Samernas rättigheter

Samer som ett ursprungsfolk har en i grundlagen tryggad rätt att bibehålla och utveckla sitt eget språk och sin egen kultur. Finland har även genom internationella avtal förbundit sig till att trygga ursprungsfolkets språkliga och kulturella rättigheterna. Till ett ursprungsfolk ställning hör som en väsentlig del självbestämmanderätt gällande språket och kulturen. I Finland är samernas representativa organ Sametinget. Enligt FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter ska staterna i god tro förhandla med ursprungsfolken genom deras egna representativa organ för att erhålla deras fria och kunskapsbaserade förhandsgodkännande för de åtgärder som kan påverka ursprungsfolken. Diskrimineringsombudsmannen stödjer särskilt förverkligandet av samisk självbestämmanderätt.

Problem med förverkligande av tjänster på samiska

Diskrimineringsombudsmannen kontaktas årligen av samer som inte har tillgång till hälsovårds- och socialtjänster på sitt eget språk. Det finns även tydliga skillnader mellan de olika samiska språken i tillgängligheten till tjänsterna. I kontakterna som diskrimineringsombudsmannen tar emot betonas problemen med ett jämlikt genomförande av social- och hälsovårdstjänster samt utbildning. De samiska barnens rätt till sitt eget språk eller undervisning på sitt eget språk är väsentlig både vad gäller de individuella rättigheterna och likabehandling samt för bevarandet av de samiska språken. 

I Finland talas tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska. Alla samiska språk är utrotningshotade, men särskilt skoltsamiska och enaresamiska riskerar att försvinna. Samernas språkliga rättigheter tryggas i grundlagen samt i samiska språklagen och i flera andra lagar såsom lagen om småbarnspedagogik och lagen om patientens ställning och rättigheter. De språkliga rättigheterna gäller alla de tre samiska språken i Finland.

Lagstiftningen om samernas språkliga rättigheter har utvecklats under åren. Det finns fortfarande problempunkter i lagstiftningen där de nationella bestämmelserna inte identifierar samernas särskilda behov. Till exempel i lagen om småbarnspedagogik tryggas rätten till småbarnspedagogik på samiska, men något ansvar för den språkboverksamhet som är väsentlig för revitalisering av dessa språk har inte fastställts i lagen. 

Det finns även betydande problem i jämlikt förverkligande av tjänster på samiska. De tjänster som förutsätts av lagen förverkligas inte alltid till exempel på grund av bristen på yrkespersoner som talar samiska. De sedvanliga utbildningskanalerna har inte lyckats besvarar behöver av yrkespersoner. Utbildning har anordnats som projekt på samernas hembygdsområde. Genom etablering och förstärkning av dessa utbildningsformer skulle man kunna förbättra jämlikt förverkligande av tjänster på samiska.

Diskriminering och hatretorik

I det finska samhället utsätts samer fortfarande för diskriminering och hatretorik. Enligt undersökningar har de samer som kräver de tjänster som de enligt lagen är berättigade till upplevt mest diskriminering. Trakasserier mot samer förekommer särskilt på sociala medier och riktas särskilt mot personer som försvarar samernas rättigheter.