Hoppa till innehåll

Uppehållstillståndsförfaranden i fråga om offer för människohandel utreds

Inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet har beställt en utredning om på vilka grunder offer för människohandel beviljas uppehållstillstånd. Utredningen utförs av diskrimineringsombudsmannen, som är nationell rapportör om människohandel. Avsikten är att undersöka hur Migrationsverket tillämpar utlänningslagens särskilda bestämmelse om beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd för offer för människohandel.

I utredningen granskas hurdana offer för människohandel som har identifierats vid Migrationsverket, vilket slags utnyttjande offren har utsatts för och hurdana möjligheter de har att komma över utnyttjandet. Dessutom utreds hur utlänningslagen har tillämpats vid behandlingen av deras ansökningar och vilka faktorer som har haft betydelse vid tolkningen av lagen. En central fråga som också utreds är hur sårbarheten hos offer för människohandel har identifierats och bedömts med stöd av utlänningslagen.

Utredningen gäller de beslut om uppehållstillstånd och asyl som Migrationsverket fattat mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020 och som gäller offer för människohandel. Målet är att ta fram information som gör det möjligt att bedöma eventuella behov att ändra lagstiftningen och utveckla praxis för lagtillämpning och lagtolkning. 

Riksdagen har förutsatt att statsrådet utreder om det finns behov av att ändra lagstiftningen om grunderna för uppehållstillstånd för offer för människohandel. Exempelvis har diskrimineringsombudsmannen fäst uppmärksamhet vid uppehållstillståndsförfaranden i fråga om offer för människohandel, såsom den höga tröskeln att bevilja kontinuerligt uppehållstillstånd och den varierande tillämpningspraxisen. Frågor som gäller uppehållstillstånd har lyfts fram också i samband med beredningen av statsrådets handlingsplan mot människohandel. 

Utredningen stöder statsrådets arbete mot människohandel

Den information som utredningen ger tjänar också den underarbetsgrupp till projektet för utveckling av arbetskraftsinvandringen som arbetsminister Tuula Haatainen tillsatte i mars 2020. Underarbetsgruppen bereder åtgärder med hjälp av vilka utnyttjandet av utländsk arbetskraft bättre kan förebyggas, upptäckas och bekämpas. Arbetsgruppen har också till uppgift att granska förutsättningarna för uppehållstillstånd för offer för människohandel. Arbetsgruppen utnyttjar den information som utredningen ger för att bedöma om det är nödvändigt att göra lagstiftningsändringar i fråga om grunderna för uppehållstillstånd eller om de observerade omständigheterna kan påverkas på något annat sätt, till exempel genom anvisningar eller utbildning.

Statsrådet har förbundit sig till arbetet mot människohandel, och i detta arbete kan resultaten av utredningen också utnyttjas i större utsträckning. I regeringsprogrammet finns flera föresatser om effektivisering av arbetet mot människohandel. Målet är att kunna ge offren bättre hjälp, att kunna identifiera och avslöja människohandel i ett tidigare skede samt att realisera straffansvaret. 

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet och också nationell rapportör om människohandel. Till den nationella rapportörens uppgifter hör att styra myndigheternas verksamhet, ge råd, främja utbildning och sammanställa utredningar. Rapportören har till uppgift att bevaka det arbete mot människohandel som utförs i Finland och rapportera sina observationer till statsrådet och riksdagen.

Den nu aktuella utredningen publiceras i början av hösten 2021. Det har inte tidigare gjorts någon övergripande utredning av uppehållstillståndsförfaranden i fråga om offer för människohandel.

I utlänningslagen finns en särskild bestämmelse om uppehållstillstånd för offer för människohandel

År 2006 fogades bestämmelser om beviljande av uppehållstillstånd för offer för människohandel till utlänningslagen, detta på grund av de internationella förpliktelser och EU-förpliktelser som är bindande för Finland. Uppehållstillståndet kan vara antingen tillfälligt eller kontinuerligt. Reformens centrala mål var att bekämpa människohandelsbrott, gripa brottslingar och skydda offren så att de inte på nytt blir offer för människohandel.

Offer för människohandel beviljas tillfälligt uppehållstillstånd om det på grund av förundersökning eller domstolsbehandling i anslutning till människohandel är motiverat att offret vistas i Finland, om offret är berett att samarbeta med myndigheterna för att de som misstänks för människohandel ska kunna gripas och om offret inte längre har förbindelser med de personer som är misstänkta för människohandel. 

Kontinuerligt uppehållstillstånd beviljas om offret befinner sig i en särskilt utsatt ställning. Då förutsätts det inte att hans eller hennes vistelse i Finland är motiverad på grund av förundersökning eller domstolsbehandling eller att han eller hon är beredd att samarbeta med myndigheterna för att de som misstänks för människohandel ska kunna gripas. 

Att bli offer för människohandel kan också vara en grund för beviljande av internationellt skydd eller ett uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker.

Ytterligare information:
Roope Jokinen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, [email protected], tfn 0295 488 362
Heini Kainulainen, forskare, diskrimineringsombudsmannens byrå, [email protected], tfn 0295 666 821
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 0295 048 022

Underarbetsgruppen för förebyggande av utnyttjandet av utländsk arbetskraft | arbets- och näringsministeriet
Arbetet mot människohandel | justitieministeriet
Bekämpningen av människohandel effektiviseras genom samarbete mellan myndigheter och organisationer | inrikesministeriets pressmeddelande 5.11.2020
Hjälpsystemet för offer för människohandel

18.03.2021