Arbetet mot människohandel

I Finland utförs arbetet mot människohandel av många olika aktörer från ministerier och andra statliga aktörer till kommuner, fackförbund och organisationer. Människohandel är ett mångfasetterat fenomen som kräver effektivt samarbete mellan olika aktörer.

Ökad medvetenhet och identifiering av människohandel en viktig del av arbetet

Människohandel är ett fenomen som är svårt att identifiera. Utbildning för att identifiera människohandel och öka medvetenheten ges till exempel av hjälpsystemet för offer för människohandel, organisationer och även diskrimineringsombudsmannen.

Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI (heuni.fi) har under årens lopp gjort många undersökningar om människohandel i Finland. Den undersökande journalistiken har även haft en viktig roll för att öka medvetenheten om människohandelns verklighet.

Människohandel kan blottläggas på många sätt. Organisationer och församlingar som utför mötande klientarbete på gräsrotsnivå samt yrkesutbildade personer inom socialarbetet och barnskyddet har en viktig roll i identifieringen av människohandel. När offer för människohandel identifieras kan de få hjälp och stöd att göra en anmälan till polisen. Offer för människohandel har rätt att få hjälp från hjälpsystemet för offer för människohandel.

Straff- och rättsprocesser

Arbetarskyddsmyndigheten (tyosuojelu.fi) har en nyckelroll när det gäller att identifiera och lyfta fram arbetsrelaterad människohandel och annan exploatering. Arbetarskyddsmyndigheten underrättar polisen om människohandel som upptäckts och polisen utför den egentliga brottsundersökningen.

Polisen utför både arbete som avslöjar människohandel och undersöker anmälda människohandelsbrott. Även gränsbevakningsväsendet undersöker människohandelsbrott. Rätten har fått ta del av människohandelsfall till exempel i samband med sexuellt utnyttjande och arbetsrelaterat utnyttjande.

Strukturer som stöd för arbetet mot människohandel

I Finland samordnas arbetet mot människohandel, i synnerhet lagstiftningen och verkställandet av den, på ministerienivå. Statsrådets koordinator för arbetet mot människohandel är placerad vid justitieministeriet. Koordinatorns centrala uppgift är till exempel att främja åtgärder mot människohandel som vidtas vid olika ministerier stöder varandra och att informationen förmedlas mellan aktörerna. Koordinatorn bereder också Finlands handlingsprogram mot människohandel.
Diskrimineringsombudsmannen fungerar som nationell rapportör om människohandel.

Rapportörens uppgift är till exempel att bedöma effektiviteten i det arbete mot människohandel som nämns ovan, huruvida arbetet når offren för människohandel, om de får tillräcklig hjälp samt om åtgärderna motsvarar den nationella och internationella regleringen. Rapportören har i sina utredningar lyft fram utmaningarna i arbetet mot människohandel och gett rekommendationer för att effektivera verksamheten.

Arbetet mot människohandel har utvecklats betydligt under de senaste tio åren, vilket bland annat har lett till ökad medvetenhet, ökad identifiering av människohandel samt ett ökat antal straff- och rättsprocesser.