Ihmiskauppa­raportoijan tehtävä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Ihmiskaupparaportoijan tehtävä on tarkastella itsenäisenä ja riippumattomana tahona Suomessa tehtävää ihmiskaupan vastaista työtä. Raportoijan työn tavoitteena on edistää, että ihmiskaupan uhrit tunnistetaan, he saavat apua ja heidän oikeutensa toteutuvat. Raportoija pitää tärkeänä, että rikosvastuu toteutuu ja ihmiskauppaa ehkäistään rakenteellisilla toimilla.

Ihmiskaupparaportoijan tehtävä ja toimivalta on kirjattu lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta. Lain mukaan raportoijan tehtävänä on seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, sekä kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta. Valtuutettu esimerkiksi toteuttaa selvityksiä ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Valtuutettu voi antaa myös oikeudellista neuvontaa ja poikkeuksellisissa tilanteissa valtuutettu on voinut avustaa ihmiskaupan uhreja oikeudessa. 

Valtuutetulla on laaja tiedonsaantioikeus, joka mahdollistaa tiedon saamisen esimerkiksi salassa pidettävistä tuomioista. Tämä on tärkeää, jotta valtuutettu voi arvioida, miten kansainvälisiä ihmiskauppaa koskevia sopimuksia noudatetaan sekä miten kansallinen lainsäädäntö vastaa ihmiskaupan haasteisiin. 

Ihmiskaupparaportoija nimettiin vuonna 2009

Kansallinen ihmiskaupparaportoija asetettiin seuraamaan ihmiskauppaa ja siihen liittyviä ilmiöitä vuonna 2009. Raportointitehtävän taustalla oli ajatus siitä, että ihmiskaupan vastainen toiminta hyötyisi ulkopuolisesta seurannasta ja arvioinnista sekä analyysiin perustuvista kehittämisehdotuksista. 

Raportoijan ajateltiin myös voivan tuoda ihmiskauppakysymyksen poliittiseen ja julkiseen keskusteluun, minkä arvioitiin edistävän ihmiskaupan vastaista työtä. Tätä raportoija on tehnyt vuosien varrella muun muassa julkaisemalla selvityksiä ja tutkimuksia sekä antamalla suosituksia, jotka ovat myös johtaneet kehitykseen eri viranomaisten tekemässä ihmiskaupan vastaisessa työssä.