Ombudsman za borbu protiv diskrimacije

Ombudsman za borbu protiv diskriminacije je nezavisni i autonomni organ čiji je zadatak da promoviše jednakost u Finskoj, kao i da sprečava diskriminaciju i zalaže se protiv nje. Ombudsman za borbu protiv diskriminacije je takođe i Nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima i organ za nadzor udaljenja iz zemlje. Zadaci ombudsmana za borbu protiv diskriminacije uključuju i promociju statusa i prava stranih državljana. Obim aktivnosti Ombudsmana je širok. Zajednički elementi različitih zadataka jesu praćenje i promocija osnovnih i ljudskih prava.

Zalaganje protiv diskriminacije i promovisanje jednakosti 

Zadatak Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije jeste da promoviše jednakost i da sprečava diskriminaciju i zalaže se protiv nje. Zadatak Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije sastoji se od procene i obezbeđivanja da se prava ljudi ostvaruju što je moguće ravnopravnije. Dužnosti Ombudsmana navedene su u Zakonu o nediskriminaciji i Zakonu o Ombudsmanu za borbu protiv diskriminacije.

U praksi, rad Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije uključuje vođenje, istragu pojedinačnih slučajeva, pregovaranje o pomirenju, obuku, prikupljanje informacija i uticaj na zakonodavstvo i praksu vlasti. Ombudsman takođe može pokrenuti pojedinačni slučaj diskriminacije pred Nacionalnim tribunalom ili sudom za borbu protiv diskriminacije i ravnopravnost. Ombudsman blisko sarađuje sa zainteresovanim stranama i bavi se aktivnostima kojima promoviše jednakost i sprečava diskriminaciju i zalaže se protiv nje.

Možete se obratiti Ombudsmanu za borbu protiv diskriminacije ako ste doživeli diskriminaciju ili bili svedoci diskriminacije na osnovu starosti, porekla, nacionalnosti, jezika, vere, uverenja, mišljenja, političke aktivnosti, sindikalne aktivnosti, porodičnih odnosa, zdravstvenog stanja, invalidnosti, seksualne orijentacije ili druge lične karakteristike.

Nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima 

Ombudsman za borbu protiv diskriminacije je Nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima. Zadatak izvestioca je da ispita rad u pogledu borbe protiv trgovine ljudima u Finskoj kao nezavisni organ. Cilj izvestioca je da osigura da se žrtve trgovine ljudima identifikuju i dobiju pomoć i da se njihova prava ostvaruju. Izvestilac, na primer, priprema izveštaje o trgovini ljudima i povezanim pojavama. Ombudsman takođe može da pruža pravne savete i, u izuzetnim situacijama, pomaže žrtvama trgovine ljudima pred sudovima.

Praćenje udaljenja iz zemlje 

Jedan od zadataka Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije jeste da prati izvršenje udaljenja iz zemlje kao nezavisni i autonomni organ.

Suština praćenja udaljenja iz zemlje je razvijanje procesa povratka kako bi bio humaniji uz istovremeno obezbeđenje poštovanja ljudskih prava.

Obim praćenja može varirati i obuhvata sve faze povratka ili može biti usmeren samo na određenu fazu. Udaljenje ranjivih ljudi iz zemlje je u središtu rada praćenja. Ombudsman za borbu protiv diskriminacije takođe prati slučajeve u kojima postoji visok rizik od upotrebe sile od strane policije i u kojima se pojedinci vraćaju u zemlje sa teškim uslovima.

Organ koji prati nije ovlašćen da interveniše u pogledu načina izvršenja, vremena ili upotrebe sile u pojedinačnim slučajevima udaljenja iz zemlje. Organ koji prati možda neće sprečiti niti prekinuti povratak.

Promovisanje prava stranih državljana 

Zadatak Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije uključuje promovisanje statusa i prava stranih državljana. Ombudsman za borbu protiv diskriminacije takođe ima posebnu ulogu na osnovu finskog Zakona o strancima u dopunjavanju pravne zaštite stranih državljana i praćenju sprovođenja njihovih prava. Ombudsman ima pravo da bude saslušan u pitanjima koja se tiču pojedinačnih azilanata ili deportacije stranih državljana. Ombudsman ima pravo pristupa širokom spektru informacija koje se odnose na strane državljane. Ombudsman ima pristup registru stranih državljana (registar stranaca) i ima pravo da bude obavešten o svim finskim službama za imigraciju i odlukama Vrhovnog upravnog suda na osnovu Zakona o strancima.

Diskriminacija

Diskriminacija se dešava kada se prema jednoj osobi postupa manje pravedno nego prema drugoj osobi na osnovu lične karakteristike. Sva ljudska bića imaju pravo na jednak tretman, a diskriminacija je zabranjena na osnovu mnogih naših nacionalnih zakona, Zakona o zabrani diskriminacije, Krivičnog zakonika, kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Prema Zakonu o zabrani diskriminacije, niko ne može biti diskriminisan na osnovu starosti, porekla, nacionalnosti, jezika, vere, verovanja, mišljenja, političke aktivnosti, sindikalne aktivnosti, porodičnih odnosa, zdravstvenog stanja, invalidnosti, seksualne orijentacije ili druge lične karakteristike.

Da li sam doživeo diskriminaciju?

Doživeti diskriminaciju je često teško i emotivno iskustvo. Ako sumnjate da ste doživeli diskriminaciju, u Finskoj možete kontaktirati nekoliko institucija koje vam mogu pomoći u proceni situacije. Osobi može biti teško da sama proceni da li je situacija uključivala nelegalnu diskriminaciju. Ombudsman za borbu protiv diskriminacije vaš slučaj procenjuje posebno na osnovu Zakona o nediskriminaciji.

