Romanien syrjintä

Romanien syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma Suomessa, mistä maamme myös saa moitteita kansainvälisiltä ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä. Suomessa romanien elämässä syrjintä näkyy yhä arkipäivän tilanteissa, tyypillisesti loukkaavana häirintänä tai niin, että palvelu evätään tai tarjotaan rajoitetummin tai loukkaavin ehdoin. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on pyrkinyt määrätietoisesti edistämään romanien yhdenvertaisuuden toteutumista monin keinoin. Valtuutettu on myös antanut YVL 27 §:n nojalla monia lausuntoja syyttäjille ja tuomioistuimille yhdenvertaisuuslainsäädäntöä koskevan oikeuskäytännön kehittämiseksi. 

Romanit kohtaavat syrjintää monissa arjen tilanteissa

Romanien syrjintä yksityisissä palveluissa ilmenee usein palvelun epäämisenä tai palvelun tarjoamisena rajoitetummin tai loukkaavin ehdoin. Syrjinnän taustalla on usein stereotyyppiset käsitykset, joiden seurauksena romaniasiakkaita ei kohdella yksilöinä vaan ryhmänsä edustajina. Romaneihin ryhmänä kohdistuvat kielteiset ennakkoluulot tulevat esiin yksittäisinä syrjintätapauksina. 

Tyypillistä palvelujen tarjontaan liittyvissä yhteydenotoissa on se itsestäänselvyys ja avoimuus, jolla romanitaustaan on viitattu. Esimerkiksi eräässä tapauksessa vaateliikkeen myyjä perusteli romaniasiakkaille heidän peräänsä kutsuttua vartijaa myymälän linjauksella seurata kaikkia romaniasiakkaita. Tällaisen ohjeen antaminen on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää.

Usein romanien kohtaama syrjintä tulee ilmi myös siten, että heiltä evätään esimerkiksi ravintolaan pääsy. Eräässä tapauksessa tätä esimerkiksi perusteltiin ravintolan noudattamalla pukukoodilla, jonka mukaan mm. romaninaisten käyttämät perinteiset puvut eivät ole sallittuja. Tällainen näennäisesti kaikille samanlainen sääntö voi todellisuudessa olla syrjintää.

Romaneihin kohdistuu myös heidän ihmisarvoansa loukkaavaa toimintaa ja vihapuhetta. Esimerkiksi eräässä tapauksessa tivolin laitteen ylläpitäjä oli romaniperheen tullessa paikalle laittanut soimaan kappaleen, jossa on romaneihin kohdistuva pilkkaava sanoitus. Hän oli myös kappaleen soidessa eri elein kohdistanut muiden asiakkaiden huomion perheeseen. Teko tuomittiin oikeudessa syrjintänä ja kunnianloukkauksena. 

Romanien syrjintä asuntomarkkinoilla vaikuttaa koko elämään 

Romanit ovat edelleen yhteisötasolla muihin suomalaisiin verrattuna selvästi heikommassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa. Suurin osa romanien yhteydenotoista valtuutetulle on viime vuosina koskenut asumista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tärkeäksi puuttua niihin rakenteellisiin esteisiin, jotka hidastavat romaniväestön sosioekonomisen aseman parantumista.
Asumista koskeviin yhteydenottoihin liittyy usein rakenteellisia tekijöitä, joiden takia niitä on vaikea käsitellä yksittäisinä syrjintätapauksina. Myönteistä kehitystä on, että juuri asumiseen liittyvään syrjintään on puututtu jopa rikosoikeudellisin keinoin.

  • Esimerkiksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on todennut tuomiossaan, että vastaajan väite asianomistajan puutteellisista taloudellisista edellytyksistä asunnon vuokraamiseen ei ollut ratkaiseva tekijä vastaajan päätöksessä sivuuttaa asianomistaja, vaan palvelun lopettamisen syy oli nimenomaan se, että asianomistaja oli romani.  
  • Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi tuomiossaan vastaajan vetoomuksen asunto-osakeyhtiön muiden osakkaiden haluttomuuteen saada taloon romaniasukkaita lainvastaiseksi linjaukseksi ja siksi syrjintärikoksen tunnusmerkistön täyttäväksi tahalliseksi syrjinnäksi. 

Oikeus asuntoon on yksi tärkeimmistä perusoikeuksistamme. Asunto-olosuhteet vaikuttavat mahdollisuuteen osallistua aktiivisesti työelämään ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan ja ovat myös tärkeä lähtökohta, jotta seuraavalle sukupolvelle voitaisiin taata edellytykset vakaaseen koulunkäyntiin.