Positiv särbehandling

Positiv särbehandling innebär särskilda åtgärder som är nödvändiga för att trygga faktisk likabehandling och som förbättrar ställningen och förhållandena för personer i en viss grupp. Bestämmelser om positiv särbehandling finns i diskrimineringslagen.

Samma behandling av alla människor räcker inte alltid till för att uppnå faktisk likabehandling. Faktisk likabehandling kan förutsätta att specialbehoven i en grupp som är särskilt utsatt för diskriminering beaktas. Då kan det vara fråga om positiv särbehandling.

Enligt diskrimineringslagen är alltså sådan proportionerlig särbehandling inte diskriminering om den syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förebygga eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering. 

Positiv särbehandling är tillåten även i situationer där det egentligen inte är fråga om att förebygga eller lindra olägenheter som beror på diskriminering. Det kan vara motiverat att stödja personer i svagare ställning i samhället, även om det inte kan påvisas att den svaga ställningen beror på diskriminering. Till exempel kan man sträva efter att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning genom positiv särbehandling. 

Om positiv särbehandling används ibland den vilseledande termen positiv diskriminering. Positiv särbehandling och dess kriterier regleras genom lag, och som term borde alltid positiv särbehandling, inte positiv diskriminering, användas.

Positiv särbehandling främjar jämlikhet

Lika behandling av alla räcker i praktiken inte för att garantera att människogrupper som är i en svagare ställning i samhället skulle ha lika möjligheter att till exempel utbilda sig eller få arbete. De facto hamnar människor ofta i en ogynnsam ställning uttryckligen på grund av en förbjuden diskrimineringsgrund, såsom funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ursprung.  Detta beror ofta på diskriminering och fördomar i samhällets strukturer. 

Faktisk likabehandling kan förutsätta att behoven hos grupper som är särskilt utsatta för diskriminering beaktas. Positiv särbehandling är ett sätt att främja faktisk likabehandling samt att lindra och förebygga olägenheter som orsakas av strukturell diskriminering. Syftet med positiv särbehandling är alltså att alla även i praktiken ska ha möjlighet till lika rättigheter.

Den positiva särbehandlingen ska vara planmässig

Positiv särbehandling är inte samma sak som favoriserande, där det är fråga om att ge fördelar på ett sätt som diskriminerar andra. Positiv särbehandling ska stå i proportion till målet med den. Åtgärdernas proportionalitet bedöms alltid från fall till fall. 

De positiva särskilda åtgärderna ska vara tillfälliga och den positiva särbehandlingen ska dimensioneras noggrant i fråga om varaktighet och omfattning. Detta innebär att man ska avstå från särbehandling när situationen har korrigerats. 

Den positiva särbehandlingen ska också vara planmässig. I synnerhet vid anställning ska man vid positiv särbehandling beakta bland annat följande:

  • Ett beslut om positiv särbehandling vid anställning borde fattas på förhand och det är bra att uttrycka detta redan i platsannonsen. Om beslut om positiv särbehandling fattas först när en person väljs, kan förfarandet lätt betraktas som godtyckligt.
  • En åtgärd för positiv särbehandling kan riktas mot personer som hör till en människogrupp som har en mindre fördelaktig eller svagare ställning än andra.
  • Positiv särbehandling kan inte innebära att en person som hör till en underrepresenterad grupp automatiskt och absolut prioriteras, utan en jämlik jämförelse mellan sökandena måste göras.  Detta innebär att en person som hör till en underrepresenterad grupp kan väljas bland ungefär lika kompetenta sökande. 

Exempel på positiv särbehandling:

  • För att underlätta integrationen i det finländska samhället ordnas språkutbildning eller annan utbildning för invandrare
  • Kvoter för grupper som är utsatta för diskriminering eller är i en svagare ställning i samhället eller för personer som hör till vissa minoritetsgrupper
  • Vid antagning av studerande prioriteras till exempel en sökande med romsk bakgrund eller någon annan sökande som representerar en etnisk grupp av två ungefär lika kompetenta sökande, om det råder brist på arbetstagare som representerar minoritetsgrupper inom branschen i fråga.
  • Riktade förberedelser för en viss underrepresenterad grupp för urvalsproven till en läroanstalt