Hoppa till innehåll

Tillgodoseendet av svenskspråkiga personers rättigheter bör säkras

De kontakter som diskrimineringsombudsmannen får visar att det finns betydande brister i tillgodoseendet av de svenskspråkigas språkliga rättigheter. Ombudsmannen får kontakter från alla livsområden, men särskilt inom social- och hälsovårdssektorn finns det svårigheter att få tillgång till tjänster på svenska. Diskrimineringsombudsmannen betonar att  myndigheterna har en skyldighet att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses fullt ut.

Rätten för svenskspråkiga att använda sitt modersmål hos myndigheter tryggas i grundlagen, patientlagen och språklagen. Myndigheterna är skyldiga att försäkra sig om att tjänsterna erbjuds och ärenden kan skötas på svenska och finska. Trots språkets starka lagliga ställning saknar många svensktalande en faktisk möjlighet att använda sina språkliga rättigheter.

Enligt de kontakter som diskrimineringsombudsmannen tar emot finns det problem med förverkligandet av de språkliga rättigheterna på alla livsområden, till exempel inom social- och hälsovården. Diskrimineringsombudsmannen har till exempel hanterat ett ärende där person inte har fått service på svenska inom funktionshindertjänster.

Det är särskilt viktigt för människor som befinner sig i sårbara situationer att få sina språkliga rättigheter tillgodosedda. Diskrimineringsombudsmannen har till exempel uppmärksammats på en situation där en svensktalande ung person inte har kunnat få tillgång till mentalvårdstjänster på sitt modersmål. Det är oacceptabelt att en sårbar ung människas språkliga rättigheter inte respekteras.

Enligt språklagen ska myndigheterna självmant se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Diskrimineringsombudsmannen påpekar också att om en svenskspråkig person inte får service på svenska hos en myndighet, kan myndigheten göra sig skyldig till diskriminering som strider mot diskrimineringslagen. Myndigheterna har också, enligt diskrimineringslagen, en skyldighet att främja likabehandling.

Myndigheterna bör förbättra sin kunskap om de språkliga rättigheterna och de skyldigheter som föranleds av dem så att individernas rättigheter kan tryggas.

06.11.2023