Hoppa till innehåll

Yle diskriminerade person med funktionsnedsättning som tillhör en riskgrupp då deltagarna i en valutfrågning förbjöds att använda munskydd

Ett fall som diskrimineringsombudsmannen behandlat handlade om att Yle förbjöd en person som på grund av sin funktionsnedsättning tillhör en riskgrupp för coronavirussjukdom att använda en munskydd under Yles valutfrågning. Enligt de nationella coronaanvisningar som gällde vid tidpunkten i fråga rekommenderades användning av munskydd inomhus. Yle gick inte heller med på att vidta alternativa arrangemang för att denna person skulle ha kunnat delta i valutfrågningen på ett hälsosäkert sätt. Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning i ärendet och Yle har betalat personen 3 000 euro i gottgörelse för diskriminering.

Ärendet handlade om att personen i fråga inte kunde delta i en valutfrågning som Yle anordnar eftersom Yle förbjöd deltagarna att använda munskydd. På grund av sin funktionsnedsättning tillhör personen riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom, vilket Yle också kände till i god tid innan valutfrågningen. Yle gick inte heller med på att vidta alternativa åtgärder för att denna person skulle ha kunnat delta i evenemanget så att hen hade kunnat hålla avstånd till andra deltagare. Personen kontaktade diskrimineringsombudsmannen.

I sin redogörelse till diskrimineringsombudsmannen berättade Yle att bolaget hade fäst särskild uppmärksamhet vid att valutfrågningen skulle kunna genomföras på ett hälsosäkert sätt samt strävat efter att alla partier är representerade jämlikt under sändningen, och att publiken har möjlighet att bedöma deltagarnas uppträdande på lika villkor. Ombudsmannen anser dock att Yle inte i sin redogörelse fört fram godtagbara och proportionerliga skäl till att användningen av munskydd inte var tillåten vid evenemanget. Ombudsmannen anser också att de rimliga anpassningar som personen med funktionsnedsättning bett Yle genomföra så att hen skulle ha kunnat delta i programmet inte kan anses vara orimliga.

– Var och en har en grundlagsstadgad rätt att delta i politisk aktivitet, och personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i det politiska valarbetet på lika villkor med andra. Yle har också en alldeles särskild och lagstadgad uppgift att främja likabehandling och allas lika möjligheter till delaktighet, summerar tf. diskrimineringsombudsman Rainer Hiltunen.

Yle har indirekt diskriminerat en person som tillhör en riskgrupp när de som har deltagit i valutfrågningen inte har fått använda munskydd. Yle medger att personen har blivit diskriminerad och förbinder sig till att personer med funktionsnedsättning i framtiden ska kunna delta i Yles aktualitetsprogram som reellt jämlika deltagare och en del av publiken. I förlikningsavtalet förbilder sig Yle också till att utbilda sin personal i beredning av möjligheter för personer med funktionsnedsättning för delaktighet på lika villkor.

Lagstiftning

Bestämmelser om likabehandlingsprincipen och diskrimineringsförbudet finns i 6 § och bestämmelser om rätten att delta i det politiska livet i 14 § i grundlagen.

Enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab är bolagets uppgift att tillhandahålla tjänster för alla på lika villkor och programverksamheten ska särskilt stödja likabehandling, demokratin och enskildas möjlighet att påverka.

Bestämmelser om förbudet mot diskriminering bland annat på grund av hälsotillstånd och funktionsnedsättning finns i 8 § i diskrimineringslagen.

Ombudsmannen kan med stöd av 19 § i diskrimineringslagen vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning i ett ärende som gäller efterlevnaden av diskrimineringslagen.

Enligt 23 § i diskrimineringslagen har den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

29.11.2022