Ingripande i diskriminering

Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att främja likabehandling samt att förebygga och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att bedöma och säkerställa att människors rättigheter och individernas rättsskydd förverkligas så jämlikt som möjligt. Ombudsmannens uppgifter och behörighet har skrivits in i diskrimineringslagen och lagen om diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen behandlar kontakter om diskriminering på alla diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen.  Man kan alltså vända sig till diskrimineringsombudsmannen om man har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap.

Fall av diskriminering med anknytning till kön, könsidentitet eller könsuttryck behandlas av jämställdhetsombudsmannen. Diskrimineringslagen tillämpas på multipel diskriminering även då en av grunderna är kön.

Flera sätt att ingripa i diskriminering och främja likabehandling

Diskrimineringslagen omfattar flera olika sätt med vilka ombudsmannen kan ingripa i diskriminering och främja likabehandling. I praktiken innebär diskrimineringsombudsmannens arbete till exempel rådgivning, utredning av enskilda fall, främjande av förlikning mellan parterna, utbildning, insamling av information samt att påverka lagstiftningen och myndighetspraxis. Ombudsmannen kan även föra ett enskilt diskrimineringsärende till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller en domstol för avgörande. Ombudsmannen samarbetar med intressentgrupperna och utför påverkansarbete för att främja likabehandling och för att förebygga och ingripa i diskriminering.

När en enskild person kontaktar ombudsmannen, har ombudsmannen en omfattande prövningsrätt att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Enklare situationer kan lösas per telefon eller e-post. Om det finns tydligt skäl att misstänka att diskriminering som är förbjuden i diskrimineringslagen har inträffat kommer ombudsmannen i regel att utreda saken.  

Närmare information om diskrimineringsombudsmannens verktyg finns nedan.

Vad diskriminerings­ombudsmannen inte kan göra

  • Diskrimineringsombudsmannen har inte behörighet att beordra en annan myndighet att agera på ett visst sätt eller att fatta ett visst beslut.
  • Ombudsmannen kan inte ändra ett myndighetsbeslut.
  • Diskrimineringsombudsmannen kan inte fatta juridiskt bindande beslut.
  • Kontakt med ombudsmannen ersätter inte eventuella andra förfaranden för rättelse och sökande av ändring som är tillgängliga i ärendet. Om ett negativt beslut kan överklagas bör man överklaga det inom de angivna tidsfristerna.
  • Diskrimineringsombudsmannen behandlar i regel inte ärenden som har anhängiggjorts hos en annan instans.