Ayrımcılık Karşıtlığı Temsilcisi (Ombudsmanı)

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı), görevi insanlar arasındaki eşitliğin ilerlemesini sağlamak ve ayrımcılığa müdahale etmek olan bağımsız ve bağlantısız resmî bir yetkilidir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) aynı zamanda, Finlandiya’nın insan ticareti konusundaki ulusal raportörü olarak görev yapmakta ve ülkeden çıkartılma
sürecinin nasıl yürürlülüğe koyulduğunun kontrolünü sürdürmektedir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) görevleri arasında, yabancıların konumunu ve haklarını izlemek ve bu hakların gelişmesini sağlamak da bulunmaktadır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) çalışma alanı geniştir. Temsilcinin (ombudsmanın) farklı görevlerini, temel hakların ve insan haklarının gözlenmesi ve geliltirilmesi hususu birleştirmektedir. 

Ayrımcılığa müdahalede bulunma ve ayrımcılık karşıtlığının geliştirilmesi

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) en temel görevi, ayrımcılık karşıtlığı anlayışını geliştirmek ve de ayrımcılığı engellemek ve ayrımcılığa müdahale etmektir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) görevi, insan haklarının elden gelen en eşit bir biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmek ve gerçekleşmesini güvence altına almaktır. Temsilcinin görevleri ve görev yetkisi, Eşitlik Yasası’yla, Ayrımcılık Karşıtlığı Temsilcisine (Ombudsmanına) İlişkin Yasa’da yazılı olarak belirtilmektedir.

Uygulamada, ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) işi, örneğin, münferit (özel) durumların aydınlığa çıkartılması, taraflar arasında uzlaşma sağlama, eğitim verme, bilgi toplama ve de mevzuat ve resmî yetkililerin işleyiş biçimleri konularında etkili olmaktır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) aynı zamanda, münferit bir ayrımcılık vak’asıyla ilgili bir konuyu Ayrımcılık Karşıtlığı ve Eşitlik Kurulu’na ya da çözüme ulaştırılması amacıyla yargı makamına götürebilir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı), ayrımcılık karşıtlığının geliştirilmesi ve de ayrımcılığın engellenmesi ve ayrımcılığa müdahale edilmesi yolunda, çıkar gruplarıyla çokça işbirliği ve etki sağlama çalışmalarında bulunmaktadır. 

Yaşınız, kökeniniz, uyruğunuz, diliniz, dininiz, inancınız, görüşünüz,  siyasal etkinliğiniz, sendikal etkinliğiniz, aile ilişkileriniz, cinsel eğiliminiz, sağlık durumunuz, engelli oluşunuz nedeniyle ya da kişiye ilişkin herhangi bir gerekçeyle uygulanmış bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalırsanız ya da herhangi bir ayrımcılık edimi gözlemlerseniz, ayrımcılık karşıtlığı temsilcisine başvurabilirsiniz.

İnsan ticareti raportörü

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı), Finlandiya’nın insan ticareti konusundaki ulusal raportörlüğü görevini sürdürmektedir. İnsan ticareti raportörünün görevi, Finlandiya’da insan ticareti karşısında sürdürülen çalışmaları bağımsız ve bağlantısız bir mercî olarak denetlemektir. Raportörün işinin amacı, insan ticareti kurbanlarının saptanması ve bu kurbanların yardım almalarını ve kurbanların haklarının gerçekleşmesi konularında ilerleme kaydedilmesini sağlamaktır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı), örneğin, insan ticaretine ve insan ticaretine bağlı olguların ortaya çıkartılmasını gerçekleştirir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) aynı zamanda adlî danışma hizmeti verebilmektedir ve olağandışı durumlarda ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) insan ticareti kurbanlarına mahkemede adlî yardımda bulunabilmiştir.

Ülkeden çıkartılma sürecinin yürürlülüğe koyuluşunun kontrol edilmesi

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) görevlerinden biri de, bağımsız ve bağlantısız bir mercî olarak, ülkeden sınırdışı edilen ve geri gönderilen yabancıların ülkeden çıkartılma süreçlerinin yürürlüğe koyulmasını kontrol etmektir. 

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) kontrol görevinin özü, geri gönderilişlerin yürürlüğe koyuluşunun temel haklar ve insan hakları bakış açısıyla değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Kontrol etme görevi uygulamada kapsamı açısından değişiklik göstermekte olup, ülkeden dışarıya çıkarılış sürecinin bütün evrelerini içermekte, ya da yalnızca ülkeden çıkarılış sürecinin bir evresine yönelmektedir. Kontrol işleminin merkezinde, polislerin ülkeden geri gönderilen kişiye eşlik ettikleri geri gönderiliş vak’aları yer almaktadır. Kontrol etme görevi, savunmasız (zarar görmeye açık) konumda olan kişilerle, zorlu (tehlikeli) ülkelere (örn. Afganistan ve Irak) yapılacak geri gönderme işlemleriyle, yüksek düzeyde bir güç kullanma riski taşıyan geri gönderme işlemlerine yoğunlaştırılmaktadır. 

