Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer för regeringsperioden 2023–2027

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar ett flertal åtgärder för den kommande regeringsperioden för att främja likabehandling, effektivisera ingripandet i diskriminering, förbättra utlänningars rättigheter samt utveckla arbetet mot människohandel och våld mot kvinnor.

Främjande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna kräver långsiktiga åtgärder över regeringsperioderna och utvecklandet av ett mer jämlikt samhälle förutsätter planmässiga politikåtgärder som siktar långt in i framtiden. Diskrimineringsombudsmannen önskar stark engagemang av den kommande regeringen i arbetet mot diskriminering, människohandel och våld mot kvinnor samt människorättsvänlig politik för att främja utlänningars rättigheter. 

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer för den kommande regeringsperioden grundar sig på ombudsmannens sakkunnigarbete, forskningsrön samt information som erhållit genom observationer vid kundarbetet och arbetet med intressentgrupperna. En del av målsättningarna och rekommendationerna finns i ombudsmannens berättelse till riksdagen som överlämnades under våren 2022. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ställde sig bakom de flesta av ombudsmannens rekommendationer i sitt betänkande och förutsätter att statsrådet vidtar olika åtgärder som baseras på ombudsmannens rekommendationer. 

Regeringsprogrammet bör innehålla åtgärder för att förebygga diskriminering och minska våld mot kvinnor samt förbättra utlänningars rättigheter och ställningen av offer för människohandel

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att regeringsprogrammet innehåller bland annat bestämmelser om att ett regnbågspolitiskt program ska upprättas och programmet mot rasism ska fortsätta. Ombudsmannen ger också flera rekommendationer om ändringar till utlänningslagen. Ombudsmannen föreslår att en del av ändringarna genomförs som en del av totalreformen av utlänningslagen, men en del av ändringsbehoven är mer brådskande till exempel för att trygga rättigheterna för offer för människohandel. Dessutom föreslår ombudsmannen att utlänningslagen ändras för att minska risken för diskriminering. I sin nuvarande för är utlänningslagen otydlig och förhindrar inte etnisk profilering i tillräcklig omfattning. Ombudsmannen anser att utlänningslagen behöver revideras på grund av bestämmelsens otydlighet och risken för diskriminering så att förbudet mot diskriminering på grund av etnicitet beaktas i bestämmelsen och dess motiveringar. 

I sina rekommendationer för regeringsprogrammet fäster diskrimineringsombudsmannen uppmärksamhet vid flera utmaningar som förknippas med boende. Under denna regeringsperiod har man inte uppnått målsättningarna för att minska bostadslösheten och detta arbete måste fortsätta. Rätten till en bostad är en grundläggande rättighet och en förutsättning för ett tryggt liv. I sina rekommendationer om tillgänglighet föreslår ombudsmannen att lagstiftningen skärps. 

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar också bland annat likabehandlingsfrämjande åtgärder som hänför sig till utbildning, projekt för att främja likabehandling i arbetslivet och åtgärder för att beakta likabehandlingskonsekvenserna av användningen av artificiell intelligens.

I egenskap av rapportör om våld mot kvinnor rekommenderar diskrimineringsombudsmannen för arbetet mot våld mot kvinnor bland annat att strafflagen granskas som en helhet och dess ändringsbehov bedöms ur perspektivet för jämställdhet mellan könen. Strafflagen ska ändras så att den kan bättre identifiera särdrag av våld i nära relationer. Rapportören rekommenderar även andra åtgärder för att förbättra tjänster, hjälp, stöd och skydd för offren. 

Bekanta sig med diskrimineringsombudsmannens rekommendationer för regeringsperioden 2023-2027 (PDF)

Diskrimineringsombudsmannens uppgift

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Det innebär att ombudsmannen beslutar själv om sin verksamhet och sina prioriteringar. Diskrimineringsombudsmannen har flera olika behörigheter och uppgifter. Hjälp till människor i en sårbar ställning samt övervakning och främjande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna är gemensamt för dessa.

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen är också Finlands nationella rapportör om människohandel och om våld mot kvinnor. Ombudsmannens uppgifter innefattar också att följa och främja utlänningars ställning och rättigheter. Dessutom har ombudsmannen en lagstadgad uppgift att övervaka verkställigheten av avlägsnanden ur landet.  
 

13.12.2022