Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 9§). Osa yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakirjoista on julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.  

Tietopyynnön toimittaminen

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle osoitetun tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos yhdenvertaisuusvaltuutettu vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: [email protected], suosittelemme lähettämään henkilötietoja sisältävät viestit salattuna turvapostin kautta: turvaviesti.om.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun salattu nettilomake. 

Postiosoite: Yhdenvertaisuusvaltuutettu, PL 24, 00023 Valtioneuvosto

Tietopyyntö voidaan jättää myös Yhdenvertaisuusvaltuutetulle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (avoinna klo 8 - 16.15)

Asiarekisteri

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireilletulo- tai asiakirjan laatimispäivällä. Asiarekistereinä toimivat Hilda- ja Acta-asianhallintajärjestelmät.

Asiakirjan antamisesta perittävät maksut

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen ja noudattaa julkisuuslakia (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621). Sen mukaisesti yhdenvertaisuusvaltuutettu ei peri maksua asiakirjan antamisesta muun muassa silloin kun sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse asiakirjaa pyytäneelle (julkinen asiakirja tai kun salassa pidettävä osuus on yksinkertaisesti poistettavissa). [Julkisuuslaki 34,1§]

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi kuitenkin periä maksun asiakirjan hakemisesta, jos pyydetty asiakirja ei ole riittävästi yksilöitävissä niin, että se on yksinkertaisesti löydettävissä asiakirjarekisteristä. Samoin maksu voidaan periä erityisiä toimenpiteitä vaativissa asiakirjapyynnöissä, kun asiakirjojen haku ja salassa pidettävien tietojen poistaminen vaatii tavanomaista asiakirjojen hakua tai salassa pidettävien tietojen poistamista enemmän työtä. [Julkisuuslaki 13,1§, 34,2§] Näissä tilanteissa tietojen pyytäjään ollaan erikseen yhteydessä ennen kustannuksia aiheuttavaa tiedonhakua tai salassa pidettävien tietojen poistamista. Työstä veloitetaan käytetyn työajan mukaan 20,00 euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.

Paperikopioiden toimittamisesta veloitetaan todelliset postituskulut sekä 0,40 euroa/ A4sivu.