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının), geri gönderme işlemini durdurtma, geri gönderme sürecinin yürürlüğe koyuluşuna, zorlama (cebir) kullanılan yöntemlere başvurulmasına ya da geri gönderilişin zamanına karışma yetkisi bulunmamaktadır.

Yabancıların haklarının geliştirilmesi

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) görevleri arasında, yabancıların konum ve haklarının geliştirilmesi de yer almaktadır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı)  ayrıca, Yabancılar Yasası’na dayalı olarak, yabancıların adlî (hukuksal) güvencelerinin destekleyicisi konumuyla ve yabancıların haklarının gerçekleştirilmesinin kontrolünde özel bir rol taşımaktadır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının), sığınma başvurusunda bulunmuş münferit bir kişinin ya da bir yabancının sınırdışı edilmesine ilişkin davalarda görüş bildirme hakkı vardır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) aynı zamanda yabancıları ilgilendiren konularda geniş bir bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) yabancılara ilişkin kimlik kütüğüne (yabancılar kütüğüne) giriş yapmakta, ve başlıca da, Yabancılar Yasası’na dayanarak Göçmenlik Dairesi’nin ve İdare Mahkemelerinin verdikleri bütün kararları tebellüğ etme (bilgi olarak alma) hakkına sahiptir.

Ayrımcılık 

Ayrımcılık, herhangi bir özelliği yüzünden bir insana diğer insanlara göre daha kötü davranılmasıdır. Bütün insanların eşit bir biçimde davranılmaya hakları vardır ve ayrımcılık bir çok ulusal yasa tarafından, Eşitlik Yasası ve Ceza Yasası’yla, uluslararası insan hakları sözleşmeleri uyarınca yasaklanmış bir edimdir. Eşitlik Yasası’na göre, hiç kimse yaşı, kökeni, uyruğu, dili, dini, inancı, görüşü,  siyasal etkinliği, sendikal etkinliği, aile ilişkileri, sağlık durumu, engelli oluşu, cinsel eğilimi nedeniyle ya da kişiye ilişkin herhangi bir gerekçe dayanılarak ayrımcılığa uğratılamaz. 

Ayrımcılıkla karşı karşıya kaldım mı

Ayrımcılığın hedefi olmak çoğu zaman ağır ve insanın duygularla dolmasına neden olan bir deneyimdir. Ayrımcılığa uğramış olduğunuzdan kuşku duymaktaysanız, Finlandiya’da, iletişim kurabileceğiniz ve size durumunuzun değerlendirilmesinde yardımcı olabilecek bir çok mercî bulunmaktadır. İnsanın, olay sırasında yasadışı bir ayrımcılığın söz konusu olup olmadığını kendisinin değerlendirmesi zor olabilir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı), sizle ilgili konuyu özellikle  Eşitlik Yasası bağlamında değerlendirmeye alır. 

Ayrımcılığın değerlendirilmesi, uygulanmış farklı bir davranışın ayırdına varmakla başlar. Farklı bir davranışın ayırdına varma konusunda esas olan, şu soruyu yöneltmektir: bana karşı başkalarına göre daha farklı mı davranıldı? İnsanlara farklı davranılması tek başına yasaklanmış bir edim değildir. Davranışın nedeninin kişiye ilişkin yasaklanmış bir ayrımcılık gerekçesi olması durumunda, söz konusu davranış da yasaktır. Ayrıca olay bağlamında, söz konusu farklı davranışın ille de yasaklanmış bir ayrımcılık gerekçesinden kaynaklanmış olduğuna işaret eden hususların da gösterilmesi gerekmektedir. Böyle bir husus, örneğin, müşteri hizmeti veren birinin farklı davranışın gerekçesi olarak kişinin kökenine ya da özürüne gönderme yapması olabilir. 

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisiyle (ombudsmanıyla) iletişime geçtiğinizde

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) bürosundaki uzmanlar, temsilciliğer gelen ve ayrımcılıkla ilgili olarak bütün iletişimi değerlendirirler.  Kişinin kendisini gerekçelendirilmiş bir biçimde ayrımcılığın kurbanı olarak duyumsamasına karşın, ille de Eşitlik Yasası’nda tanımlan türden bir ayrımcılık söz konusu olmayabilir.  Böylesi durumlarda ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) konuyu değerlendirmeye alma konusunda yasal yetkisi bulunmaz.  Böylesi bir durumda başka bir resmi yetkilinin durumu değerlendirmeye alması uygundur.  Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının), iş hayatına ilişkin münferit ayrımcılık vak’alarını değerlendirme konusunda da yasal yetkisi yoktur. 

