Hjälp av diskriminerings­ombudsmannen

Inom ramen för sina resurser strävar diskrimineringsombudsmannen efter att hjälpa sina kunder så bra som möjligt. Om ombudsmannen inte själv vidtar åtgärder i ditt ärende, kan kundtjänsten ge dig råd om var du kan få hjälp. Att uppleva orättvis behandling innebär inte alltid diskriminering. Ombudsmannen kan heller inte upphäva beslut som andra myndigheter har fattat. 

Diskrimineringsombudsmannen har enligt lagen rätt att överväga vilka åtgärder ombudsmannen ska vidta till följd av en kontakt. Ombudsmannen har som mål att likabehandlingen i Finland realiseras i så stor utsträckning som möjligt och för så många som möjligt. Diskrimineringsombudsmannen tar emot över 1000 kontakter per år. När ombudsmannen svarar på dessa kontakter riktas resurserna särskilt mot principiellt betydande fall som kan ha prejudikatsvärde med tanke på andra personer i samma situation eller förebyggande av diskriminering. 

Vid behov hänvisar diskrimineringsombudsmannens byrå till en annan, behörig och lämplig myndighet.