Hjälp till offer för människohandel 

Offer för människohandel har rätt att få hjälp från hjälpsystemet för offer för människohandel (ihmiskauppa.fi/sv). Hjälpen kan till exempel vara ordnande av inkvartering, juridisk rådgivning, hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster eller stödarbete i anslutning till en persons säkerhetssituation.

Finska medborgare och medborgare i andra stater som vistas i Finland kan få hjälp från hjälpsystemet för offer för människohandel. För dem som har sin hemkommun i Finland ansvarar hemkommunen för de praktiska stödåtgärderna. När det gäller finländare och till exempel personer som vistas med kontinuerligt uppehållstillstånd sköter alltså hemkommunen de praktiska stödåtgärderna.

Stödåtgärderna ordnas enligt det personliga behovet. Offer för människohandel kan till exempel ha en pågående straffprocess eller ansökan om uppehållstillstånd och därutöver ett behov av olika social- och hälsovårdstjänster. Hjälpsystemet för offer för människohandel eller den egna socialarbetaren är ofta en central aktör för att koordinera olika processer och ge offret stöd i dem.

De tjänster som hjälpsystemet för offer för människohandel tillhandahåller grundar sig på lagen och offer för människohandel har rätt till tjänsterna. Lagstiftningen om hjälp till offer för människohandel finns i 4 kap. i den så kallade mottagningslagen. Den särskilda rätten för offer för människohandel att få hjälp grundar sig på internationella avtal, såsom Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel och EU: s offerdirektiv (2012/29/EU).

En del av offren för människohandel vill eller vågar inte vända sig till myndigheterna. De kan få hjälp av organisationer och församlingar.

Flera organisationer erbjuder hjälp, såsom:
Brottsofferjouren (riku.fi)
Flyktingrådgivningen (pakolaisneuvonta.fi)
Pro-tukipiste.fi
Monika-Naiset liitto ry (monikanaiset.fi)

Diskrimineringsombudsmannens uppgift som nationell rapportör om människohandel är att följa fenomen med anknytning till människohandel och arbetet mot människohandel i Finland. I sin roll som rapportör om människohandel utför ombudsmannen inte klientarbete. 

Om du misstänker människohandel

Om du misstänker att du har råkat ut för människohandel försök att inte försätta dig själv eller offret i fara. Kontakta polisen eller hjälpsystemet för offer för människohandel. I brådskande risk- och nödsituationer ring alltid det allmänna nödnumret 112.