Trakasserier

Trakasserier är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen. I lagen definieras trakasserier som beteende som syftar till eller som leder till att en persons människovärde kränks. Trakasserier innebär att man med sitt beteende skapar en atmosfär som är kränkande, förödmjukande, hotande, fientlig eller aggressiv mot den andra personen och som baserar sig på en förbjuden diskrimineringsgrund såsom sexuell läggning, ursprung eller funktionsnedsättning. Trakasserier kan vara riktade mot både individer och människogrupper. Detta innebär att trakasserier kan bedömas även utan en enskild offer för trakasserierna.

Beteendet tolkas brett så att det kan till exempel vara fråga om e-postmeddelanden, miner, gester eller framställande av osakligt material till exempel på internet eller annat slags av kommunikationer. Beteende som kränker människovärdet behöver inte riktas direkt mot en viss person utan det kan även riktas mot en viss grupp.

Trakasserier kan förekomma på olika sätt

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har i ett avgörande konstaterat att till exempel hålla Nazitysklands hakkorsflagga synlig utgör trakasseri som enligt diskrimineringslagen är förbjuden. I det aktuella fallet hade en person en hakkorsflagga i fönstret i sin bostad i ett höghus. Detta ansågs vara kränkande mot människovärdet och ha orsakat en hotfull och fientlig atmosfär gentemot den judiska målsäganden. 

Diskrimineringsombudsmannen har förhandlat fram förlikning i ett ärende som gäller trakasserier som en lärare riktat mot en studerande på grund av studerandens nationalitet. Läraren hade framfört osakliga påståenden om estniska personer så att andra studeranden hade hört det. Efter förhandlingarna bad läroinrättningen den diskriminerade studeranden om ursäkt och betalade en ersättning på 2 000 euro till denne för diskrimineringen. Läroinrättningen åtog sig även att granska sin verksamhet för att säkerställa att motsvarande situationer inte kommer att ske igen.

Med stöd av strafflagen kan beteende som kränker och stör en annan person även uppfylla kriterierna för ärekränkning. Att smäda eller förtala folkgrupper kan vara straffbart med brottsrubriceringen hets mot folkgrupp.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsutrtryck utgör diskriminering enligt jämställdhetslagen. Läs mer om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på jämställdhetsombudsmannens webbsida.

Skyldighet att ingripa i trakasserier

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheter, privata aktörer med offentligt uppdrag, utbildningsanordnare och arbetsgivare bedöma hur diskrimineringen förverkligas i deras verksamhet samt vidta effektiva åtgärder för att främja likabehandling om man upptäcker brister. Skyldigheten att främja likabehandling innebär en skyldighet att förebygga all slags mobbning och kränkande retorik som grundar sig på människors personliga egenskaper samt en skyldighet att målmedvetet ingripa i upptäckta eller anmälda trakasserier.

Arbetsgivare har en särskild skyldighet att ingripa i trakasserier som riktas mot arbetstagare. Om en arbetsgivare inte ingriper i trakasserier som en arbetstagare blivit utsatt för när arbetsgivaren fått vetskap om det, gör sig arbetsgivaren skyldig till trakasserier och kan bli juridiskt ansvarig för det.

Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska vidta de åtgärder som de har till sitt förfogande för att undanröja trakasserierna. Anordnare av utbildning och småbarnspedagogik gör sig skyldiga till diskriminering om de försummar sin skyldighet att vidta åtgärder för att undanröja trakasserier som de har vetskap om och som riktas mot barn, elever eller studerande.