Hoppa till innehåll

Sametingslagen bör förnyas med respekt för ursprungsfolkets rättigheter

Sametingslagen fastställer ramen för ursprungsfolket samernas självbestämmanderätt i Finland. I den nuvarande lagen finns flera problem både i bestämmelserna om förhandlingsplikten och vallängden. Lagen bör uppdateras med respekt för ursprungsfolkets rättigheter.

Utkastet till reformen av sametingslagen har redan varit färdigt i över ett år. Diskrimineringsombudsmannen ansåg att utkastet till största delen är värt att understödjas (utlåtande på finska). Det har framförts synpunkter om att utkastet och i synnerhet dess bestämmelser om antecknande i vallängden skulle vara diskriminerande. Enligt diskrimineringsombudsmannens bedömning är de ändringar i kriterierna för antecknande i vallängden som föreslås i utkastet till ändring av sametingslagen inte diskriminerande.

Beslut som gäller sametingets vallängd får inte vara diskriminerande

Enligt diskrimineringslagen är det direkt diskriminering när någon på grund av en förbjuden diskrimineringsgrund behandlas på ett ofördelaktigt sätt. Till exempel ursprung och språk är förbjudna diskrimineringsgrunder. Dessa kan även drabba minoriteter inom minoriteter, till exempel enaresamer eller skoltsamer.

Vad gäller antecknande i vallängden har det framförts argument om att särskilt enaresamer skulle vara diskriminerade. I ett omfattande forskningsprojekt om överklaganden till högsta förvaltningsdomstolen (HFD) hittade man dock inte några bevis på detta. HFD har tolkat bevis om de ändringssökandes förfäder på ett annat sätt än valnämnden eller baserat sitt beslut på en ”helhetsbedömning” där sametingen åläggs att uppta ändringssökanden i vallängden trots att HFD ansett att inget av de objektiva kriterierna för antecknande i vallängden uppfylldes som sådana. HFD har inte ansett att de ändringssökande vilkas besvär bifallits har blivit diskriminerade.

Att slopa ”lappskattekriteriet” är inte diskriminerande

Den punkt i utkastet till ändring av sametingslagen som kritiserats mest är att det så kallade lappskattekriteriet skulle slopas från de objektiva kriterierna för antecknande i vallängden. I den nuvarande lagen förutsätter antecknande i vallängden som ett subjektivt krav att personen själv anser sig vara same. Dessutom ska åtminstone ett av följande objektiva kriterierna uppfyllas:

  1. att personen själv eller åtminstone någon av hens föräldrar eller far- eller morföräldrar har lärt sig samiska som första språket; eller
  2. att personen är efterkommande till en sådan person som har antecknats som en fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna; eller
  3. att åtminstone någondera av hens föräldrar har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller sametinget.

Enligt lagutkastet ska den andra punkten, alltså lappskattekriteriet, slopas. 

Efter lagändringen ska de nya objektiva kriterierna tillämpas lika på alla som ansöker om att bli upptagna i vallängden. De nya kriterierna är inte direkt diskriminerande eftersom de inte berättigar ofördelaktig behandling av någon grupp av samer. Frågan kan bedömas även ur perspektivet för indirekt diskriminering. 

Enligt diskrimineringslagen är det indirekt diskriminering när en bestämmelse eller praxis som i sig är neutrala på grund av en förbjuden diskrimineringsgrund kan ställa vissa personer i en ofördelaktig ställning utan att ha ett godtagbart syfte. 

Slopandet av lappskattekriteriet berör personer som inte uppfyller språkkriteriet. I och med att språkkriteriet utvidgas med en generation enligt utkastet till lagändring kommer ändringen att beröra personer vilkas förfäder i fyra tidigare generationer inte har lärt sig samiska som sitt första språk.

Sametingets uppgift är att utöva ursprungsfolket samernas språkliga och kulturella autonomi. Därför är det väsentligt att de personer som är upptagna i vallängden har en nära anknytning till de samiska språken och den samiska kulturen i någon av de olika formerna av dem. Det räcker inte som bevis att en eventuellt väldigt avlägsen förfäder har betalat lappskatt.

Skatteregistret är inget register över etnicitet eller språk, utan ett register över näringsidkande. Historieforskning har bevisat att alla som betalat lappskatt inte har varit samer. När man inte kan vara säker på att alla personer som antecknats i skatteregistret är samer kan ett sådant register inte utgöra ett objektivt kriterium för upptagning i sametingets vallängd.

Förfinskningspolitiken är en historisk oförrätt som har berört flera samiska släkter. Konsekvenserna av förfinkningspolitiken är fortfarande synliga. Den historiska oförrätten kan dock inte lösas idag med lappskattekriteriet, eftersom det inte är något bevis på att en person som antecknats i vallängden har en anknytning till de samiska språken och den samiska kulturen, än mindre att hans eller hennes avlägsna avkomling skulle ha det. 

Diskrimineringsförbud och rättsskydd

Enligt lagutkastet skulle möjligheterna att överklaga ett beslut om antecknande i vallängden till högsta förvaltningsdomstolen (HFD) begränsas så att HFD endast kan bedöma huruvida ett beslut att utesluta någon från vallängden har varit diskriminerande eller godtycklig. Detta är ett viktigt rättsskyddsmedel för de personer som ansöker om att bli upptagna i vallängden. Begränsningen av en finländsk domstol tryggar också ursprungsfolkets rätt att själva fastställa grupptillhörigheten. HFD kan inte längre tillämpa ”helhetsbedömningar” på ett sätt som både människorättskommittén och kommittén för avskaffande av rasdiskriminering har konstaterat strida mot de internationella människorättskonventionerna.

Enligt diskrimineringsombudsmannens bedömning är de ändringar i kriterierna för upptagning i vallängden som framställs i utkastet till ändring av sametingslagen inte diskriminerande. Sametingets uppgift är att förverkliga ursprungsfolket samernas språkliga och kulturella självbestämmanderätt. Därför ska man kunna kräva bevis på en nära anknytning till de samiska språken och den samiska kulturen av dem som tas upp i vallängden. Att en förfäder enligt skatteregistret har betalat lappskatt för kanske 200 år sedan duger inte som ett sådant bevis.
Sametinget är ett centralt organ för förverkligandet av ursprungsfolket samernas språkliga och kulturella självbestämmanderätt. Sametingslagen bör reformeras ännu under den nuvarande regeringens mandatperiod så att sametinget framöver kan utföra denna uppgift ännu bättre.