Häirintä työpaikalla

Häirintä työpaikalla on kiellettyä syrjintää

Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Häirintä on kiellettyä myös työpaikalla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä myös häirinnän osalta ja yhdenvertaisuusvaltuutettuun voi olla yhteydessä, jos kokee häirintää työpaikalla. 
Yhdenvertaisuuslain mukaan henkilön tai ihmisryhmän ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen työyhteisössä on häirintää. Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää:

  • jos loukkaava käyttäytyminen liittyy johonkin yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteeseen ja
  • käyttäytymisellä luodaan syrjintäperusteeseen liittyen henkilöä tai ihmisryhmää halventava tai nöyryyttävä taikka niitä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Lisätietoa häirinnästä löydät häirintä-verkkosivultamme.

Mitä häirintä työelämässä tarkoittaa?

Häirinnässä voi olla kyse esimerkiksi loukkaavista puheista, sähköpostiviesteistä, ilmeistä, eleistä, epäasiallisen materiaalin esille laittamisesta tai muunlaisesta viestinnästä. 

Halventava, nöyryyttävä taikka uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri voi syntyä esimerkiksi esittämällä ihmisarvoa loukkaavia lausumia tai kiusaamalla muulla tavoin häirinnän kohteeksi joutunutta henkilöä tai henkilöitä. Esimerkiksi homofobinen tai vammaisvihamielinen kiusaaminen tai vitsailu voivat synnyttää työpaikalla häirinnän määritelmän täyttävän halventavan ilmapiirin. Tällainen ilmapiiri vaikuttaa häirintää kokeneen ihmisen mahdollisuuteen olla osa työyhteisöä, mutta myös laajemmin työyhteisöön. Halventava ilmapiiri voi aiheuttaa turvattomuutta myös muille työntekijöille kuin suoraan häirinnän kohteeksi joutuneelle.

Esimerkiksi rasistisen materiaalin esillä pitäminen tavaran tai palvelun tarjoajan julkisissa tiloissa voi loukata asiakkaaksi tulevan ihmisen ihmisarvoa sillä tavalla, että tekoa voidaan pitää häirintänä. Vastaavanlainen tilanne voi syntyä työpaikalla, jos työnantajan tiloissa, kuten esimerkiksi taukotilassa pidetään esillä rasistista materiaalia. Myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä halventava vitsailu työpaikan kahvipöydässä voi täyttää häirinnän tunnusmerkistön. 

Häirintään voi syyllistyä myös ilman tarkoitusta loukata. Sekä loukkaamistarkoituksessa harjoitettu häirintä että tosiasiassa loukkaava menettely ovat kiellettyä häirintää 

Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään sekä ennaltaehkäistä sitä

Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään, kun työnantaja saa siitä tiedon. Asia voi tulla työnantajan tietoon häirinnän kohteeksi joutuneelta henkilöltä, mutta myös muulla tavoin. Velvollisuus puuttua tarkoittaa sitä, että työnantajan täytyy ryhtyä aktiivisiin toimiin häirinnän poistamiseksi. Kyse voi tilanteesta riippuen olla osapuolten kuulemisesta ja ohjeistamisesta, varoituksen antamisesta häirintään syyllistyneelle sekä viimesijaisena keinona häirintään syyllistyneen työsuhteen päättämisestä, jos työsopimuslain mukaiset edellytykset täyttyvät. 

Työnantaja syyllistyy syrjintään, jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. Tällöin työnantajalta voidaan vaatia hyvitystä syrjinnästä.

Työnantajalla on velvollisuus edistää työpaikan yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti. Työnantajan on työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työpaikan työoloja ja toimintatapoja. Häirinnän ennaltaehkäisy ja häirintään puuttumisen mahdollistavien toimintatapojen ylläpito on osa työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuutta.

Muut häirinnän kiellot työelämässä

Seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän kieltää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (tasa-arvolaki). Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista. 

Työssä esiintyvästä työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta sekä työnantajan velvollisuudesta puuttua tilanteeseen säädetään työturvallisuuslaissa. Työsuojeluviranomaiset valvovat työturvallisuuslain noudattamista. Joissain tilanteissa voi olla samanaikaisesti kyse sekä yhdenvertaisuuslain vastaisesta häirinnästä että työturvallisuuslaissa tarkoitetusta häirinnästä.