För media

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen har alltså många olika mandat. Gemensamt för dessa är ett grund- och människorättsperspektiv. 

Kristina Stenman är diskrimineringsombudsman sedan den 1.8.2020.

Expertis och sakkunniga på diskriminerings­ombudsmannens byrå

På diskrimineringsombudsmannens byrå finns sakkunniga med kunskap om diskriminering och främjande av likabehandling, särskilt ur diskrimineringslagens perspektiv. Diskrimineringsombudsmannen är också i sin roll som nationell rapportör om människohandel en av Finlands tyngsta sakkunniga på människohandel. Diskrimineringsombudsmannen har dessutom med stöd av utlänningslagen en särskild roll när det gäller att komplettera utlänningars rättsskydd. Ombudsmannen har rätt att bli hörd i enskilda ärenden som gäller asylsökande eller utvisning av utlänningar. Ombudsmannen har också omfattande rätt att få information i utlänningsärenden. Det finns alltså djupgående kunskap om utlänningslagen på diskrimineringsombudsmannens byrå. En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att övervaka avlägsnanden av utlänningar ur landet. Ombudsmannens representanter deltar till exempel kontinuerligt i flygresor under vilka personer som saknar uppehållstillstånd i Finland returneras till ett annat land. 

Medietjänster

Diskrimineringsombudsmannen har ett litet kommunikationsteam som assisterar medierna under vardagar på kontorstid. Ombudsmannens kommunikation har inget joursystem utanför ämbetstid. 

Vill du vara med på diskrimineringsombudsmannens e-postlista för  medier? Ta kontakt via eposten nedan. 

Du kan också beställa diskrimineringsombudsmannens nyhetsbrev.

Kommunikationschef Maria Swanljung
Mediatelefon: 0295 666 813 
E-post: viestinta.yvv(at)oikeus.fi