Registerbeskrivning – Diskrimineringsombudsmannens e-postlista

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/pp §10):
1. Registeransvarig
Diskrimineringsombudsmannen
Registeransvarig person
Informatör Maria Swanljung

PB 24, 00023 Statsrådet

yvv(at)oikeus.fi
tfn. +358 295 666 800

2. Registrets namn
Yhdenvertaisuusvaltuutetun uutiskirjeen tilaajat

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla en e-postlista, genom vilken diskrimineringsombudsmannen informerar om sin verksamhet.

4. Registrets datainnehåll
Registret innehåller för- och efternamn, e-postadress och organisation av dem som själva anslutit sig till e-postlistan.

5. Regelmässiga uppgiftskällor
Registrets information fås då personer själva ansluter sig till e-postlistan.

6. Utlämning av uppgifter och kombinerande med andra register
Registret lämnas inte ut och personliga uppgifter publiceras inte utan personens särskilda tillstånd.

7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Information i registret överlämnas inte till tredje part. Registerhållaren använder i sin verksamhet en utomstående serviceproducent vilket betyder att användarnas information förvaras på servrar också utanför EU eftersom det amerikanska systemet MailChimp (USA) används.

8. Förvaring av registerinformation och skydd av registret
Registret finns på en skyddad server, inget manuellt material. Endast diskrimineringsombudsmannens personal har rätt att använda registret.

9. Korrigering av uppgifter
Den som anslutit sig till e-postlistan kan när som helst be registerhållaren att ta bort hens information från registret eller be om korrigering av uppgifter.

10. Granskningsrätt
Personer har enligt § 26 i lagen om personuppgifter rätt att granska vilka som helst uppgifter som berör hen i personregistret. Detta kan man göra genom att ta kontakt med registerhållaren.