Människohandels­rapportörens uppgift

Diskrimineringsombudsmannen är Finlands nationella rapportör om människohandel. Människohandelsrapportören har i uppgift att övervaka arbetet mot människohandel i Finland som en självständig och oberoende aktör. Målet med rapportörens arbete är att främja att offer för människohandel identifieras och får hjälp samt att deras rättigheter tillgodoses. Rapportören anser det viktigt att straffansvaret förverkligas och att människohandel förebyggs genom strukturella åtgärder.

Människohandelsrapportörens uppgift och behörighet har skrivits in i lagen om diskrimineringsombudsmannen. Enligt lagen är rapportörens uppgift att följa fenomen i anslutning till människohandel samt att internationella förpliktelser tillgodoses och den nationella lagstiftningen fungerar. Ombudsmannen gör till exempel utredningar om människohandel och relaterade fenomen. Ombudsmannen kan också ge juridisk rådgivning och i undantagsfall har ombudsmannen kunnat bistå offer för människohandel i rätten.

Ombudsmannen har omfattande rätt att få information, vilket gör det möjligt att få information om till exempel sekretessbelagda domar. Detta är viktigt för att ombudsmannen ska kunna bedöma hur internationella avtal om människohandel följs och hur den nationella lagstiftningen svarar på utmaningarna inom människohandeln. 

Människohandels­rapportören utsågs 2009

Nationella rapportören om människohandel tillsattes 2009 för att bevaka människohandeln och relaterade fenomen. I bakgrunden fanns en tanke om att utomstående granskning och utvärdering samt utvecklingsförslag baserade på analys skulle vara till nytta för verksamheten mot människohandel.

Tanken var också att rapportören kan lyfta fram människohandelsfrågan i den politiska och offentliga debatten, vilket bedömdes främja arbetet mot människohandel. Detta har rapportören gjort under årens lopp bland annat genom att publicera utredningar och undersökningar samt ge rekommendationer som också har lett att arbetet som olika myndigheter utför mot människohandel har utvecklats.