Det här är en i 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) avsedd beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten, där avsikten är att underlätta inlämnandet av begäran om uppgifter till diskrimineringsombudsmannen.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling (621/1999, 9§). En del av diskrimineringsombudsmannens handlingar är offentliga. Handlingarna kan dock också innehålla sekretessbelagda uppgifter. För sekretessen finns det alltid någon orsak i offentlighetslagen eller i någon annan lag. Sakägaren har dessutom alltid rätt att få uppgifter om ärenden som berör honom eller henne.  

Inlämnande av begäran om uppgifter

Det är möjligt att lämna in en till diskrimineringsombudsmannen riktad begäran om uppgifter till registratorskontoret. Registratorskontoret registrerar begäran och förmedlar den utan fördröjning till rätt instans. Vid behov hjälper vi till att specificera den handling om vilken uppgifter behövs. Om diskrimineringsombudsmannen mottar en begäran om handling där en annan myndighet är behörig myndighet överförs begäran med stöd i 21 § i förvaltningslagen (434/2003) till den i ärendet behöriga myndigheten.

Registratorskontorets kontaktuppgifter:

E-post: [email protected], vi rekommenderar att meddelanden som innehåller personuppgifter sänds via krypterad säkerhetspost: turvaviesti.om.fi

Diskrimineringsombudsmannens krypterad webblankett.

Postadress: Diskrimineringsombudsmannen, PB 24, 00023 Statsrådet

Begäran om uppgifter kan också lämnas in riktad till Diskrimineringsombudsmannen till statsrådets distributionscentral Riddaregatan 2B, Helsingfors (öppen  kl. 8 - 16.15)

Ärenderegister

Diskrimineringsombudsmannen upprätthåller ett ärenderegistret över anhängiggjorda ärenden, deras handläggningsskeden och tillhörande handlingar. Uppgifter ur ärenderegistret kan sökas t.ex. med ärendets eller handlingens rubrik, namnet på handlingens avsändare eller upprättare samt olika uppgifter om dateringen, exempelvis när ärendet anhängiggjorts eller handlingen upprättats. Som ärenderegister fungerar Acta- och Hilda-dokumentregistret. 

Avgifter som tas ut för utlämnande av handling

Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet och följer offentlighetslagen (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621). Enligt offentlighetslagen uppbär diskrimineringsombudsmannen ingen avgift för att lämna ut en handling bland annat då en handling som lagrats i elektronisk form per e-post sänds till den som begärt handlingen (en offentlig handling eller då en sekretessbelagd del enkelt kan avlägsnas). [Offentlighetslagen 34 § 1 mom.]

Diskrimineringsombudsmannen kan emellertid uppbära en avgift för att ta fram en handling om den begärda handlingen inte tillräckligt väl kan individualiseras så att den enkelt kan tas fram ur ett dokumentregister. Likaså kan en avgift tas ut i fråga om en begäran om en handling som kräver särskilda åtgärder, då det för att ta fram handlingen och avlägsna sekretessbelagda uppgifter krävs mer arbete än det normalt krävs för att ta fram en handling eller avlägsna sekretessbelagda uppgifter. [Offentlighetslagen13 § 1 mom., 34 § 2 mom.] I dessa situationer kontaktas den som begärt uppgifterna separat innan en informationssökning som medför kostnader görs eller sekretessbelagda uppgifter avlägsnas. För arbetet debiteras enligt den arbetstid som använts 20,00 euro för varje påbörjad halvtimme.

För sändning av papperskopior debiteras de verkliga postningskostnaderna samt 0,40 euro/ A4-sida.