Främjande av likabehandling

Enligt diskrimineringslagen är myndigheter, privata aktörer med ett offentligt förvaltningsuppdrag, utbildningsanordnare, arrangörer och serviceproducenter för småbarnspedagogik och arbetsgivare skyldiga att i sin verksamhet främja likabehandling. Syftet med främjande av likabehandling är att förebygga diskriminering, trygga den faktiska jämlikheten av alla människor samt att avskaffa ojämlikhet i samhället som orsakas av diskriminering. 

Skyldigheten att främja likabehandling och göra en likabehandlingsplan utökades till att gälla också arrangörer och serviceproducenter för småbarnspedagogik då diskrimineringslagen förnyades den 1.6.2023.

Främjandet av likabehandling betyder att man ingriper i diskriminering och förebygger diskriminering enligt plan och målsättningar och därmed strävar efter att trygga den faktiska jämlikheten bland människor. Genom främjande av likabehandling ser man alltså aktivt till att alla människor erhåller myndigheternas tjänster på lika villkor, kan gå i skola, få en jämlik uppväxtmiljö och studera samt arbeta. 

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter omfattar ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling. Du kan läsa mer om ombudsmannens uppgifter och verksamhet för att främja likabehandling på vår webbsida "ingripande i diskriminering". 

Myndigheters, utbildningsanordnares, småbarnspedagogikens arrangörers och arbetsgivares skyldighet att främja likabehandling

Myndigheter, privata aktörer med ett officiellt förvaltningsuppdrag, utbildningsanordnare, arrangörer och serviceproducenter för småbarnspedagogik samt arbetsgivare ska bedöma och främja likabehandling i sin egen verksamhet. Bestämmelserna om skyldigheten att främja likabehandling finns i diskrimineringslagen och skyldigheterna har preciserats i förarbetena till lagen. Utöver den skyldighet att främja likabehandling som kontinuerligt ska beaktas i verksamheten finns det även bestämmelser om skyldigheten att upprätta en likabehandlingsplan i diskrimineringslagen.

Organisationer ska bedöma förverkligandet av likabehandling i sin nuvarande verksamhet för att likabehandlingen ska kunna främjas enligt plan. Detta kan förutsätta att myndigheten hör till exempel organisationer som representerar personer som kan bli utsatta för diskriminering samt andra intressentgrupper. Utbildningsanordnare och läroinrättningar samt verksamhetsställen för småbarnspedagogik ska bereda barn, elever eller studerande och deras vårdnadshavare en möjlighet att bli hörda om de åtgärder som vidtas för främjande av likabehandling. Arbetsgivare ska diskutera främjandet av likabehandling och åtgärdernas genomslagskraft med sin personal. 

De åtgärder med vilka man främjar likabehandling ska med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och andra omständigheter vara effektiva, ändamålsenliga och proportionella. Vid åtgärder för främjande av likabehandling ska man alltså beakta aktörens personal- och andra resurser: man kan förutsätta mer av större aktörer. 

Den genomslagskraft som förutsätts av åtgärderna betyder till exempel att organisationerna ska ställa konkreta mål som baseras på bedömningar och regelbundet följa upp att målen uppnås. 

  • Myndigheter ska i sin egen bransch bedöma hur likabehandling förverkligas till exempel i beredningen av ärendena, beslutsfattandet, förvaltningsverksamheten, resultatstyrningen och resultatavtalen samt i den strategiska planeringen och kommunikationerna. Vid omfattande eller annars betydelsefulla projekt bör man bedöma huruvida projektet kommer att påverka rättigheterna, skyldigheterna eller ställningen av grupper som kan bli utsatta för diskriminering. Myndigheter ska beakta sin skyldighet att främja likabehandling i sin bransch även vid styrning av förvaltningen av sina underordnade eller verksamheten av till exempel en privat aktör som sköter ett offentligt uppdrag. 
  • Utbildningsanordnare ska i bedömningen av förverkligandet av likabehandling fästa uppmärksamhet till exempel på grunderna på elevantagningen, det studiematerial som används, åtgärder för förebyggande av trakasserier och mobbning, jämlikhet i undervisningssituationerna, bedömningen av studieprestationer samt lärarnas kompetens i jämlikhetsfrågor.
  • Arrangörerna och serviceproducenterna för småbarnspedagogik måste bedöma hur likabehandlingen förverkligas i verksamheten och skrida till nödvändiga åtgärder för att främja likabehandling. Arrangörerna och serviceproducenterna för småbarnspedagogik måste försäkra sig om att verksamhetsställena för småbarnspedagogik har en plan för vilka åtgärder som skall göras för att främja likabehandling.
  • Arbetsgivare ska bedöma hur likabehandling på arbetsplatsen uppnås och med beaktande av arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena och de rutiner som efterföljs vid rekrytering och fattande av beslut som rör personalen. Åtgärderna och deras genomslagskraft ska diskuteras med personalen eller personalens representanter.

Skyldighet att upprätta en likabehandlingsplan

Myndigheter, utbildningsanordnare, läroanstalter, verksamhetsställen för småbarnspedagogik samt arbetsgivare och privata aktörer med ett offentligt förvaltningsuppdrag vars  personal regelbundet uppgår till minst 30 personer är skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan om de åtgärder som man vidtar för att främja likabehandling. Bestämmelser om skyldigheten att upprätta en likabehandlingsplan finns i diskrimineringslagen. 

Om en aktör som är skyldig att upprätta en plan inte upprättar en likabehandlingsplan, kan diskrimineringsombudsmannen föra ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling. Nämnden kan förpliktiga aktören att upprätta en plan, vid behov vid vite.