Kundtjänst

Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen:

  • När ditt ärende gäller diskriminering eller likabehandling, genom att fylla i kontakt om diskriminering -formuläret
  • I andra ärenden genom att fylla i detta kontaktformulär till diskrimineringsombudsmannen
  • Genom att skicka ett e-postmeddelande yvv(at)oikeus.fi
  • Genom att ringa telefonjouren. Telefonjouren är öppen på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10–12: 0295 666 817.
  • Genom att skicka ett brev
  • I chatten på måndagar och onsdagar kl. 13–15 och på fredagar kl. 10-12 (på vår webbplats). Chatten syns endast om du har godkänt kakor. Om chatten inte syns för dig, kolla dina inställningar för godkännande av kakor. 
  • På teckenspråk genom att skicka en video via e-post yvv(at)oikeus.fi
  • Ett personligt möte måste man alltid komma överens om på förhand.

Diskrimineringsombudsmannens byrå betjänar dig på finska, svenska och engelska. Vid behov kan du också ta kontakt på ett annat språk. Byråns tjänster är avgiftsfria. Diskrimineringsombudsmannens personal har tystnadsplikt till exempel när det gäller känsliga ärenden relaterade till integriteten.

När du ringer oss, debiteras du sedvanliga samtalsavgifter enligt abonnemanget. En separat serviceavgift tas inte ut för samtal. På begäran kan vi ringa upp dig.

När ditt ärende gäller diskriminering

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har utsatts för eller bevittnat diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen ger råd och anvisningar samt bistår i att reda ut misstänkta fall av diskriminering. 

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap.

Du kan också kontakta kundtjänsten på en diskriminerad persons eller gruppens vägnar.
Vid behov vidtar ombudsmannen åtgärder för att hjälpa den som blivit utsatt för diskriminering. Här kan du läsa om diskrimineringsombudsmannens metoder för att ingripa i diskriminering.

När du kontaktar diskriminerings­ombudsmannen i ett ärende som rör diskriminering

I regel är den rättshjälp som diskrimineringsombudsmannen ger rådgivning och vägledning. När diskrimineringsombudsmannen får en kontakt om diskriminering, bedöms det först om det finns misstankar om diskriminering i fallet, det vill säga om det kan vara fråga om lagstridig diskriminering. 

Ombudsmannen har en omfattande prövningsrätt att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas på basis av en enskild kontakt. Ombudsmannen svarar dock på alla kontakter om diskriminering som lämnats in skriftligen. Enklare situationer kan lösas per telefon eller e-post. Vid bedömning av åtgärder beaktar ombudsmannen bland annat hur individen får sina rättigheter tillgodosedda på det effektivaste och mest ändamålsenliga sättet samt vilken samhällelig betydelse det aktuella ärendet har.

Kontakt med ombudsmannen ersätter inte eventuella andra förfaranden för rättelse och sökande av ändring som är tillgängliga i ärendet. Om det till exempel går att överklaga ett negativt beslut bör detta göras innan ombudsmannen kontaktas. Om du redan har kontaktat en annan myndighet, vänligen observera att vi som regel inte behandlar din kontakt samtidigt med en annan myndighet.

När ditt ärende gäller människohandel, övervakning av avlägsnande ur landet eller utlänningsfrågor

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter omfattar också övervakning av avlägsnande ur landet och övervakning av utlänningars ställning och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen verkar även som nationell rapportör om människohandel.

I frågor som rör människohandel, utlänningsfrågor eller övervakning av avlägsnande ur landet kan du ta kontakt per e-post yvv(at)oikeus.fi eller via telefonjouren tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10-12 tfn: 0295 666 817.

I de här frågorna är ombudsmannens verksamhet annorlunda än då det gäller ingripandet i diskriminering. Du kan ta kontakt med ombudsmannen gällande förverkligandet av en enskild persons rättigheter eller angående ett enskilt ärende. Gällande utlänningars rättigheter och människohandel överväger ombudsmannen i vilka ärenden hen tar till åtgärder. Hjälpen är främst rådgivning och handledning.

I rollen som övervakare av avlägsnanden ur landet sköter diskrimineringsombudsmannen inte kundärenden. Uppgiften består i att övervaka hur avlägsnandet sköts på ett människorättsvänligt sätt. Ombudsmannen kan inte ingripa i verkställandet av avlägsnandet ur landet.