Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ihmisen elämän, hyvinvoinnin ja arjen kannalta olennaisia palveluita. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee säännöllisesti yhteydenottoja, joissa henkilö kokee tulleensa epäyhdenvertaisesti kohdelluksi tai syrjityksi kunnan sosiaali- tai vammaispalveluissa. Valtuutettu saa yhteydenottoja myös terveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa koskien. 

Syrjintä sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Syrjintää sosiaali- ja terveyspalveluissa voi olla esimerkiksi se, että:

  • henkilökunta ei huolehdi vammaisen potilaan henkilökohtaisesta avustamisesta osastolla,
  • potilaalle ei hankita viittomakielen tulkkia,
  • terveydenhuoltoon saa yhteyden vain soittamalla, 
  • laiminlyödään tarvittavat kohtuulliset mukautukset vammaiselle henkilölle päätöksenteossa, tai terveyden- tai sairaanhoidossa,
  • SOTE-tilat tai terveyden- ja sairaanhoidon välineet ovat esteellisiä, 
  • potilasta ei palvella kaksikielisen kunnan terveysasemalla potilaan omalla äidinkielellä ruotsiksi, suomeksi tai saamelaisten kotiseutualueella saameksi,
  • potilasta kohdellaan huonommin kuin muita hänen alkuperänsä takia. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa ajoittain yhteydenottoja siitä, etteivät kielelliset oikeudet ole toteutuneet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jokaisella on oikeus valtion viranomaisessa tai kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa käyttää suomea tai ruotsia. Näin siis myös esimerkiksi terveysasemilla, päivystyksessä tai sosiaalihuollossa. Tästä säädetään kielilaissa.

Saamen kielilaissa on säädetty saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedossa on, että oikeudet toteutuvat vaihtelevasti ja palveluiden saatavuudessa on myös selkeitä kielikohtaisia eroja. Saamenkielisten palveluiden kehittämiseen tulisi panostaa esimerkiksi kielitaitoisen henkilökunnan saatavuutta parantamalla. 

Myös SOTE-tilojen ja välineiden esteellisyydestä on tullut valtuutetulle yhteydenottoja. Perustuslaki turvaa jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava esteettömiä ja saavutettavia, jotta vammaisten ihmisten oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin voi toteutua. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee myös paljon yhteydenottoja siitä, että asiakas ei ole saanut kunnalta tai Kelasta hakemaansa palvelua tai etuutta. Valtuutettu ei pysty muuttamaan annettuja päätöksiä tai antamaan määräyksiä muille viranomaisille tai yksityisille toimijoille. Saatuun kielteiseen päätökseen voi hakea muutosta muutoksenhakuohjeita seuraten.

Yhdenvertaisuutta edistettävä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Eri asiakasryhmien tarpeet tulee huomioida ja eri ryhmien yhdenvertaisuutta on edistettävä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Viranomaisella on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma tukemaan yhdenvertaisuuden edistämistyötä. Suunnitelmassa tulisi huomioida myös asiakaslain ja potilaslain vaatimukset asiakkaan hyvästä kohtelusta, yksilöllisten tarpeiden sekä asiakkaan äidinkielen ja kulttuurin huomioimisesta.

Vammaisten henkilöiden osalta viranomaisen ja palveluita tarjoavan yksityisen toimijan tulee toteuttaa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu yksittäisissä asiointitilanteissa. Kohtuullisia mukautuksia tulee tehdä myös silloin, kun viranomainen päättää palveluiden tai etuuksien myöntämisestä. Kohtuullinen mukautus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vammaispalvelulain mukaisen, opiskelua varten myönnetyn kuljetuspalvelun omavastuuosuutta kohtuullistetaan. Terveydenhuollossa se voi yksinkertaisemmillaan tarkoittaa sitä, että asioinnissa huomioidaan potilaan vammaisuudesta johtuvat tarpeet.

Asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Oikeusturva sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sekä sosiaalihuollon että terveyspalvelujen asiakkailla on käytettävissään monia oikeusturvakeinoja. Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Tästä säädetään potilaslaissa.

Huono kohtelu voi synnyttää kokemuksen syrjinnästä. Kuitenkaan aina huono kohtelu ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi auttaa arviomaan, onko kyse ollut esimerkiksi huonosta asiakaspalvelusta tai muusta huonosta kohtelusta, vai voisiko kyse olla yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä. 

Mikäli kyse on jostain muusta kuin syrjinnästä tai asiassa on kysymys muun lain kuin yhdenvertaisuuslain rikkomisesta, kannattaa harkita muistutuksen tekemistä asianomaiselle toimijalle tai kääntyä aluehallintoviraston tai Valviran puoleen.  

Mikäli kokee tulleensa kohdelluksi huonosti, aluksi kannattaa pyrkiä selvittämään asia keskusteluin kyseessä olevan henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa. Voit myös olla yhteydessä kunnassa toimivaan sosiaaliasiamieheen tai toimipaikan potilasasiamieheen neuvojen saamiseksi. Lisätietoa löydät Valviran verkkosivuilta.

Jos keskustelu saamastasi huonosta kohtelusta tai muusta moitittavasta menettelystä ei johda toivomaasi tulokseen, voit jättää muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai terveydenhuollon osalta hoitopaikan johtajalle, tai voit jättää kantelun aluehallintovirastolle tai Valviralle. Kantelun ja muistutuksen tekemisestä lisätietoa löydät Valviran verkkosivulta.

Mikäli kyse on saamastasi kielteisestä päätöksestä ja olet siihen tyytymätön, tulisi sinun ensisijaisesti hakea muutosta päätöksessä olevia muutoksenhakuohjeita seuraten.