Diskriminering av romer

Diskriminering som romer utsätts för är ett allvarligt människorättsproblem i Finland. Finland har kritiserats för detta även av internationella organ som övervakar de mänskliga rättigheterna. I Finland blir romer fortfarande diskriminerade i vardagliga situationer, typiskt i form av kränkande trakasserier eller genom att förnekas tillgången till en tjänst eller att erbjuda en tjänst med begränsade eller kränkande villkor. 

Diskrimineringsombudsmannen har målmedvetet stävat efter att främja likabehandlingen av romer på flera olika sätt. Ombudsmannen har också gett utlåtanden som enligt 27 § i diskrimineringslagen lämnas till åklagare och domstolar. 

Romer blir utsatta för diskriminering i olika vardagssituationer

Diskriminering som romer blir utsatta för vid privata tjänster utgörs ofta av att de blir förnekade tillgången till en tjänst eller blir erbjudna en tjänst med begränsade eller kränkande villkor. Diskrimineringen orsakas ofta av stereotypa uppfattningar till följd av vilka romska kunder inte behandlas som individer, utan som representanter för sin grupp. De negativa fördomar som riktas mot romer som en grupp kommer fram som enskilda diskrimineringsfall. 

Typiskt för kontakter som handlar om tillgången till tjänster är den självklarhet och öppenhet med vilken någon har nämnt en persons romska bakgrund. Ett fall handlade till exempel om att en försäljare i en klädbutik motiverade till romska kunder varför hen tillkallade en vakt för att hålla ett öga på dem med butikens riktlinje om att övervaka alla romska kunder. Dylika anvisningar utgör diskriminering som enligt diskrimineringslagen är förbjuden.

Diskriminering som romer utsätts för kommer även ofta fram genom att de förnekas tillträde till exempel till en restaurang. I ett fall motiverades detta med att restaurangen tillämpar en klädkod enligt vilken bland annat de traditionella dräkter som romska kvinnor använder inte är tillåtna. Dylika regler som till synes är lika för alla kan i verkligheten utgöra diskriminering.

Romer utsätts även för hatretorik och behandling som kränker deras människovärde. I ett fall hade den person som skötte en anordning på ett tivoli börjat spela en låt vars text gör narr av romska människor när en romsk familj hade kommit till platsen. Under låten hade denna person även med olika gester riktat andra kunders uppmärksamhet till den romska familjen. Domstolen bedömde gärningen som diskriminering och ärekränkning. 

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden påverkar hela livet 

Som grupp har romer fortfarande en tydligt sämre ekonomisk och social ställning än övriga finländare. Största delen av kontakterna mellan romer och diskrimineringsombudsmannen har under senare år handlat om boende. Diskrimineringsombudsmannen anser att det är viktigt att vidta åtgärder mot de strukturella hindren för förbättring av den socioekonomiska ställningen av romer.

Kontakter som handlar om boende förknippas ofta med strukturella faktorer varför det är svårt att behandla dem som enskilda fall av diskriminering. Det har skett positiv utveckling i och med att man har ingripit i diskriminering som handlar om just boende även med straffrättsliga medel.

  • Till exempel Östra Nylands tingsrätt har i sin dom konstaterat att svarandens påstående om kärandens bristfälliga ekonomiska förutsättningar för att hyra en bostad har inte varit den avgörande faktorn för svarandens beslut att åsidosätta käranden, utan orsaken till att tjänsten avslutades var att käranden är en rom.  
  • Södra Karelens tingsrätt ansåg i sin dom att kärandens åberopande av bostadsaktiebolagens övriga delägares motvilja mot romska grannar i huset var ett olagligt ställningstagande och utgjorde därmed avsiktlig diskriminering som uppfyller kännetecknen för ett diskrimineringsbrott. 

Rätten till en bostad är en av våra viktigaste grundläggande rättigheter. Boendeförhållandena påverkar en persons möjligheter att aktivt delta i arbetslivet och annan samhällelig verksamhet och utgör även en viktig utgångspunkt för att kunna garantera förutsättningar för stabil skolgång för nästa generationen.