Likabehandlings­planering

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheter, privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, utbildningsanordnare, arrangörer och serviceproducenter av småbarnspedagogik och arbetsgivare bedöma och främja likabehandling i sin verksamhet. Enligt lagen är dessa aktörer också skyldiga att utarbeta en likabehandlingsplan för att främja likabehandling. Skyldigheten gäller arbetsgivare och privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och som regelbundet har minst 30 anställda. Inom utbildningen och småbarnspedagogiken gäller skyldigheten att göra likabehandlingsplanering varje verksamhetsställe och läroanstalt. Om planeringsskyldigheten föreskrivs i diskrimineringslagen och innehållet i skyldigheten preciseras i förarbetena till lagen.

Skyldigheten att främja likabehandling och göra en likabehandlingsplan utökades till att gälla också arrangörer och serviceproducenter för småbarnspedagogik då diskrimineringslagen förnyades den 1.6.2023. Enligt den reviderade diskrimineringslagen ska arbetsgivarna bedöma hur likabehandling uppnås också i fråga om anställning och en arbetsplats likabehandlingsplan ska också innehålla slutsatserna av bedömningen av likabehandling. Verksamhetsställena för småbarnspedagogik och arbetsgivarna har en övergångstid på två år vad gäller likabehandlingsplanerna.

Likabehandlingsplanering främjar likabehandling

Likabehandlingsplanen är en plan för hur organisationen i sin egen verksamhet och som arbetsgivare främjar likabehandling och förebygger samt ingriper i diskriminering. Syftet med likabehandlingsplaneringen är att utvärdera och utveckla verksamheten med tanke på förverkligandet av likabehandling samt att säkerställa att verksamheten är jämlik. Likabehandlingsplaneringen syftar till att förbättra den faktiska likabehandlingen. 

En bra likabehandlingsplan fungerar som ett verktyg för att identifiera situationer och strukturer som kan orsaka diskriminering i verksamheten samt för att systematiskt främja likabehandling. Likabehandlingsplanen är också ett sätt att synliggöra strukturell diskriminering och rikta verksamheten mot att förebygga och eliminera diskriminering.

  • Till exempel med hjälp av en myndighets likabehandlingsplan kan man identifiera olika klientgruppers behov och säkerställa att alla jämlikt kan använda de tjänster som myndigheten tillhandahåller.
  • En utbildningsanordnares likabehandlingsplan hjälper till exempel att identifiera olika elevers behov och kan erbjuda verktyg för att ingripa i trakasserier.
  • Med hjälp av likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken kan man förebygga diskriminering och främja likabehandling samt barns rättigheter. Planeringen hjälper pedagogerna att uppmärksamma småbarnspedagogikens innehåll och handleder personalen till att möta barn och deras familjer på ett jämlikt sätt. 
  • En arbetsgivares likabehandlingsplan är också ett bra personalpolitiskt verktyg. Arbetsplatsens diskrimineringsplan skall också innehålla en utredning  om slutsatserna för bedömningen av likabehandling.
  • Det är nyttigt för den myndighet som styr förvaltningen inom ett område, såsom ministeriet, att i sin plan identifiera och dokumentera metoder för att säkerställa att skyldigheten att främja likabehandling iakttas inom hela förvaltningsområdet, till exempel genom resultat- och verksamhetsstyrning.  

Likabehandlingsplanen kan omfatta åtgärder med hjälp av vilka alla på ett jämlikt sätt kan använda tjänsterna och delta i verksamheten. Sådana åtgärder kan till exempel vara:

  • säkerställande av tillgängligheten
  • tolktjänster
  • produktion av broschyrer på olika språk 
  • användning av tillgängliga kommunikationskanaler.

Kärnan i likabehandlings­planeringen är utvärdering, konkreta åtgärder och uppföljning av verkställandet 

De centrala elementen i likabehandlingsplaneringen är utvärdering av verksamhetens nuläge, de konkreta mål som ställts upp i planen utifrån detta samt uppföljning av att åtgärderna genomförs.

I likabehandlingsplaneringen är det viktigt att göra en tillräcklig utvärdering och en kartläggning av nuläget som grund för planen.  Därför måste man till exempel se till att organisationer som företräder personer som är utsatta för diskriminering och andra intressentgrupper rådfrågas i tillräcklig utsträckning. Utbildningsanordnare och läroanstalter samt anordnare och serviceproducenter av småbarnspedagogik ska alltid ge barn, eleverna eller de studerande samt deras vårdnadshavare möjlighet att bli hörda om främjande åtgärder. Arbetsgivare ska behandla främjandet av likabehandling och åtgärdernas effektivitet tillsammans med personalen. I likabehandlingsplaneringen och utvärderingen ska uppmärksamhet fästas vid olika diskrimineringsgrunder och olika befolkningsgrupper som är av betydelse för verksamheten.

Ministerier och andra myndigheter vars uppgifter omfattar tillsyn och styrning inom förvaltningsområdet ska i sin planering fästa uppmärksamhet vid att även de aktörer som övervakas och styrs effektivt fullgör sina skyldigheter att främja likabehandling. 

Åtgärderna för att främja likabehandling ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och övriga omständigheter. Planen ska följas upp och sättet för uppföljning ska framgå av planen.

Tillsyn över likabehandlings­planeringen 

Diskrimineringsombudsmannen övervakar att de aktörer som enligt lagen ska främja likabehandling också iakttar sina skyldigheter. Till exempel när ombudsmannen behandlar kundärenden begär ombudsmannen regelbundet likabehandlingsplaner av myndigheter, privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, läroanstalter och utbildningsanordnare.

Om myndigheters, privata aktörers, utbildningsanordnares , läroanstalters och småbarnspedagogikens arrangörer samt arbetsgivares skyldighet att göra upp en likabehandlingsplan föreskrivs i lag. Om en aktör med planeringsskyldighet inte gör upp en likabehandlingsplan kan diskrimineringsombudsmannen föra ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling. Nämnden kan ålägga en aktör att göra upp en plan och vid behov förena åläggandet med vite. 

Ska du göra upp en likabehandlingsplan?

Som stöd för likabehandlingsplaneringen har handböcker utarbetats och bland annat har god praxis för att främja likabehandling sammanställts. Du kan bekanta dig med dem här: