Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänsterna är väsentliga för människors liv, välbefinnande och vardag. Diskrimineringsombudsmannen kontaktas regelbundet av personer som upplever att de har blivit särbehandlade eller diskriminerade i de kommunala social- eller funktionshindertjänsterna. Ombudsmannen blir också kontaktad om hälsovården och den specialiserade sjukvården. 

Diskriminering i social- och hälsovårdstjänster 

Diskriminering i social- och hälsovårdstjänster kan utgöras till exempel av att:

  • personalen inte ger personlig assistens till den patienten med funktionsnedsättning på avdelningen,
  • patienten inte får anlita en teckenspråkstolk,
  • man endast kan kontakta hälsovården per telefon, 
  • de nödvändiga rimliga anpassningarna för personen med funktionsnedsättning  försummas vid beslutsfattandet eller i hälso- och sjukvården,
  • lokalerna eller redskapen för hälso- och sjukvården är inte tillgängliga, 
  • patienten inte betjänas på hälsovårdscentralen i en tvåspråkig kommun på patientens eget modersmål på svenska eller finska eller i samernas hembygdsområde på de samiska språken,
  • patienten behandlas sämre än andra på grund av patientens ursprung. 

Diskrimineringsombudsmannen kontaktas tidvis på grund av att de språkliga rättigheterna inte har förverkligats i social- och hälsovårdstjänsterna. Var och en har rätt att använda finska eller svenska i kontakter med statliga myndigheter och tvåspråkiga kommunala myndigheter. Detta gäller alltså även till exempel hälsostationer, jourmottagningar och socialvården. Bestämmelserna om detta finns i språklagen.

I samiska språklagen föreskrivs om samernas rätt att använda sitt eget språk hos domstolar och andra myndigheter. Diskrimineringsombudsmannen har vetskap om att rättigheterna uppfylls varierande och att det även finns tydliga skillnader i tillgängligheten av tjänsterna på de olika språken. Tjänster på de samiska språken bör utvecklas till exempel genom att utöka tillgängligheten till personal som pratar något av de samiska språken. 

Ombudsmannen har även tagit emot kontakter om att lokalerna och redskapen för hälso- och sjukvården inte är tillgängliga. Tillräckliga social- och hälsotjänster tryggas i grundlagen. Social- och hälsovårdstjänsterna ska vara tillgängliga för att personer med funktionsnedsättnings rätt till social- och hälsovårdstjänster ska kunna förverkligas.

Diskrimineringsombudsmannen kontaktas även ofta om att kunden inte har fått den tjänst eller förmån som hen har ansökt om hos kommunen eller FPA. Ombudsmannen kan inte ändra beslut som fattats eller ge order till andra myndigheter eller privata aktörer. Man kan söka ändring i ett negativt beslut enligt besvärsanvisningarna. 

Främjande av likabehandling i social- och hälsovårdstjänsterna

Myndigheterna har en skyldighet att främja likabehandling. De olika kundgruppernas behov ska beaktas och likabehandlingen av de olika grupperna främjas enligt målsättningarna och planerna i social- och hälsovårdstjänsterna. Myndigheterna är skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan som stöder främjandet av likabehandling. I planen bör man även beakta kraven i kundlagen och patientlagen om gott bemötande av kunden samt beaktande av de individuella behoven samt kundens modersmål och kultur.  

Vad gäller personer med funktionsnedsättning ska myndigheterna och privata aktörer som erbjuder tjänster göra nödvändiga rimliga anpassningar så att personer med funktionsnedsättnings rätt till jämlika social- och hälsovårdstjänster ska kunna förverkligas vid enskilda situationer. Rimliga anpassningar ska genomföras även då beslutet om beviljandet av tjänster eller förmåner fattas av en myndighet. Rimliga anpassningar kan innebära till exempel att självriskandelen för färdtjänst som enligt handikapptjänstlagen har beviljats för studier görs rimligare. Inom hälsovården kan det helt enkelt innebära att man beaktar de behov som patienten har på grund av sin funktionsnedsättning. 

Enligt kundlagen har kunden rätt att av den som tillhandahåller socialvården få högklassig socialvård och ett gott bemötande utan diskriminering. Kunden ska bemötas så att hens människovärde inte kränks och att hens övertygelse och integritet respekteras. I socialvården ska klientens bästa, önskemål, åsikt och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund beaktas.

Rättsskydd i social- och hälsovårdstjänster

Kunderna hos socialvården och hälsovårdstjänsterna har flera rättsskyddsmetoder till sitt förfogande. Alla som varaktigt bor i Finland har utan diskriminering rätt till den hälso- och sjukvård som personens hälsotillstånd förutsätter. Patienten har rätt till högklassig hälso- och sjukvård. En patients vård ska ordnas och hen ska bemötas så att hens människovärde inte kränks och att hens övertygelse och integritet respekteras. Patientens modersmål, individuella behov och kultur ska i mån av möjlighet beaktas i vården och bemötandet. Bestämmelser om detta finns i patientlagen.

Dåligt bemötande kan uppfattas som diskriminering. Dåligt bemötande utgör emellertid inte alltid diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan hjälpa med bedömningen om det har varit fråga om dålig kundtjänst eller annat dåligt bemötande eller om det kan vara fråga om diskriminering som enligt diskrimineringslagen är förbjuden. 

Om det är fråga om något annat än diskriminering eller ärendet handlar om något annat än brott mot någon annan lag än diskrimineringslagen bör man överväga att upprätta en anmärkning till aktören i fråga eller kontakta regionförvaltningsverket eller Valvira.  

Om man upplever att man har blivit dåligt bemött ska man först försöka reda ut saken genom diskussioner med den person som saken gäller eller med personens överordnade. Du kan även kontakta kommunens socialombudsman eller verksamhetsställets patientombudsman för rådgivning. Ytterligare information finns på Valviras webbplats.

Om diskussionerna om det dåliga bemötande som du har upplevt inte leder till önskat resultat, kan du lämna en anmärkning till ansvarspersonen för socialvårdens verksamhetsställe eller den ledande tjänstemannen inom socialvården eller för hälsovårdens del till vårdinrättningens chef, eller framföra ett klagomål till regionförvaltningsverket eller Valvira. Ytterligare information om klagomål och anmärkningar finns på Valviras webbplats.

Om det är fråga om ett negativt beslut som du är missnöjd med bör du i första hand ansöka om ändring enligt besvärsanvisningarna.