Hur ingripa i diskriminering

De som upplevt diskriminering eller osaklig behandling kan, beroende på situationen, välja med vilken aktör de vill reda ut ärendet. Om man anser att man till exempel blivit diskriminerad inom den offentliga hälso- och sjukvården på grund av en funktionsnedsättning kan man föra ärendet vidare till diskrimineringsombudsmannen, riksdagens justitieombudsman, patientombudsmannen eller regionförvaltningsverket. Olika aktörer har olika behörigheter och möjligheter att reda ut och ingripa i diskriminering som det är bra att vara medveten om innan man fattar beslut.

Om du har upplevt diskriminering kan du klaga till diskrimineringsombudsmannen.

Svara på följande frågor när du gör ett klagomål:

• Var och när anser du att du har blivit diskriminerad?
• Vem behandlade dig diskriminerande?
• Hur anser du dig ha blivit diskriminerad?
• Finns det vittnen till eller skriftligt material om händelsen?
• Har du anhängiggjort ärendet på annat håll?
• Vilken myndighet handlägger/har handlagt ditt ärende? (t.ex. riksdagens justitieombudsman, polisen, förvaltningsdomstolen)

Kopior av beslut i ärendet eller andra handlingar borde bifogas till klagomålet.

Skicka klagan per e-post till yvv(at)oikeus.fi
eller per post till
Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24 00023 STATSRÅDET

 Så här klagar du till diskrimineringsombudsmannen

Har du blivit utsatt för diskriminering? Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen genom att fylla i anmälningsblanketten eller ta kontakt per telefon, e-post eller brev. Avtala alltid på förhand om personliga möten.

Byråns tjänster är avgiftsfria. Diskrimineringsombudsmannens personal har tystnadsplikt till exempel när det gäller känsliga ärenden relaterade till integriteten.

Du kan samtidigt anföra klagomål endast hos en myndighet, och därför behandlar vi inte klagomål samtidigt med andra myndigheter.

Byrån betjänar på finska, svenska och engelska. Du kan också framställa skriftliga klagomål på andra språk. Diskrimineringsombudsmannens byrå översätter klagomålet. Vi önskar att klagoskriften är högst två sidor lång.