Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen: Uteslutning av personer som fyllt 80 år ur medborgarparlamentets verksamhet är problematisk ur likabehandlingsperspektiv

Att delta i samhällsdebatten är en rättighet som tryggats i grundlagen. I oktober 2023 kontaktades diskrimineringsombudsmannen om åldersgränsen för deltagare i medborgarparlamentet. Kontakten handlade om medborgarparlamentet och åldersgränsen för deltagarna. Medborgarparlamentets arrangörer är riksdagens kansli, Åbo Akademi, Tammerfors universitet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Personer mellan 18 och 79 år hade möjlighet att bli valda till deltagare i medborgarparlamentet. Personer som fyllt 80 år hade därmed uteslutits ur medborgarparlamentets verksamhet.

Diskrimineringsombudsmannen anser att uteslutningen av personer som fyllt 80 år ur medborgarparlamentets verksamhet är diskriminerande. Även om huvudansvaret för medborgarparlamentets genomförande hade burits av universiteten, hade medborgarparlamentet genomförts i samarbete med riksdagens kansli. Eftersom riksdagens kansli i egenskap av en myndighet har haft en betydande roll i verksamhetens praktiska genomförande, kunde särbehandling på grund av ålder enligt diskrimineringslagen vara berättigad endast om den föranleds av lag och har ett godtagbart syfte enligt vårt system med de grundläggande rättigheterna och medlen för att uppnå detta syfte är proportionerliga. Deltagande i utvecklingen av beslutsfattande – också genom användning av en vetenskaplig forskningsmetod – är en del av delaktighets- och inflytanderättigheter som tryggats i grundlagen.

Diskrimineringsombudsmannen anser att det inte har funnits någon laglig grund som förutsätts enligt 11 § 1 mom. i diskrimineringslagen för särbehandling av personer som fyllt 80 år vad gäller den åldersgräns som ställts för deltagarna i medborgarparlamentet.

Några grunder som skulle berättiga uteslutningen av personer som fyllt 80 år ur medborgarparlamentet har inte kommit till ombudsmannens kännedom.

Myndigheterna har en skyldighet att främja likabehandling

Enligt 5 § är riksdagens kansli i egenskap av en myndighet också skyldig att främja likabehandling. Myndigheterna ska bedöma hur deras verksamhet påverkar olika befolkningsgrupper och hur likabehandling i övrigt uppnås i deras verksamhet, samt vidta de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Med stöd av 6 § i diskrimineringslagen har även universiteten i egenskap av utbildningsanordnare en motsvarande skyldighet.

På de grunder som nämnts ovan anser ombudsmannen att medborgarparlamentets åldersbegränsning är väldigt problematisk ur perspektivet för lagstiftningens förbud mot diskriminering, myndigheternas skyldighet att främja likabehandling samt medborgarparlamentets målsättningar.  Diskrimineringsombudsmannen förutsätter att om riksdagens kansli på basis av experimentet kommer att använda en demokratisk innovation såsom medborgarparlamentet i framtiden ska man slopa den övre åldersgräns som använts vid experimentet.

Läs diskrimineringsombudsmannens utlåtande i sin helhet här (på finska): https://yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-saama-yhteydenotto-kansalaisparlamentin-ikarajausta-koskevassa-asiassa-ja-siina-saatu-selvitys

27.03.2024