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı), kendisiyle ayrımcılığa ilişkin kurulan iletişimlerde, kaynakları dahilinde elden gelen en iyi biçimde yardım etmeye çalışmaktadır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) sizin konunuzla ilgili olarak kendisi işlem yapmıyorsa, danışan hizmeti birimi söz konusu iletişim nedeni konusunda nereden yardım alacağınıza ilişkin olarak size danışmanlık yapacaktır. Karşı karşıya kalınan her haksız (adil olmayan) davranış her zaman ayrımcılık değildir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) başka resmi yetkililer tarafından verilmiş kararları da bozamaz. 

Danışan hizmeti

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisiyle (ombudsmanıyla) iletişime şöyle geçebilirsiniz

 • İletişim formunu doldurarak (ayrımcılık konularında)
 • yvv(at)oikeus.fi adresine e-posta iletisi göndererek
 • Nöbetçi birime telefon ederek
 • Nöbetçi birim, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 10 – 12 saatleri arasında açıktır:  tel: 0295 666 817
 • Mektup yollayarak
 • Chat hizmeti üzerinden Pazartesi ve Çarşamba günleri 13-15 saatleri arasıyla Cuma günleri 10-12 saatleri arasında (internet sitemizde)
 • Bireysel görüşmeler için her zaman ayrıca zaman alınması gerekir

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) bürosu size Fince, İsveççe ve İngilizce olarak hizmet sunmaktadır. Gerek duyulması durumunda başka bir dil aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz. Büronun hizmetleri ücretsizdir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin (ombudsmanının) bürosunun personelinin, örneğin, özel yaşantıya ilişkin hassas nitelikteki konularda bilgileri gizli tutma yükümlülükleri vardır.

Konunuz ayrımcılıkla ilgiliyse

Ayrımcılığa uğradıysanız ya da herhangi bir ayrımcılık edimi gözlemlediyseniz, ayrımcılık karşıtlığı temsilcisiyle (ombudsmanıyla) iletişime geçebilirsiniz. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı) tavsiyelerde bulunup, yol gösterir ve de ayrımcılık edimi şüphesinin aydınlığa çıkartılmasında yardımcı olur. 

İletişim formu

Konunuz insan ticaretini, ülkeden çıkartılma sürecinin kontrol edilmesi işlemini ya da yabancı işlerini ilgilendiriyorsa

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi (ombudsmanı), ülkeden çıkartılma sürecini kontrol eden mercî ya da insan ticareti raportörü olarak danışan (müşteri) hizmeti vermez. 

 • İnsan ticaretine ilişkin konularda e-posta aracılığıyla şu adresle iletişime geçebilirsiniz: yvv(at)oikeus.fi.
 • İnsan ticareti kurbanının İnsan Ticareti Kurbanı Programı’ndan yardım alma hakları bulunmaktadır: http://www.ihmiskauppa.fi/ 
 • İnsan ticareti kurbanlarına aynı zamanda, Rikosuhripäivystys (Suç Kurbanları Nöbetçi Hizmeti), Pakolaisneuvonta (Mülteci Danışma Merkezi), Pro-tukipiste (Pro Destek Noktası) ve Monika-Naiset liitto ry (Monika-Naiset Birliği Derneği) gibi birçok örgüt yardım sunmaktadır.
 • Ülkeden çıkartılma sürecinin nasıl yürürlülüğe koyulduğunun kontrol edilmesine ilişkin konularda e-posta yoluyla şu adresle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]
 • Yabancı İşlerine ilişkin olarak e-posta yoluyla şu adresle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]

Erişim bilgileri

Elektronik posta (danışan hizmetleri birimi ve yazı işleri): yvv(at)oikeus.fi
Medya yoluyla iletişime geçme / iletişim:
viestinta.yvv(at)oikeus.fi
İnsan ticaretine ilişkin konular:
yvv(at)oikeus.fi
Ülkeden çıkartılma sürecinin nasıl yürürlülüğe koyulduğunun kontrol edilmesine ilişkin konular: yvv(at)oikeus.fi
Personelin e-posta adresleri şu formdadır:
ilk ad.soyadı(at)oikeus.fi

Telefon numaraları:

Danışan (müşteri) hizmetleri: 0295 666 817 (telefonla nöbetçi hizmet birimi, Salı-Perşembe günleri arasında 10-12 saatlerinde açıktır)
Santral: 0295 666 800
Medya yoluyla iletişime geçme / iletişim 0295 666 813 ya da 0295 666 806
Faks 0295 666 829

Adres:

Posta adresi: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto PL 24 00023 Valtioneuvosto [Ayrımcılık Karşıtlığı Temsilcisi (Ombudsmanı) Bürosu PK 24, 00023 Başbakanlık]
Çalışma adresi: Ratapihantie 9, Helsinki