Hoppa till innehåll

Finland behöver långsiktiga antirasistiska åtgärder inom samhällets alla delområden

Rasistiska trakasserier och diskriminering är alarmerande vanliga i Finland. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade förra veckan en ny Being Black in the EU-utredning om rasism och diskriminering som personer med afrikansk bakgrund bosatta i EU-länder har upplevt. Resultaten visar att personer med afrikansk bakgrund upplever mer rasism eller rasistisk diskriminering i flera av utredningens kategorier i Finland än i många andra EU-länder. Rasism har rotat sig i våra samhällsstrukturer och har övergripande konsekvenser för många personers liv. Även tidigare undersökningar och kontakter som diskrimineringsombudsmannen tagit emot visar att rasism är ett alarmerande vittgående fenomen i Finland. 

Enligt utredningen Being Black in the EU har 66 procent av personer med afrikansk bakgrund i Finland under de senaste fem åren upplevt diskriminering på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. 13 EU-länder granskades under utredningen. Av dessa länder var den upplevda diskrimineringen bland personer med afrikansk bakgrund tredje störst i Finland. Personer med afrikansk bakgrund i Finland upplever diskriminering betydligt oftare än den övriga befolkningen. Av hela befolkningen har 16 procent upplevt diskriminering, medan den motsvarande siffran för personer med afrikansk bakgrund är 57 procent. I Finland är skillnaden mellan diskriminering som personer med afrikansk bakgrund har upplevt och diskriminering som hela befolkningen har upplevt näst stört av de länder som granskats under utredningen.

Rasistiska trakasserier är vanligare i Finland än i andra länder som granskats. 52 procent av respondenterna uppgav att de upplevt rasistiska trakasserier under de senaste fem åren. Personer med afrikansk bakgrund upplever mer rasistiskt våld i Finland än i de andra länderna i undersökningen. 11 procent av respondenterna har upplevt rasistiskt våld i Finland under de fem år som föregick undersökningen, medan genomsnittet av de 13 granskade EU-länderna är fyra procent. Dessutom rapporterar vårdnadshavare i Finland näst mest om rasistiskt våld och trakasserier som deras barn upplevt i skolan.

Undersökningen Being black in the EU visar även att 62 procent av personer med afrikansk bakgrund har upplevt rasistisk diskriminering vid hyrning eller köp av bostad i Finland. Kontakter som diskrimineringsombudsmannen tar emot handlar också ofta om diskriminering på grund av ursprung (inte enbart diskriminering som personer med afrikansk bakgrund upplever). 
Dessutom har över hälften av de personer med afrikansk bakgrund som besvarat FRA:s enkät upplevt rasistisk diskriminering i Finland vid arbetssökande. 47 procent av respondenterna har upplevt rasistisk diskriminering i arbetslivet. Även i kontakter om diskriminering inom arbetslivet som diskrimineringsombudsmannen tagit emot är diskrimineringsgrunder som förknippas med ursprung väldigt vanliga. 


Det behövs målmedvetna åtgärder mot rasism och den strukturella rasismen måste avvecklas systematiskt 

 

Rasism är ett allvarligt likabehandlingsproblem. Det behövs planmässiga, långsiktiga åtgärder mot rasism i Finland i samhällets alla delområden. 

-    Strukturell rasism är ett allvarligt problem i Finland. Regeringen måste agera aktivt och långsiktigt mot rasism. I arbetet mot rasism måste man förutom den rasistiska diskrimineringen även beakta de bredare konsekvenserna av strukturell rasism. Det ska avsättas tillräckligt med resurser för åtgärderna mot rasism, betonar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

I Finland finns det också luckor i datainsamlingen om diskriminering och rasism. Fungerande strukturer för datainsamlingen är nödvändiga för effektivt förebyggande av rasism.
För att bekämpa rasism behövs även satsningar på främjande av mångfalden i arbetslivet, stärkande av myndigheternas kompetens i likabehandling, ökad medvetenhet om de olika formerna av rasism, utveckling av forskning om rasism samt systematiska ingripanden i hatretorik, diskriminering och rasism. Fostringsarbete mot rasism och diskriminering bör inkluderas i lärarnas examensprogram och fortbildning.

Enligt diskrimineringslagen är myndigheter, utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt arbetsgivare skyldiga att främja likabehandling och upprätta en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen är ett viktigt verktyg med hjälp av vilken man kan till exempel förebygga rasistiska trakasserier och minska konsekvenserna av strukturell rasism i organisationer.

Undersökningen

 

Undersökningen Being Black in the EU genomfördes år 2022. Undersökningen kartlade upplevd rasism och diskriminering av européer med afrikansk bakgrund under de fem år som föregick undersökningen samt 12 månader före undersökningen. Utöver Finlands resultat granskar undersökningen också resultaten av Danmark, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Luxembourg, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Bekanta dig med undersökningen Being Black in the EU.

02.11.2023