Rasism

Rasism kan handla om avsiktliga och medvetna handlingar mellan individer och grupper, eller om omedvetet rasistiskt beteende baserat på fördomar och rädsla. Rasism kan också handla om strukturella diskriminerande rutiner och processer relaterade till arbete, utbildning och tjänster, där organisationer, företag, institutioner och ämbetsverk direkt eller indirekt diskriminerar vissa grupper av människor.

Rasism är ett system där politik, institutionell praxis, kultur och andra normer upprätthåller rasifierade sociala maktpositioner. Det är en del av de sociala, ekonomiska och politiska system där alla ingår. 

Rasismens omfattning och allvar uppfattas bäst av de människor som utsätts för rasism. Även många studier talar för att rasism är ett allmänt fenomen. Rasism kan manifestera sig som hatretorik, diskriminering, våld eller skenbart neutral praxis som de facto utesluter vissa människor. Fall av diskriminering och hatbrott bör inte enbart ses som enskilda fall, utan måste identifieras genom den underliggande strukturella diskrimineringen och rasismen.

Rasifiering

Rasifiering är en process genom vilken samhället på basis av en persons hudfärg eller förmodade etnicitet kombinerat med hierarkier, stereotypier samt fördomar gör antaganden om till exempel personens förmåga, seder och moral.

Rasifiering sker till exempel när en person född i Finland upplever daglig eller veckovis marginalisering även i vardagliga situationer på grund av sitt utseende. Det baserar sig på föreställningen om att individer med vissa egenskaper är fundamentalt annorlunda än majoriteten. Många stereotypier som förknippas med personer som anses vara icke-vita är ofta främmande för personerna själva. 

Rasifieringsprocessen leder till rasistiskt och diskriminerande beteende, det vill säga människor bemöts medvetet eller omedvetet på ett diskriminerande sätt på grund av stereotypier. Rasifiering är framför allt en social process som leder till rasism.

Mikroaggressioner

Mikroaggression är en avsiktlig eller oavsiktlig kommentar eller handling som stärker och upprätthåller rasistiska eller på annat sätt diskriminerande stereotypier som utesluter den här personen. Genom att till exempel berömma hur väl en person som inte anses vara ljushyad talar svenska eller finska, antyder personen samtidigt att hen anser att en brun person inte kan tala svenska eller finska som modersmål. Dessa frågor eller kommentarer kan verka oskyldiga men är sårande för objektet.

Vithetsnorm

Med vithetsnormen avses inte egentligen hudfärgen, utan osynliga sociala hierarkier och maktrelationer, där västerländskhet och europeism ses som den norm som definierar de sociala strukturerna. Normativiteten blir uppenbar först när den synliggörs eller det sker avvikelser från den.

Olika former av rasism

Om du utsätts för rasism

  • Om du utsätts för rasistisk diskriminering kan du kontakta diskrimineringsombudsmannens byrå.

  • Om du stöter på diskriminering i arbetslivet ska du först kontakta din chef. Om detta inte leder någon vart ska du kontakta arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendeman. Vid behov kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen eller regionförvaltningsverkens arbetarskydd (tyosuojelu.fi).

  • Om du har blivit utsatt för ett rasistiskt brott, ska du kontakta polisen. Ett rasistiskt brott är ett brott där gärningsmannen har ett rasistiskt motiv.