Hoppa till innehåll

Utlåtande om ändringar i utlänningslagen angående familjeåterförening

Diskrimineringsombudsmannens utlåtande om utkastet som gäller regeringens proposition om ändring av utlänningslagen

Diskrimineringsombudsmannen konstaterar bland annat följande i sitt utlåtande:

Målsättningarna i propositionen framstår som kontroversiella. Genom de föreslagna lagändringarna vill man främja och effektivisera integreringen bland dem som fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd, men å andra sidan försvåra familjeåterföreningar. Diskrimineringsombudsmannen instämmer i att arbetslivet effektivt bidrar till integreringen. Å andra sidan är dock familjen onekligen en central faktor i människornas integrering och allmänna välbefinnande. Ett långvarigt allvarligt bekymmer och separation från familjen kan leda till förlorad arbetsförmåga. I och med lagändringen skulle inkomstgränserna som förutsätts för en familjeåterförening bli så höga att de nästan är ouppnåeliga. Orealistiska och ouppnåeliga inkomstgränser uppmuntrar inte heller till arbete och företagande, vilket står i konflikt med regeringens allmänna sysselsättningsplaner. 

22.02.2016