Diskriminering i privata tjänster

Privata tjänster omfattar ett brett utbud av olika tjänster och varor som erbjuds till allmänheten. Privata tjänster omfattar bland annat butiker, loppmarknader och bilhandlare, finans- och försäkringstjänster samt flygtrafiktjänster och restaurangtjänster. 

Alla har rätt till likabehandling i samband med privata tjänster. Diskrimineringsombudsmannen kontaktas varje år av ett stort antal personer som upplever att de har blivit diskriminerade i samband med privata tjänster. 

Diskriminering i privata tjänster kan utgöras till exempel av att: 

 • en ledarhund inte släpps in i en butik eller en restaurang

 • en vakt i en butik följer efter en person som tillhör en etnisk minoritet 
 • en person inte släpps in på en restaurang på grund av personens religion eller klädsel som tyder på en religion
 • man inte utför de rimliga anpassningar som en person med funktionsnedsättning behöver 
 • i en bostadsannons utesluter man en viss grupp som till exempel utlänningar eller studerande
 • en rullstolsplats till ett evenemang kan köpas endast från ett avgiftsbelagt nummer 

Man får inte välja sina kunder på diskriminerande grunder

Ibland kan diskriminering orsakas av missuppfattningen om att en varu- eller tjänsteleverantör helt fritt skulle få välja sina kunder. Butiker och restauranger får välja sina kunder, men det får inte ske på diskriminerande grunder såsom till exempel ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. 

Utöver diskrimineringslagen förbjuder även strafflagen val av kunder på diskriminerande grunder. Att välja sina kunder på diskriminerande grunder kan alltså vara ett brott. 

Diskrimineringslagen förbjuder även instruktioner eller befallningar att diskriminera någon

Instruktioner eller befallningar att diskriminera någon utgör diskriminering som är förbjuden i diskrimineringslagen. Ibland förnekas en tjänst till en kund på grund av en anvisning eller order som en överordnad gett till personalen. Den överordnade kan till exempel säga att man inte får släppa in personer med ledarhund i restaurangen. Instruktioner eller befallningar att diskriminera någon utgör diskriminering som är förbjuden i diskrimineringslagen även om arbetstagaren inte ännu har följt instruktionen eller befallningen. Om arbetstagaren följer en sådan instruktion eller befallning, gör även arbetstagaren sig skyldig till diskriminering. 

Mer jämlika tjänster med rimliga anpassningar

Förpliktelsen att göra rimliga anpassningar gäller även privata tjänster. Med rimliga anpassningar avses åtgärder som vidtas i varje enskilt fall med vilka man försäkrar sig om att en person med funktionsnedsättning bland annat kan erhålla varor och tjänster på lika villkor som alla andra.   

Rimligheten bedöms från fall till fall och anpassningarna kan genomföras på olika sätt i olika situationer. Anpassningarnas rimlighet avgörs bland annat på basis av aktörens storlek och ekonomiska ställning: man kan förvänta sig mer av stora aktörer. En rimlig anpassning kan vara till exempel:

 • Installation av en temporär ramp till dörren så att en kund som använder en rullstol kan komma in i butiken på samma sätt som de andra kunderna.
 • På biografer kan en rimlig anpassning innebära att assistenten till en person med funktionsnedsättning kan gå på bio tillsammans med personen med funktionsnedsättning utan kostnad.
 • På restauranger kan en rimlig anpassning innebära till exempel att man läser menyn högt eller att man erbjuder menyn i punktskrift till personer med nedsatt syn.

Alla har rätt till likabehandling i samband med privata tjänster

Som användare av privata tjänster och i egenskap av kund har du rätt till likabehandling. Detta innebär att faktorer som gäller en personlig egenskap såsom funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ursprung inte får påverka det sätt som personen betjänas på. Diskriminering är förbjuden både i diskrimineringslagen och i strafflagen. 

Diskriminering vid privata tjänster utgörs typiskt av att en person inte betjänas på grund av någon av personens egenskaper eller att tjänsten erbjuds på ett mer begränsat sätt till en person än till andra, till exempel att en viss grupp såsom utländska personer inte släpps in på en restaurang på grund av personernas ursprung. 

Det kan också vara fråga om diskriminering om en person släpps in på en restaurang eller butik, men betjänas sämre än andra grunder på grund av någon personlig egenskap. Detta kan visa sig till exempel genom att man kräver att utländska personer betalar för bensinen innan de tankar sin bil eller att en vakt i en butik utan orsak följer en person som tillhör en viss minoritetsgrupp.

 • Förbudet mot diskriminering omfattar även bank- och försäkringsbranschen. Till exempel vid beviljande av försäkringar är schablonmässiga riskbedömningar i strid mot principen om likabehandling och riktlinjer som grundar sig på dessa inte tillåtna. Det är till exempel inte tillåtet att vägra bevilja en försäkring på grund av en viss diagnos eller en funktionsnedsättning.
 • Även vid beviljande av krediter ska kreditvärdigheten bedömas individuellt från fall till fall. 
 • Vad gäller banktjänster kan man inte förutsätta att en person innehar ett pass eller ett ID-kort som beviljats av en finsk myndighet. Till exempel en identitetshandling som beviljats av ett annat EU-land räcker. 
 • Man har rätt att ta sin officiella ledar- eller tjänstehund med sig till exempel till butiken eller restaurangen. Om man inte får göra det är det diskriminering.