Hoppa till innehåll

Stängningen av gränsövergångsställena vid östgränsen riskerar fortsättningsvis allvarligt rätten att söka asyl

Finland har genom internationella avtal förbundit sig till att trygga rätten att söka asyl i alla situationer. Stängningen av alla gränsövergångar vid östgränsen och koncentreringen av ansökningar om internationellt skydd till gränsövergångsställena för flyg- och sjötrafik äventyrar allvarligt den verkliga och effektiva möjligheten att lämna in en ansökan om internationellt skydd, anser diskrimineringsombudsmannen fortfarande. Vid avsaknad av en verklig och effektiv tillgång till asylförfarandet finns det en uppenbar risk för en överträdelse av non-refoulement- principen och förbudet mot kollektiv utvisning.

Statsrådet beslöt 11.1.2024 att fortsätta hålla alla gränsövergångsställen vid östgränsen stängda, och att koncentrera ansökningar om internationellt skydd till gränsövergångsställena för flyg- och sjötrafiken. Östgränsens alla gränsövergångsställen har varit stängda sedan 15.12.2023 sedan statsrådets föregående beslut. Diskrimineringsombudsmannen har sedan november 2023 ansett att koncentrerandet av ansökningar om internationellt skydd på ett allvarligt sätt kan äventyra rätten att söka asyl.

Staten har en skyldighet att säkra en verklig och effektiv möjlighet att inleda en asylprocess. Det här innebär enligt europeiska människorättsdomstolens och EU-domstolens praxis bland annat en skyldighet att hålla öppet ett tillräckligt antal gränsövervakningsställen för personer som söker internationellt skydd, att ta emot asylansökningar och att undersöka dem. 

Diskrimineringsombudsmannen bedömer fortsättningsvis att stängningen av gränsövergångsställena vid östgränsen och koncentrerandet av ansökningarna om internationellt skydd allvarligt äventyrar en genuin och effektiv möjlighet att inleda asylförfarandet.

– Om det inte finns en genuin och effektiv tillgång till asylförfarandet så finns en uppenbar risk för kränkningar av den absoluta principen om non-refoulement och av förbudet mot kollektiv utvisning, understryker Kristina Stenman.

Gränsbevakningslagen föreskriver att också t i situationer där asylansökningar koncentreras måste utsatta personer beaktas, så att det i enskilda fall kan göras ett undantag från kravet på att lämna in en ansökan vid det gränsövergångsställe dit mottagandet av ansökningar koncentreras. Enligt lagen får åtgärderna inte utgöra ett hinder för finska medborgares rätt att komma in i landet eller vars och ens rätt att lämna landet eller kränka rättigheterna för personer som omfattas av Europeiska unionens lagstiftning om fri rörlighet eller vars och ens rätt till internationellt skydd.

Rätten att söka asyl, principen om non-refoulement (icke-återsändande) och förbudet mot kollektiva utvisningar hör till EU-rättens och Finlands rättsordnings centrala principer. Principen om non-refoulement är rätt som binder Finland i alla situationer. Principen om non-refoulement tryggar rätten till liv och skyddar mot tortyr och omänsklig och kränkande behandling.

12.01.2024