Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen: stängningen av nästan alla gränsövergångar vid östgränsen äventyrar allvarligt rätten att söka asyl

Finland har genom internationella avtal förbundit sig till att trygga rätten att söka asyl i alla situationer. Enligt diskrimineringsombudsmannen äventyrar stängningen av nästan alla gränsövergångar vid östgränsen och koncentreringen av ansökningar om internationellt skydd till gränsövergången Raja-Jooseppi allvarligt den verkliga och effektiva möjligheten att lämna in en ansökan om internationellt skydd. Vid avsaknad av en verklig och effektiv tillgång till asylförfarandet finns det en uppenbar risk för en överträdelse av non-refoulement principen och förbudet mot kollektiv utvisning.

Den 22 november 2023 beslutade statsrådet att stänga nästan alla gränsövergångar vid den östra gränsen och att koncentrera ansökningar om internationellt skydd till gränsövergången Raja-Jooseppi. Staten har en skyldighet att se till att människor har verklig och effektiv tillgång till asylförfarandet. Enligt Europeiska människorättsdomstolen och Europeiska unionens domstol innebär detta bland annat en skyldighet att hålla ett tillräckligt antal gränsövergångar öppna för personer som ansöker om internationellt skydd, samt en skyldighet att ta emot och pröva asylansökningar.

Diskrimineringsombudsmannen anser att stängningen av nästan alla gränsövergångar vid den östra gränsen och koncentrerandet av ansökningar om internationellt skydd till gränsövergången Raja-Jooseppi allvarligt äventyrar möjligheten till en verklig och effektiv tillgång till asylförfarandet. 

- Rätten att söka asyl, principen om non-refoulement och förbudet mot kollektiv utvisning är centrala principer i EU-rätten och den finska rättsordningen. Om det inte finns en verklig och effektiv tillgång till asylförfarandet, finns det en klar risk för överträdelse av principen om non-refoulement och förbudet mot kollektiv utvisning, betonar Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman.

Hon betonar att Finland är bundet av internationella förpliktelser i sina beslut som gäller asylsökande. Den nationella lagstiftningen får inte tolkas och implementeras på ett sätt som skulle strida mot dessa förpliktelser.

På det hela taget kan de grundläggande och mänskliga rättigheterna begränsas endast när och i den utsträckning som det är nödvändigt. Rätten att söka internationellt skydd måste dock garanteras under alla omständigheter. Principen om non-refoulement-klausulen är en rättighet som Finland måste iaktta under alla omständigheter. Non-refoulement tryggar rätten till liv och skyddar mot tortyr och omänsklig och förnedrande behandling.

Bland annat EU:s förfarandedirektiv garanterar omfattande rättigheter för alla dem som har begärt internationellt skydd, oberoende av om denna begäran har gjorts på en viss plats eller till rätt myndighet. Dessa rättigheter kommer inte att förverkligas om människors begäran om att söka asyl vid stängda gränsövergångar ignoreras.

En verklig och effektiv rätt att söka asyl och förverkligandet av principen om non-refoulement för alla på lika villkor kräver att människors sårbara situation igenkänns och beaktas. Gränsbevakningslagen föreskriver också att i situationer där asylansökningar koncentreras måste utsatta personer beaktas, så att det i enskilda fall kan göras ett undantag från kravet på att lämna in en ansökan vid det gränsövergångsställe dit mottagandet av ansökningar koncentreras. 

- Gränsbevakningsväsendet måste nu säkerställa att alla som utför uppdrag vid gränsen kan identifiera sårbarhet och att det finns effektiva processer för att tillåta sårbara personer inträde till Finland, säger Stenman.

Diskrimineringsombudsmannen betonar också att regeringen kontinuerligt måste utvärdera beslutet att koncentrera mottagandet av asylansökan och omedelbart ändra beslutet när behovet av åtgärden upphör.

Ytterligare information 
Diskrimineringsombudsmannens kommunikation, tfn: 0295 666 813, e-post: [email protected] 

Diskrimineringsombudsmannens roll i främjandet av utlänningars rättigheter och ställning 

Enligt utlänningslagen har diskrimineringsombudsmannen en särskild roll när det gäller att komplettera det rättsliga skyddet för utlänningar och övervaka genomförandet av deras rättigheter. Målet för ombudsmannen är att främja rättigheterna för de mest utsatta utlänningarna, såsom asylsökande och papperslösa personer.

Ombudsmannen har rätt att höras i enskilda fall som rör asylsökande eller utvisning av utlänningar. Ombudsmannen har också bred tillgång till information om frågor som rör utlänningar. Ombudsmannen har tillgång till utlänningsregistret (UMA) och har rätt att bli informerad, bland annat om alla beslut som fattas av Migrationsverket och förvaltningsdomstolar enligt utlänningslagen. 

Diskrimineringsombudsmannen ansvarar också för att övervaka genomförandet av avlägsnanden ut landet i alla skeden.

Information om alla ombudsmannens lagstadgade uppgifter.

24.11.2023