Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogiken måste ordna ersättande program då religiösa tillställningar ordnas

Diskrimineringsombudsmannen har främjat förlikning i ett fall där ett daghem diskriminerade ett barn som inte tillhörde något religiöst samfund eftersom daghemmet inte ordnade ett alternativt religionsfritt program i stället för ett religiöst påskevenemang. Anordnaren av småbarnspedagogik måste se till att alla barn, oberoende av övertygelse, kan delta jämlikt i daghemmets verksamhet. Det här innebär bland annat att daghemmet måste arrangera ett meningsfullt och likvärdigt alternativt program till religiösa tillställningar. 

Daghemmet arrangerade ett påskevenemang i församlingens utrymmen som var obligatoriskt för alla barn. Evenemanget behandlade bland annat påskens händelser som de är beskrivna i Bibeln. Daghemmet ansåg att tillställningen var en del av den åskådningsfostran som ingår i småbarnspedagogiken. Påskevenemanget var ändå starkt religiöst. Under det avsnitt ur bibeln som agerades under evenemanget berättades bland annat att ängeln befallde att berätta glädjenyheten om att Jesus är uppstånden. Evenemanget som förverkligades av församlingen var på grund av det sätt som det ordnades att jämföra med en religiös morgonsamling.

Enligt utbildningsstyrelsens anvisningar borde daghemmet ha ordnat en alternativ irreligiös tillställning och gett förmyndarna en faktisk chans att välja vilket program barnet deltar i. Samtidigt måste daghemmen se till att barnets deltagande eller inte deltagande i religiösa tillställningar inte leder till att barnet stigmatiseras eller upplever andra negativa konsekvenser.  

I det här fallet erbjöds inte alternativt program åt det barn som inte tillhör ett religiöst samfund och då föräldrarna tog kontakt med daghemmet om detta, konstaterade daghemmet tills sist att barnet kan låta bli att delta i evenemanget och vara med en annan grupp medan evenemanget pågår. I daghemmet arrangerades inget särskilt irreligiöst program den dagen. Barnet hamnade alltså i en ogynnsam position på grund av sin övertygelse vilket är förbjudet enligt diskrimineringslagens 13 §, alltså blev hen diskriminerad. Anordnaren av småbarnspedagogiken betalade 1500 € i gottgörelse åt den diskriminerade enligt diskrimineringslagens 23 §. 

Ur diskrimineringslagens synvinkel handlar det om rätten att inte delta i ett religiöst evenemang samt om daghemmets plikt att ordna alternativt program till religiösa tillställningar. Daghemmen kan samarbeta med församlingarna men om tillställningen är religiös måste det finnas alternativt likvärdigt program. 

- Det är viktigt att småbarnspedagogiken förverkligar alla barns rätt till en jämlik fostringsmiljö. Daghemmet måste också se till att varje barn känner att hen tillhör gruppen oberoende av övertygelse. Till det här hör bland annat att man arrangerar meningsfullt program också åt de barn som inte tillhör ett religiöst samfund eller tillhör olika religiösa samfund, säger tf diskrimineringsombudsman Rainer Hiltunen

Enligt utbildningsstyrelsens anvisningar ska anordnaren av småbarnspedagogik ordna alternativt och meningsfullt program vid sidan av religiösa tillställningar. Det alternativa programmet skall till sin natur och målsättningar vara möjligast likt det religiösa programmet utan de religiösa inslagen. Förmyndarna skall också informeras om programmen i god tid. 

Lagstiftning:
I diskrimineringslagens 8 § stiftas om förbudet att diskriminera bland annat på grund av religion och övertygelse. 

Diskrimineringsombudsmannen kan enligt diskrimineringslagens 19 § vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning i fall som hänför sig till diskrimineringslagen. 

Enligt diskrimineringslagens 23 § har den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt hen för repressalier.

09.11.2022