Vad är människohandel?

Människohandel är ett allvarligt brott där förövaren på olika sätt utnyttjar sitt offer, ofta för ekonomisk vinning. Det vanligaste är att offret berövas sin valfrihet och utnyttjas till exempel sexuellt eller tvingas arbeta i förhållanden som inte är lagenliga.

Människohandeln kan vara internationell, gränsöverskridande brottslighet eller ske helt och hållet i Finland. Människohandel kan också ske inom familjen eller i andra nära människorelationer. Utnyttjandet är sällan en enskild handling, utan det är ofta fråga om en tidsmässigt lång process av undertryckande och maktutövande.

Förövaren kan utnyttja offrets sårbara ställning, såsom fattigdom, bostadslöshet, allvarlig sjukdom eller missbruk av rusmedel. Offret kan vara beroende av förövaren eller förövarna, till exempel på grund av släktskap, arbetsplats eller skuldförhållande. Till exempel genom att utnyttja dessa kan offret så småningom underställas förövarens bestämmanderätt, vilket leder till att offret berövas sin valfrihet och möjlighet att lösgöra sig från utnyttjandet. Offer för människohandel kan vara skenbart fria och delta i samhället, men ändå vara till exempel offer för människohandel eller tvångsarbete i anslutning till sexuellt utnyttjande.

Utnyttjandet syns inte nödvändigtvis utåt och människohandel är en form av dold brottslighet. Att människohandeln är osynlig och har många uttrycksformer gör den svår att identifiera. Till exempel kan en städare i närbutiken eller en servitör på en restaurang i verkligheten vara offer för arbetsrelaterad människohandel. Att det som kund i en restaurang är näst intill omöjligt att veta i vilken situation servitören som betjänar kunden befinner sig är ett uttryck för att människohandeln är osynlig.

I Finland har människohandel kriminaliserats i 25 kap. 3 och 3 a § i strafflagen. Definitionen av människohandel grundar sig på internationella avtal, såsom tilläggsprotokollet till FN:s Palermokonvention. Även den särskilda rättigheten för offer för människohandel att få hjälp grundar sig på internationella avtal.

Uttrycksformer för människohandel är bland annat:
•    Sexuellt utnyttjande
•    Exploatering av arbetskraft
•    Tvångsäktenskap
•    Handel med barn eller tvångsadoption
•    Tvångstiggeri eller tvångsbrottslighet
•    Handel med mänskliga organ och vävnader

Närmare information om människohandel finns på webbplatsen för hjälpsystemet för offer för människohandel.