Valtuutetun työ ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistämiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin sisältyy ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien edistäminen. Tarkempaa tietoa tehtävästä löytyy valtuutetun tehtävä ulkomaalaisasioissa -sivulla. Valtuutetun ulkomaalaisten asemaan ja oikeuksiin liittyvä työ pitää sisällään ulkomaalaisten oikeuksien täysimääräisen toteutumisen edistämistä yleisemmällä tasolla, mutta myös yksittäisten yhteydenottojen käsittelyä.

Valtuutetun työn painopiste ulkomaalaisasioissa on erityisesti rakenteisiin vaikuttamisessa. Valtuutettu muun muassa antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeisiin sekä teettää ja laatii selvityksiä.

Valtuutettu pyrkii tunnistamaan lainsäädännön ja sen soveltamisen epäkohtia 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyrkii työllään tunnistamaan lainsäädännössä ja sen soveltamisessa ilmeneviä epäkohtia. Tätä työtä tukee, että valtuutetulla on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, sekä erityisesti yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

Valtuutettu on muun muassa tehnyt tutkimuksen kansainvälistä suojelua koskevista päätöksistä Maahanmuuttovirastossa yhdessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa sekä tehnyt selvityksen siitä, miten ulkomaalaislakia sovelletaan yksintulleiden alaikäisten perheenyhdistämiseen.

Valtuutettu edistää ulkomaalaisten oikeuksia ja asemaa myös antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Valtuutettu on lausunut muun muassa turvapaikanhakijoiden asioiden käsittelystä ja ottanut kantaa esimerkiksi pakolaisten oikeudesta perheenyhdistämiseen. Valtuutettu tuo analyysejaan yhteiskunnalliseen keskusteluun myös muun muassa sosiaalisen median ja blogikirjoitusten kautta. 

Valtuutettu pyrkii vaikuttamaan rakenteisiin

Valtuutetun painopiste on edellä kuvatulla tavalla työssä, jonka tarkoitus on edistää ulkomaalaisten oikeuksia rakenteellisesti. Yksittäisissä asioissa valtuutettu käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi harkintansa mukaan. Lausuntoja valtuutettu on antanut oikeuksille yleisimmissä, periaatteellisesti tärkeissä asioissa. 

Valtuutettu antaa yksittäisissä ulkomaalaisasioissa myös neuvontaa, mutta ei toimi esimerkiksi turvapaikanhakijan avustajana.