Hyppää sisältöön

Opetus seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta kuuluu kouluihin – kouluja on tuettava opetuksen järjestämisrauhan turvaamisessa

Lapsilla oikeus saada opetusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Vaikka tämä opetus kuuluu kouluihin ja sille on vahva lakisääteinen perusta, joutuvat koulutuksen järjestäjät vastaamaan huoltajien virheellisiin väitteisiin, joiden mukaan heidän lapsilleen ei tulisi opettaa seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Opetushallituksen täytyy parantaa ohjeitaan, jotta kouluilla olisi todellinen mahdollisuus tehdä opetustyötään rauhassa.

Viime kevään aikana Helsingin kaupungin peruskoulun 6.–9. -luokkalaisille järjestettiin sateenkaarityöpajoja, joissa opetettiin ihmisyyden moninaisuudesta. Sateenkaarityöpajatoiminta järjestettiin yhteistyössä Setan kanssa. Mediassa uutisoitiin runsaasti siitä, kuinka huoltajat kielsivät lapsiaan osallistumasta työpajoihin.

Koulujen on otettava kantaa monenlaisiin huoltajien yhteydenottoihin, jotka liittyvät seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen. Kuten yllä olevassa esimerkissä, koulut voivat joutua tilanteeseen, jossa oppilaan huoltaja kieltää lastaan osallistumasta perusopetuslain mukaiseen opetukseen. Esimerkiksi erään verkkosivun kautta huoltajia on ohjeistettu hakemaan lapselleen vapautusta perusopetuksen järjestämisestä vetoamalla Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykseen. Määräyksen mukaan valtion tulee kasvatuksessa ja opetuksessa kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumusten mukainen kasvatus ja opetus. Artiklan on verkkosivuston kautta virheellisesti tulkittu tarkoittavan sitä, että huoltajilla olisi oikeus kieltää lapseltaan perusopetukseen kuuluva opetus seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Asia ei kuitenkaan ole näin.

Opetus seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta on olennainen osa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmaan kuuluu sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus, joka tarkoittaa ihmisyyttä, seksuaalista suuntautumista ja sukupuolen moninaisuutta koskevan tietoisuuden edistämistä. Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella -oppaan mukaan opetussuunnitelmassa on kuvattava konkreettisesti, miten sukupuolitietoisuutta tulee edistää ja miten yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä käsitellään opetuksessa. Myös kansainvälisen oikeuden ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen tulkinnan mukaan pakollinen opetus seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on ihmisoikeussopimuksen mukaista. 

Ihmisoikeuskasvatus osana perusopetusta

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä. YK:n ihmisoikeuskasvatusta koskevan julistuksen mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa sekä tulee olla mahdollisuus nauttia täysimääräisesti kaikista ihmisoikeuksista ja päästä ihmisoikeuskasvatuksen piiriin. Ihmisoikeuskasvatus kytkeytyy Suomen perustuslakiin, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Opetushallitus laatii opetussuunnitelman perusopetuslain mukaisesti ja koulutuksen järjestäjän on vastattava siitä, että oppilaitoksissa tarjottava opetus on opetussuunnitelman mukaista.

Tietoisuuden lisääminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kuuluu perusopetukseen ja sillä on lakisääteinen perusta. Opetushallituksen laatimat määräykset opetuksen järjestämisestä eivät kuitenkaan ole riittäviä, jos opetushallitus ei tosiasiassa ja konkreettisesti ohjeista seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden opetukseen liittyvien asioiden hoitamista tilanteessa, jossa lapsen huoltaja painostaa koulutuksen järjestäjää virheellisillä väitteillä ja pyrkii estämään opetuksen antamista lapselle. Opetushallituksen on varmistettava ohjeistuksilla oppilaitoksille riittävän vahva tuki, jotta ne eivät joudu yksin ratkaisemaan opetusjärjestelyitä ja oppilaiden yhdenvertaisuutta, opetussuunnitelman toteutumista ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamista.

Ihmisoikeusperustainen ajattelu ohjaa perusopetuksen suunnittelua ja oppilaitoksen toimintaa. Oppilaiden perusopetus rakentuu ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle sekä ihmisarvon loukkaamattomuudelle. Perusopetuksella onkin tärkeä tehtävä ihmisoikeuksien ja siten myös seksuaalivähemmistöjen aseman edistämisessä. Kun opetus on opetussuunnitelman mukaista, huoltajilla ei lähtökohtaisesti ole perustetta pyytää vapautusta opetuksesta, vaikka opetuksen järjestäminen toteutettaisiin yhteistyössä vierailijoiden tai kolmannen tahon kanssa.

Yhdenvertaisuuslaissa säädetty velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta koskee kaikkia opetuksen ja koulutuksen järjestämisen muotoja. Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä ovat vastuussa lakisääteisistä velvoitteista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Opetuksen sisällöstä annettujen säännöksien ja määräyksien noudattaminen kuuluu opettajan virka- tai muuhun palvelussuhteeseen perustuviin velvollisuuksiin. Koulutuksen järjestäjää onkin tuettava tilanteissa, joissa heidän on vastattava perusteettomiin opetuksen rajoittamisen vaatimuksiin.

Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen

Oppilaalla on myös perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista perusopetusta, mikä Opetushallituksen, koulutuksen järjestäjän ja lasten huoltajien tulee tiedostaa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan. Sukupuolitietoinen opetus on tärkeää jokaiselle lapselle ja sillä voi olla erityinen merkitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville lapsille. Joissakin tilanteissa lapsilta itseään koskevan tiedon epäämistä voidaan arvioida jopa syrjinnän näkökulmasta. Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaki puolestaan kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Kumpikin laki myös velvoittaa oppilaitoksia edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä puuttumaan häirintään.

Opetushallituksen on aktiivisesti edistettävä yhdenvertaista ja tasa-arvoista koulumaailmaa sekä tartuttava eriarvoistaviin käytänteisiin. Tätä työtä varten Opetushallituksen on luotava toimintatapoja ja ohjeistuksia, joiden avulla koulutuksen järjestäjä voi keskittyä yhdenvertaisuutta edistäviin opetus- ja ohjaustoimiin. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tietoa ja opetusta seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, olla yhtäläinen oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään ja tulla kuulluksi asioissa, jotka koskeva hänen omaa seksuaalisuuttaan. Kouluja on tuettava opetuksen järjestämisrauhan turvaamisessa.