Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksessa on järjestettävä uskonnoton vaihtoehto uskonnollisille tilaisuuksille

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa tapauksessa, jossa päiväkoti syrji uskontokuntaan kuulumatonta lasta, kun se ei järjestänyt seurakunnan kanssa toteutetun pääsiäistilaisuuden rinnalle vaihtoehtoista uskonnotonta toimintaa. Kyseinen tapaus on saanut huomiota myös mediassa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän täytyy huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on vakaumuksestaan riippumatta mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti päiväkodin toimintaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että uskonnollisten tilaisuuksien aikana on järjestettävä luonteeltaan vastaavaa vaihtoehtoista toimintaa.

Päiväkoti järjesti seurakunnan kanssa kaikille lapsille pakollisen pääsiäistilaisuuden, jossa muun muassa käsiteltiin Raamatussa olevia pääsiäiseen liittyviä asioita. Päiväkoti katsoi, että kyseessä on varhaiskasvatukseen sisältyvää katsomuskasvatusta. Pääsiäistilaisuuden toteutustapa oli kuitenkin vahvasti uskonnollinen. Tilaisuudessa näytellyssä Raamatun kohtauksessa muun muassa kerrottiin enkelin käskeneen kertomaan kaikille ilouutista Jeesuksen ylösnousemuksesta. Seurakunnan toteuttama pääsiäistilaisuus oli toteutustavan vuoksi seurakunnan päivänavaukseen rinnastuva uskonnollinen tilaisuus. 

Opetushallituksen ohjeiden mukaan päiväkodin olisi tullut järjestää uskonnollisen tilaisuuden rinnalle luonteeltaan vastaavaa uskonnotonta toimintaa ja tarjota huoltajille aito mahdollisuus valita kumpaan toimintaan lapsi osallistuu. Varhaiskasvatuksessa tulee huolehtia myös siitä, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä aiheudu lapselle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia.

Uskontokuntaan kuulumattomalle lapselle ei tässä tapauksessa tarjottu vaihtoehtoista uskonnotonta toimintaa, ja lapsen vanhemman yhteydenottojen jälkeen päiväkoti totesi lopulta, että lapsi voi jäädä pois pääsiäistilaisuudesta ja olla kyseisen ajan toisen ryhmän kanssa. Päiväkodilla ei järjestetty tuolloin muuta normaalipäivästä poikkeavaa uskonnotonta ohjelmaa. Lapsi joutui yhdenvertaisuuslain 13 § kielletyllä tavalla vakaumuksensa perusteella muita epäedullisempaan asemaan, eli syrjinnän kohteeksi. Varhaiskasvatuksen järjestäjä maksoi syrjinnän kohteeksi joutuneelle 1500 euroa yhdenvertaisuuslain 23 §:n mukaista hyvitystä syrjinnästä.

Yhdenvertaisuuslain näkökulmasta asiassa on kyse oikeudesta olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen sekä päiväkodin velvollisuudesta järjestää uskonnollisen tapahtuman rinnalla kaikille soveltuva vaihtoehtoinen tilaisuus. Päiväkodit voivat tehdä yhteistyötä seurakuntien kanssa, mutta mikäli tilaisuus on uskonnollinen, on sille oltava vaihtoehto. 

- On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa toteutetaan jokaisen lapsen oikeutta yhdenvertaiseen kasvuympäristöön. Täytyy myös huolehtia siitä, että jokainen lapsi voi tuntea kuuluvansa joukkoon riippumatta vakaumuksestaan. Tähän kuuluu esimerkiksi se, että järjestetään mielekästä tekemistä uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi myös uskontokuntaan kuulumattomille tai eri uskontokuntiin kuuluville lapsille, vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen toteaa.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän on järjestettävä uskonnollisten tilaisuuksien aikana vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa. Vaihtoehtoisen uskonnottoman toiminnan tulee olla luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista ilman uskonnollista sisältöä, kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalle muuta toimintaa järjestetään. Huoltajille tulee myös tiedottaa näistä asioista hyvissä ajoin.

Lainsäädäntöä:

Perustuslain 6 §:ssä säädetään syrjinnän kiellosta ja 11 §:ssä negatiivisesta uskonnonvapaudesta.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä säädetään syrjinnän kiellosta muun muassa uskonnon ja vakaumuksen perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi yhdenvertaisuuslain 19 § nojalla ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi yhdenvertaisuuslain noudattamista koskevassa asiassa. 

Yhdenvertaisuuslain 23 § mukaan syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia

09.11.2022