Yhdenvertaisuus­suunnittelu

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, julkista hallintotehtävää hoitavien yksityisten toimijoiden, koulutuksen järjestäjien, varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Lain mukaan näillä toimijoilla on myös velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työnantajien sekä julkista hallintotehtävää hoitavien yksityisten toimijoiden kohdalla velvoite koskee työnantajia ja toimijoita, joilla on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä palveluksessa. Koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa suunnitteluvelvoite on oppilaitos- ja toimipaikkakohtainen. Suunnitteluvelvoitteista säädetään yhdenvertaisuuslaissa ja velvoitteen sisältöä täsmennetään lain esitöissä.

Velvollisuus tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma laajeni koskemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia, kun yhdenvertaisuuslaki muuttui 1.6.2023. Lisäksi uudistetun yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajien täytyy tehdä yhdenvertaisuustilanteen arviointi myös työhönoton osalta ja työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman täytyy sisältää myös selvitys yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätöksistä. Varhaiskasvatuksen toimipaikkoja ja työnantajia koskeva siirtymäaika on yhdenvertaisuussuunnittelun osalta kaksi vuotta.

Yhdenvertaisuus­suunnittelu edistää yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuussuunnitelma on suunnitelma siitä, kuinka organisaatio omassa toiminnassaan ja työnantajana edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on arvioida ja kehittää toimintaa yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta, sekä varmistaa toiminnan yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuussuunnittelu tähtää tosiasiallisen yhdenvertaisuuden parantamiseen. 

Hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma toimii työkaluna, jonka avulla voi tunnistaa toiminnassaan mahdollisia syrjintää aiheuttavia tilanteita ja rakenteita, sekä voi suunnitelmallisesti edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuussuunnitelma on myös keino tehdä näkyväksi rakenteissa piilevää syrjintää ja kohdentaa toimintaansa syrjinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

  • Viranomaisen yhdenvertaisuus­suunnitelman avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja varmistaa, että kaikki pystyvät yhdenvertaisesti käyttämään viranomaisen tarjoamia palveluita. 
  • Koulutuksen järjestäjän yhdenvertaisuussuunnitelma taas auttaa esimerkiksi tunnistamaan erilaisten oppilaiden tarpeet sekä voi tarjota työkaluja häirintään puuttumiseksi.
  • Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuus­suunnittelulla voidaan ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta sekä lasten oikeuksien toteutumista. Suunnittelu auttaa kiinnittämään huomiota lapsille annettavan varhaiskasvatuksen sisältöön ja ohjaa henkilökuntaa kohtaamaan lapsia ja heidän perheitään yhdenvertaisella tavalla.
  • Työnantajan yhdenvertaisuus­suunnitelma on myös hyvä henkilöstöpolitiikan väline. Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman täytyy sisältää myös selvitys yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätöksistä.
  • Hallinnon alaansa ohjaavan viranomaisen kuten ministeriön on hyödyllistä tunnistaa ja kirjata suunnitelmaansa keinoja varmistaa edistämisvelvoitteen noudattaminen koko hallinnon alallaan, esimerkiksi tulos – ja toiminnan ohjauksen kautta.  

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan voi sisällyttää toimia, joiden avulla kaikki pääsevät yhdenvertaisesti käyttämään palveluja ja osallistumaan toimintaan. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi:

  • esteettömän liikkumisen varmistaminen
  • tulkkipalvelut
  • erikielisten esitteiden tuottaminen 
  • saavutettavien viestintäkanavien käyttäminen.

Suunnittelun ydinosia ovat arviointi, konkreettiset toimenpiteet ja toimeenpanon seuranta 

Yhdenvertaisuussuunnittelun keskeiset elementit ovat toiminnan nykytilan arviointi, sen pohjalta suunnitelmassa asetetut konkreettiset tavoitteet, sekä toimenpiteiden toteuttamisen seuranta.

Yhdenvertaisuussuunnittelussa on olennaista tehdä riittävä arviointi ja nykytilanteen kartoitus suunnitelman pohjaksi. Siksi on esimerkiksi varmistettava, että syrjinnälle alttiina olevia henkilöitä edustavia järjestöjä sekä muita sidosryhmiä kuullaan riittävästi. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan on aina varattava lapsille, oppilaille tai opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. Työnantajan on käsiteltävä yhdenvertaisuuden edistämistä ja toimien vaikuttavuutta henkilöstön kanssa. Yhdenvertaisuussuunnittelussa ja arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota eri syrjintäperusteisiin ja toiminnan kannalta merkityksellisiin erilaisiin väestöryhmiin.

Ministeriöiden ja muiden viranomaisten, joiden tehtäviin kuuluu hallinnon alan valvontaa ja ohjausta, on kiinnitettävä suunnittelussaan huomiota siihen, että myös valvottavat ja ohjattavat toimijat toimeenpanevat tehokkaasti yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteensa. 

Toimenpiteiden, joilla yhdenvertaisuutta edistetään, tulee olla toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Suunnitelmalle on laadittava seuranta ja seurannan toteutustavan tulee käydä ilmi suunnitelmasta.

Yhdenvertaisuus­suunnittelun valvonta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo, että toimijat, joiden pitää lain mukaan edistää yhdenvertaisuutta myös noudattavat velvoitteitaan. Esimerkiksi käsitellessään yhteydenottoja valtuutettu pyytää säännönmukaisesti yhdenvertaisuussuunnitelmia viranomaisilta, julkista hallintotehtävää hoitavilta yksityisiltä toimijoilta, oppilaitoksilta ja koulutuksen järjestäjiltä.

Viranomaisten, julkista hallintotehtävää hoitavien yksityisten toimijoiden, koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten, varhaiskasvatuksen toimipaikkojen ja työnantajien velvollisuudesta tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma säädetään laissa. Mikäli suunnitteluun velvoitettu toimija ei tee yhdenvertaisuussuunnitelmaa, yhdenvertaisuusvaltuutettu voi viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi velvoittaa toimijan tekemään suunnitelman ja tarvittaessa asettaa määräyksen tehosteeksi uhkasakon. 

Oletko tekemässä yhdenvertaisuus­suunnitelmaa?

Yhdenvertaisuussuunnittelun tekemisen tueksi on laadittu oppaita ja muun muassa kerätty hyviä käytäntöjä yhdenvertaisuuden edistämiseen. Voit tutustua niihin täällä: