Ikäsyrjintä

Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikäsyrjinnän. Yhdenvertaisuuslain syrjinnän kielto koskee kaikenikäisten syrjintää eli kuka tahansa voisi tulla syrjityksi iän vuoksi.

Ikäsyrjintä ilmenee usein ilman hyväksyttävää perustetta asetettuina ikärajoina esimerkiksi siten, että nuoria ei päästetä itsepalvelukirjastoon tai huoltoasemalle, 65 vuotta täyttäneet eivät voi hakeutua yhdistyksessä vastuutehtäviin, lääkärikeskus lakkauttaa 70 vuotta täyttäneiden lääkärien ammatinharjoittajasopimukset ilman yksilöllistä arviointia tai 30 vuotta täyttäneet opiskelijat eivät saa samoja alennuksia kuin alle 30-vuotiaat. Nämä esimerkit voivat olla syrjintää, mutta ikään liittyvät rajoitukset pitää aina arvioida tapauskohtaisesti.

Ikä on yksi tyypillisistä syrjintäperusteista, joita ilmenee moniperusteisen syrjinnän tapauksissa. Syrjintää voi siis tapahtua iän lisäksi yhdessä esimerkiksi sukupuolen, vammaisuuden tai etnisen alkuperän perusteella.

Ikään perustuva syrjintä voi olla sekä välitöntä tai välillistä. Välillistä ikäsyrjintää voi olla esimerkiksi perusteettomasti asetetut vaatimukset uravuosista tietyn etuisuuden saamiseksi.

Ikään perustuva erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja kohtelulla on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Ikärajojen asettamiseen siis tulee olla hyväksyttävä ja oikeasuhtainen syy, esimerkiksi lasten suojelu. Esimerkiksi alkoholilain asettamat ikärajat ovat näin ollen sallittuja. Kohtelu, jolla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite, ei aina vaadi lakisäätelyä. Esimerkkinä sellaisesta kohtelusta voidaan mainita palvelujentarjoajien alennukset eläkeläisille.

Ikään perustuva erilainen kohtelu työelämässä

Ikään perustuva erilainen kohtelu tulee usein esiin työelämässä. Erilainen kohtelu työssä ja työhönotossa on sallittua tietyin edellytyksin: Erilaisen kohtelun tulee perustua työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin. Lisäksi erilaisen kohtelun tulee olla oikeasuhtaista. Oikeasuhtaisuudella tarkoitetaan sitä, että tavoitteeseen ei saa pyrkiä tavalla, joka on epäasianmukainen tai ylimitoitettu.

Ikään liittyvä erilainen kohtelu voi olla oikeutettua myös, jos siihen on työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite. Kohtelun täytyy kuitenkin olla yhdenvertaisuuslain mukaan "objektiivisesti ja asianmukaisesti" perusteltua. Tällainen voisi olla esimerkiksi nuorten työmarkkinoilta syrjäytymistä ehkäisevä työllistämiskampanja. Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto ei myöskään koske eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamiseksi vahvistettuja ikärajoja. 

Esimerkki: Ikäsyrjintää erikoisjääkärialiupseerien rekrytoinnissa

Helsingin hovioikeus tuomitsi puolustusvoimat ikäsyrjinnästä erikoisjääkärialiupseerin rekrytoinnissa. Asiassa oli kyse siitä, syrjittiinkö hakijaa, kun häntä ei valittu erikoisjääkärialiupseerin määräaikaiseen tehtävään, vaikka hän olisi ollut siihen pätevä ja sopiva. Hakija oli aiemmin työskennellyt vastaavissa tehtävissä, mutta 33-vuotiaana hänet jätettiin valitsematta ikänsä vuoksi. Erikoisjääkärien rekrytoinnissa oli kyse viiden vuoden määräaikaisesta palvelussuhteesta. Hovioikeus katsoi, että erikoisjääkärien tehtävät edellyttävät poikkeuksellisen hyvää fyysistä kuntoa, ja niistä voivat suoriutua vain nuoret henkilöt. Erikoisjääkäriyksikön toimintakyky oli kuitenkin varmistettu määräaikaisilla sopimuksilla ja vaativilla fyysisillä testeillä. Ikäkriteeriä ei myöskään noudatettu johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti.