Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjintään puuttuminen

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on arvioida ja varmistaa, että ihmisten oikeudet ja yksilön oikeussuoja toteutuvat mahdollisimman yhdenvertaisesti. Valtuutetun tehtävät ja toimivalta on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin sekä lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu käsittelee syrjintää koskevia yhteydenottoja kaikkia yhdenvertaisuuslain mukaisia syrjintäperusteita koskien.  Valtuutetun puoleen voi siis kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan moniperusteiseen syrjintään, myös silloin kun yksi syrjintäperusteista olisi sukupuoli.

Monia keinoja puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa monta eri tapaa, joilla valtuutettu voi puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta. Käytännössä yhdenvertaisuusvaltuutetun työ on esimerkiksi neuvontaa, yksittäisten tapausten selvittämistä, sovinnon edistämistä osapuolten välillä, kouluttamista, tiedon keräämistä sekä lainsäädäntöön ja viranomaisten käytäntöihin vaikuttamista. Valtuutettu voi myös viedä yksittäisen syrjintää koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tai tuomioistuimen ratkaistavaksi. Valtuutettu tekee paljon sidosryhmäyhteistyötä ja vaikuttamistyötä yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä syrjinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Kun yksittäinen ihminen ottaa yhteyttä valtuutettuun, valtuutetulla on laaja harkintavalta päättää, mihin toimenpiteisiin ryhdytään. Kevyimmillään tilanne voi selvitä puhelimitse tai sähköpostitse. Jos yhteydenoton perusteella on selvästi aihetta epäillä yhdenvertaisuuslain vastaista syrjintää, valtuutettu ryhtyy pääsääntöisesti selvittämään asiaa.  

Tarkemmin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintatavoista voit lukea alta.

Mitä yhdenvertaisuus­valtuutettu ei voi tehdä

  • Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole toimivaltaa määrätä toista viranomaista toimimaan tietyllä tavalla tai tekemään tietyn sisältöistä päätöstä.
  • Valtuutettu ei voi muuttaa viranomaisen tekemää päätöstä.
  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei voi antaa oikeudellisesti sitovaa ratkaisua.
  • Yhteydenotto valtuutettuun ei korvaa muita asiassa mahdollisesti käytettävissä olevia oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyitä. Jos esimerkiksi kielteiseen päätöksen voi hakea muutosta, tästä tulisi huolehtia määräaikojen puitteissa.
  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei pääsääntöisesti käsittele muualla vireillä olevaa asiaa.