Hoppa till innehåll

Undervisning om mångfalden av sexuell läggning ska finnas i skolorna – Skolorna måste få stöd för att kunna ordna undervisningen ifred

Undervisning om mångfald i fråga om sexuell läggning hör till skolan – skolorna behöver stöd för att trygga att undervisningen kan ordnas i fred

Barn har rätt till utbildning om mångfald i fråga om sexuell läggning och könsmångfald. Även om denna utbildning hör till skolan och har en stark rättslig grund är de som ordnar utbildningen tvungna att bemöta vårdnadshavares felaktiga påståenden, enligt vilka deras barn inte bör undervisas i mångfald i fråga om sexuell läggning. Utbildningsstyrelsen måste förbättra sina anvisningar så att skolorna har en verklig möjlighet att utföra sitt utbildningsarbete i fred.

Under våren ordnades för eleverna i grundskolans klasser 6–9 i Helsingfors stad regnbågsworkshoppar i vilka undervisades om den mänskliga mångfalden. Regnbågsworkshopparna organiserades i samarbete med Seta. Det förekom omfattande rapporter i medierna om att vårdnadshavare förbjöd sina barn att delta i workshopparna.

Skolorna måste ta ställning till många olika sorters kontakter från vårdnadshavare vad gäller sexuell läggning och kön. Som i ovanstående exempel kan skolor hamna i en situation där en elevs vårdnadshavare förbjuder sitt barn att delta i undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Till exempel har vårdnadshavare via en viss webbsida uppmanats att söka befrielse från den grundläggande utbildningen för sina barn genom att åberopa en bestämmelse i Europeiska människorättskonventionen. Enligt bestämmelsen ska staten i fostran och utbildning respektera föräldrarnas rätt att säkerställa att deras barn får fostran och utbildning i enlighet med deras egen livsåskådning och övertygelse. Artikeln har på webbsidan felaktigt tolkats som att den skulle betyda att vårdnadshavare har rätt att neka sina barn undervisning om mångfald i fråga om sexuell läggning och könsmångfald som ingår i den grundläggande utbildningen. Så är det dock inte. 

Undervisning om mångfald i fråga om sexuell läggning är en väsentlig del av läroplanen.  I läroplanen ingår genusmedveten undervisning och handledning, vilket innebär främjande av medvetenhet om mänsklig mångfald, mångfald i fråga om sexuell läggning och könsmångfald. Enligt guiden Mukana!Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella måste i läroplanen konkret beskrivas hur genusmedvetenhet ska främjas och hur frågor som rör jämlikhet och jämställdhet behandlas i undervisningen. Även enligt internationell rätt och fast tolkningspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är obligatorisk undervisning om mångfald i fråga om sexuell läggning och könsmångfald förenligt med människorättskonventionen. 

Människorättsfostran som en del av den grundläggande utbildningen

Rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter är centrala människorättsfrågor. Enligt FN:s deklaration om människorättsfostran ska var och en ha rätt till information och ha möjlighet att till fullo åtnjuta alla mänskliga rättigheter och omfattas av människorättsfostran. Människorättsfostran är kopplad till Finlands grundlag, enligt vilken den offentliga makten måste säkerställa förverkligandet av de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.  Utbildningsstyrelsen upprättar läroplanen i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och den som ordnar utbildningen ansvarar för att undervisningen som erbjuds av utbildningsinrättningen är i enlighet med läroplanen. 

Att öka medvetenheten om mångfald i fråga om sexuell läggning och könsmångfald hör till den grundläggande utbildningen och har rättslig grund. Bestämmelserna som fastställts av Utbildningsstyrelsen för ordnande av utbildning är dock inte tillräckliga om inte Utbildningsstyrelsen faktiskt och konkret ger anvisningar för hantering av frågor som rör undervisning om mångfald i fråga om sexuell läggning och könsmångfald i situationer där ett barns vårdnadshavare utövar påtryckningar på den som ordnar utbildningen genom felaktiga påståenden och försöker hindra att undervisningen ges åt barnet. Utbildningsstyrelsen måste genom handledning säkerställa ett tillräckligt starkt stöd till utbildningsinrättningarna så att de inte är tvungna att ensamma trygga utbildningsarrangemangen och elevernas likabehandling, förverkligandet av läroplanen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Ett människorättsbaserat tänkande styr planeringen av den grundläggande utbildningen och läroinrättningens verksamhet. Elevernas grundläggande utbildning bygger på respekt för människor och mänskliga rättigheter samt på människovärdets okränkbarhet. Den grundläggande utbildningen har också en viktig uppgift vad gäller främjandet av de mänskliga rättigheterna och därmed också sexuella minoriteters ställning. När undervisningen är förenlig med läroplanen har vårdnadshavare som utgångspunkt inte grund för att begära befrielse från undervisningen, även om ordnandet av undervisningen skulle genomföras i samarbete med inbjudna gäster eller en utomstående aktör. 

Den i diskrimineringslagen fastställa skyldigheten att främja jämlikhet berör alla former av organisering av undervisning och utbildning. Läroinrättningen och den som ordnar utbildningen ansvarar för att den lagstadgade skyldigheten att främja jämlikhet. Att uppfylla reglerna och bestämmelserna för undervisningens innehåll hör till skyldigheterna som omfattas av lärarens tjänsteförhållande. Den som ordnar utbildningen måste också tillhandahållas stöd i situationer där de är tvungna att svara på ogrundade krav på att begränsa undervisningen.  

Den grundläggande utbildningen fostrar eleverna till att känna till, respektera och försvara de mänskliga rättigheterna

Eleven har också en i lagen om grundläggande utbildning fastställd rättighet till grundläggande utbildning i enlighet med läroplanen, vilket Utbildningsstyrelsen, den som ordnar utbildningen och barnets vårdnadshavare bör vara medvetna om.  FN:s konvention om barnets rättigheter ger rättslig grund för den grundläggande utbildningen. Genusmedveten undervisning är viktig för varje barn och kan ha en särskilt stor betydelse för barn som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet. I vissa situationer kan nekat tillhandahållande av information som rör barnen själva till och med bedömas ur ett diskrimineringsperspektiv. Diskriminering på basis av sexuell läggning är förbjuden i diskrimineringslagen och jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck. Båda lagarna förpliktigar även läroinrättningar att främja jämlikhet och jämställdhet samt att ingripa i trakasserier.

Utbildningsstyrelsen måste aktivt främja en jämlik och jämställd skolvärld samt ta itu med ojämlik praxis. För detta arbete måste Utbildningsstyrelsen skapa verksamhetsmodeller och anvisningar med vars hjälp den som ordnar utbildningen kan fokusera på undervisnings- och handledningsverksamhet som främjar jämlikhet. Likabehandling förutsätter både att de grundläggande rättigheterna och möjligheterna till deltagande säkerställs för alla och att individuella behov beaktas.

Varje elev har rätt att få information om och undervisning i mångfald i fråga om sexuell läggning, ha lika rätt att bli accepterad som sig själv och bli hörd i frågor som rör hens egen sexualitet. Skolorna måste ges stöd för att trygga att utbildningen kan ordnas i fred.