Evaluacija diskriminacije započinje identifikovanjem različitog tretmana. Ključna stvar u pogledu identifikovanja različitog tretmana je zapitati se: jesam li tretiran na drugačiji način od drugih? Tretiranje pojedinaca različito samo po sebi nije zabranjeno. Zabranjeno je kada su razlozi za takvo postupanje lične karakteristike koje su zakonom određene kao zabranjeni razlozi za diskriminaciju. Pored toga, moraju postojati i faktori koji su uključeni u slučaj koji dokazuju da je različito postupanje posledica zabranjenih razloga za diskriminaciju. Takvi faktori mogu uključivati, na primer, člana korisničkog servisa koji se poziva na poreklo ili onesposobljenost neke osobe kao osnov za različito postupanje.

Obraćanje Ombudsmanu za borbu protiv diskriminacije

Službenici kancelarije Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije procesuiraju sve kontakte o diskriminaciji koje je primio Ombudsman za borbu protiv diskriminacije. Čak i kada osoba doživi da bude  žrtva diskriminacije, to možda neće biti diskriminacija onako kako je definisano u Zakonu o zabrani diskriminacije. U takvim situacijama, Ombudsman za borbu protiv diskriminacije nema ovlašćenje da proceni to pitanje. U takvim slučajevima je prikladno da neki drugi organ proceni slučaj. Ombudsman za borbu protiv diskriminacije nema ovlašćenja da procenjuje pojedinačne slučajeve diskriminacije pri zapošljavanju.

Ombudsman za borbu protiv diskriminacije nastoji, u okviru raspoloživih resursa, da pomogne svojim klijentima na što je moguće bolji način. Ako Ombudsman za borbu protiv diskriminacije ne preduzme mere u vašem slučaju, korisnički servis može da vas dalje savetuje kome da se obratite. Iskustvo nepravednog postupanja ne predstavlja uvek diskriminaciju. Ombudsman takođe nije u stanju da promeni odluke koje donose drugi organi vlasti. 

Korisnički servis

Možete kontaktirati Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije na sledeće načine:

 • Popunjavanjem kontakt  formulara na našoj internet stranici (za pitanja koja se odnose na diskriminaciju) 
 • Slanjem emaila na: yvv(at)oikeus.fi
 • Upućivanjem telefonskog poziva našem korisničkom servisu (radno vreme: utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 12 pre podne): 0295 666 817.
 • Slanjem pisma
 • Putem chat servisa ponedeljkom i sredom od 1 do 3 posle podne i petkom od 10 do 12 pre podne (chat je na našoj internet stranici)
 • Ukoliko želite da se sretnete sa nekim od naših službenika, uvek morate da zakažete sastanak unapred.

Korisnički servis kancelarije Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije dostupan je na finskom, švedskom i engleskom jeziku. Ako ne znate ni finski, ni švedski, ni engleski, možete se obratiti kancelariji Ombudsmana putem e-maila ili pisanjem pisma na drugom jeziku. Usluge su besplatne.

Službenici kancelarije Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije su obavezni profesionalno čuvanje poverljivih podataka u pogledu osetljivih i privatnih informacija u vezi sa pojedincima/korisnicima.

Pitanja koja se odnose na diskriminaciju

Možete kontaktirati službu za korisnike Ombudsmana za borbu protiv diskriminacije ako ste doživeli ili primetili diskriminaciju. Ombudsman za borbu protiv diskriminacije pruža smernice i savete i takođe pomaže u istraživanju sumnjivih slučajeva diskriminacije.

Kontakt obrazac

Pitanja koja se odnose na trgovinu ljudima, praćenja udaljenja iz zemlje ili prava stranih državljana

Ombudsman za borbu protiv diskriminacije ne pruža korisničke usluge kao Nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima niti praćenja sprovođenja udaljenja iz zemlje. 

 • Za pitanja vezana za trgovinu ljudima možete kontaktirati putem e-maila: yvv(at)oikeus.fi. 
 • Žrtve trgovine ljudima imaju pravo da dobiju pomoć iz sistema pomoći žrtvama trgovine ljudima: http://www.ihmiskauppa.fi/ 
 • Pomoć pružaju i organizacije kao što su Podrška žrtvama Finska, Finski savet za izbeglice, Pro-tukipiste, MONIKA - Multikulturalno udruženje žena u Finskoj. 
 • Za pitanja vezana za praćenje udaljavanja iz zemlje možete kontaktirati putem e-maila: [email protected] 
 • Za pitanja vezana za prava stranih državljana možete kontaktirati putem e-maila: [email protected] 

Kontakt podaci

Email: yvv(at)oikeus.fi
Kontati za medije: viestinta.yvv(at)oikeus.fi
Pitanja koja se tiču trgovine ljudima: yvv(at)oikeus.fi
Pitanja koja se tiču praćenja udaljenja iz zemlje: yvv(at)oikeus.fi
Email službenika: firstname.surname(at)oikeus.fi

Brojevi telefona

Korisnički servis: 0295 666 817 (radno vreme: utorkom, sredom i četvrtkom od 10.00 -12.00 pre podne)
Centrala: 0295 666 800
Kontakti za medije: 0295 666 813 ili 0295 666 806
Faks: 0295 666 829

Adresa

Poštanski fah: kancelarija Obudsmana za borbu protiv diskriminacije PO Box 24 FI-00023 Vlada
Adresa: Ratapihantie 9, Helsinki