Hoppa till innehåll

Diskriminering på annonsplatser på nätet

Diskrimineringsombudsmannen kontaktas med jämna mellanrum angående diskriminerande eller rasistiska annonser på nätet. Den senaste kontakten gällde en hyresannons för en bostad, i vilken man krävde att hyresgästen är finsk medborgare och talar flytande finska. Annonsen stred mot diskrimineringslagen och förbudet mot diskriminering.  

Ombudsmannen förde diskussioner med Oikotie Asunnot-tjänstens representant, som meddelade att Oikotie Asunnot inte tolererar osakliga eller diskriminerande annonser i någon form och att tjänsten vill främja likabehandling på alla sätt, samt att det här även förutsätts av dem som använder tjänsten. Oikotie Asunnot har redan en klausul i sina användarvillkor, där annonsören förbinder sig att inte ladda upp eller förmedla sådant material eller innehåll som är diskriminerande, kränkande, förolämpande eller står i strid med lagen eller kränker god sed. Oikotie har byggt in sådana funktioner i sin tjänst, som förebygger osaklig annonsering.  

Den enskilda annonsörens ansvar 

Hurdan diskriminering har det förekommit i annonserna? Att till exempel kräva finskt medborgarskap i en bostadsannons strider mot diskrimineringslagen. Den som hyr ut en bostad kan inte heller meddela att bostaden inte hyrs ut till personer som hör till någon viss etnisk grupp. Att kräva flytande språkkunskaper i finska kan vara diskriminerande. Det finns flera sätt att möjliggöra en tillräcklig kommunikation mellan hyresvärden och hyresgästen, t.ex. kommunikation på ett annat språk än finska som båda parterna kan, eller via tolk.    

Fallet är ett exempel på diskriminerande verksamhet som utförs av en privatperson, och som även strider mot diskrimineringslagen. All offentlig annonsering som gäller varor och tjänster tillhör diskrimineringslagens tillämpningsområde. En enskild person som utannonserar tjänster eller varor, dvs. den som gjort annonsen, är enlighet diskrimineringslagen också ersättningsskyldig för sin diskriminerande verksamhet, om den kan betraktas som utbud av tjänster. En person som gjort en diskriminerande annons kan såldes bli ersättningsskyldig till den som blivit föremål för diskrimineringen.  Vi fick inte kännedom om någon person som blivit offer för diskrimineringen i exemplet, dvs. någon som sökt en bostad, och därmed var det inte aktuellt med några gottgörelser. 

God praxis och främjande av likabehandling

Diskrimineringsombudsmannen är nöjd med Oikoties sätt att hantera ärendet. Oikotie satsar på att instruera annonsörerna och på kundbetjäningens förmåga att identifiera osakliga och diskriminerande annonser. Osakliga annonser tas bort, eller också uppmanas annonsören att omedelbart redigera annonsen, vilket annonsören får meddelande om. 

Det finns ett flertal platser för varor och tjänster på nätet och på sociala medier i vårt samhälle. Enligt ombudsmannens erfarenheter har de som erbjuder annonseringstjänster olika sätt för att hantera osakliga annonser. Det är viktigt att plattformarnas producenter själva inser att ansvariga aktörer ingriper i diskriminerande annonsering och osaklig verksamhet och försöker främja likabehandling genom sitt eget föredömliga agerande.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap (diskrimineringslagen 1325/2014). 

Försäljnings- och hyresförmedling av bostäder omfattas som allmänt tillgänglig tjänst av diskrimineringslagens tillämpningsområde (2 §). Den som säljer eller hyr ut en bostad samt förmedlar en sådan kan välja hyresgäst, men inte på diskriminerande grunder. Säljaren, hyresvärden och förmedlaren kan naturligtvis kräva betalningsförmåga av köparen och hyresgästen och uppfyllande av andra förpliktelser som följer av hyresförhållandet, men valet kan inte grundas på t.ex. personens ursprung, nationalitet, religion eller funktionsnedsättning.  Säljaren, hyresvärden och förmedlaren gör sig skyldig till diskriminering som strider mot diskrimineringslagen, om personen utan godtagbar orsak (rättsgrund) behandlas sämre än någon annan av skäl som hänför sig till personen.

Enligt 4 § i diskrimineringslagen avses med den som tillhandahåller varor eller tjänster en aktör som yrkesmässigt tillhandahåller varor eller tjänster för allmänheten. Uthyrning av en enskild persons placeringsbostad och offentlig annonsering om det här betraktas som yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster. 

23.07.2020