna har fattat med stöd av utlänningslagen. Ombudsmannen göra utredningar och ger utlåtanden.

Utlänningsrättsliga frågor syns på många sätt i ombudsmannens arbete

Frågor som rör utlänningars rättigheter återspeglas på många sätt i ombudsmannens arbete. Utöver att det till ombudsmannens uppgifter hör att främja utlänningars ställning och rättigheter har utlänningars rättigheter på många sätt en framträdande roll i ombudsmannens verksamhet genom ombudsmannens olika uppgifter.

En utlänning kan på grund av sitt medborgarskap, språk eller ursprung bli diskriminerad, varvid ombudsmannen kan ta upp hans eller hennes ärende till behandling genom att främja likabehandling och ingripa i diskrimineringen.

Ombudsmannen följer fenomen med anknytning till människohandel i egenskap av nationell rapportör om människohandel. Största delen av de offer för människohandel som identifierats i Finland är utlänningar. Därför är arbetet mot människohandel ofta förknippat med olika utlänningsrättsliga frågor.

Diskrimineringsombudsmannen har också till uppgift att övervaka att avlägsnandet av utlänningar ur landet verkställs samt att detta sker i enlighet med bestämmelserna och med respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.