Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla, julkista hallintotehtävää hoitavilla yksityisillä toimijoilla, koulutuksen järjestäjillä, varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja palveluntuottajilla sekä työnantajilla on velvollisuus toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistämisen tarkoituksena on ehkäistä syrjintää, turvata kaikkien ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus sekä poistaa syrjinnästä johtuvaa eriarvoisuutta yhteiskunnassa. 

Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma laajeni koskemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia, kun yhdenvertaisuuslaki uudistui 1.6.2023.

Yhdenvertaisuuden edistämisessä on kyse siitä, että syrjintään puututaan, sitä ehkäistään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, ja näin pyritään turvaamaan ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuuden edistämisellä siis pidetään aktiivisesti huolta siitä, että kaikki ihmiset saavat yhdenvertaisesti viranomaisen palveluja, voivat käydä koulussa ja opiskella sekä käydä töissä sekä saavat yhdenvertaisen kasvuympäristön.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin kuuluu syrjintään puuttuminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Voit lukea lisää valtuutetun tehtävistä ja toiminnasta yhdenvertaisuuden edistämiseksi syrjintään puuttuminen -sivulla.

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Viranomaisten, julkista hallintotehtävä hoitavien yksityisten toimijoiden, koulutuksen järjestäjien, varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuuksista säädetään yhdenvertaisuuslaissa ja velvoitteiden sisältöä on täsmennetty lain esitöissä. Toiminnassa jatkuvasti huomioitavan edistämisvelvoitteen lisäksi yhdenvertaisuuslaissa säädetään velvoitteesta laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Organisaatioiden tulee arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista nykyisessä toiminnassaan, jotta sitä on mahdollista edistää suunnitelmallisesti. Tämä voi edellyttää, että viranomainen kuulee esimerkiksi järjestöjä, jotka edustavat syrjinnälle alttiina olevia henkilöitä sekä muita sidosryhmiä. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen sekä varhaiskasvatuksen toimipaikan taas tulee varata lapsille, oppilaille tai opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. Työnantajan on käsiteltävä yhdenvertaisuuden edistämistä ja toimien vaikuttavuutta henkilöstön kanssa. 

Toimenpiteiden, joilla yhdenvertaisuutta edistetään, tulee olla toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Edistämistoimenpiteissä huomioidaan siis toimijan henkilöstö- ja muut resurssit: isommalta toimijalta voidaan edellyttää enemmän. 

Edistämistoimilta edellytettävä tehokkuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että organisaatioiden tulee asettaa konkreettisia arviointiin perustuvia tavoitteita ja niiden toteutumista on seurattava säännöllisesti. 

  • Viranomaisen on omalla toimialallaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista esimerkiksi asioiden valmistelussa, päätöksenteossa, hallintotoiminnassa, tulosohjauksessa ja tulossopimuksissa sekä strategisessa suunnittelussa ja tiedotuksessa. Laajoissa tai muutoin merkitykseltään tärkeissä hankkeissa tulisi arvioida, vaikuttaako hanke syrjinnälle alttiiden ryhmien oikeuksiin, velvollisuuksiin tai asemaan. Viranomaisen on huomioitava edistämisvelvoitteensa toimialallaan myös ohjatessaan alaisensa hallinnon ja esimerkiksi julkista hallintotehtävää hoitavan yksityisen toimintaa. 
  • Koulutuksen järjestäjien on yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioinnissa kiinnitettävä huomiota esimerkiksi oppilaiden valintaperusteisiin, käytettävään oppimateriaaliin, häirintää ja koulukiusaamista ehkäiseviin toimenpiteisiin, opetustilanteiden tasapuolisuuteen, opintosuoritusten arvioimiseen sekä opettajien yhdenvertaisuusosaamiseen.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien on arvioitava, miten yhdenvertaisuus toteutuu sen toiminnassa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksen toimipaikassa on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
  • Työnantajien on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehdessä. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Velvollisuus tehdä yhdenvertaisuus­suunnitelma

Viranomaisella, koulutuksen järjestäjillä, oppilaitoksilla, varhaiskasvatuksen toimipaikoilla sekä työnantajilla ja julkista hallintotehtävä hoitavilla yksityisillä toimijoilla, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään. Suunnitteluvelvoitteesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. 

Mikäli suunnitteluun velvoitettu toimija ei tee yhdenvertaisuussuunnitelmaa, yhdenvertaisuusvaltuutettu voi viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi velvoittaa toimijan tekemään suunnitelman ja tarvittaessa asettaa määräyksen tehosteeksi uhkasakon.