Hoppa till innehåll

Skriftskolan ska vara tillgänglig för alla - och för det behövs det tillräckliga tjänster

Sommaren är här och därmed konfirmationsläger för många 15-åringar. År 2023 deltog 73,3 % av 15-åringarna i konfirmationsundervisningen. Det är alltså väldigt vanligt att bli konfirmerad. Att delta i konfirmationsundervisningen är dock inte då enkelt för alla, utan en del av ungdomarna behöver olika arrangemang för att kunna göra det, till exempel att en personlig assistent eller en stödperson hjälper dem att klara av lägerprogrammet och vardagen på lägret.

Kyrkostyrelsen och Kehitysvammaliitto publicerade 25.4.2024 sitt ställningstagande Unga med funktionsnedsättningar har rätt till sin övertygelse och att få stöd för att utöva den (på finska). I ställningstagandet uttrycks oro över att en del unga har fått negativa beslut då de ansökt om tjänster för personer med funktionsnedsättningar för att delta i konfirmationsundervisningen.

Diskrimineringsombudsmannens byrå har mottagit kontakter om svårigheter med att beviljas tjänster för personer med funktionsnedsättning för att delta i konfirmantionsundervisningen på det sätt som behövs och i tillräckligt stor omfattning. Ansvarsfördelningen mellan anordnare av konfirmationsundervisningen och funktionshinderservice har också väckt frågor. Med hjälp av ombudsmannen fick en ungdom rättelse för sitt negativa beslut om funktionshinderservice och därmed en assistent till konfirmationslägret.

Enligt 11 § i grundlagen har var och en religions- och samvetsfrihet. Till religions- och samvetsfriheten hör bland annat rätten att bekänna sig till och utöva en religion. Enligt artikel 14 i FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnen tryggas denna rättighet. I konventionen definieras personer under 18 år som barn. 

8 § i diskrimineringslagen förbjuder diskriminering bland annat på grund av funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning, till exempel ett barn med funktionsnedsättning, har med stöd av lagen rätt att få sina grundläggande rättigheter som till exempel rätten att utöva en religion tillgodosedda. Dessutom ska man se till att ett barn med funktionsnedsättning kan delta i aktiviteter som barn i samma åldersgrupp i regel deltar i.

Kyrkan har tagit hänsyn till olika typer av konfirmander. I kyrkans verksamhet anses tanken om att alla ska ha rätt till delaktighet i församlingsgemenskapen viktig ut inklusionsperspektivet. Detta innebär att man kan delta i församlingens gemensamma konfirmationsverksamhet som medlem i en grupp som passar en. För en del av konfirmander med funktionsnedsättning kan den passande gruppen finnas i omsorgsskriftskola. Att man deltar i omsorgsskriftskola kan dock inte användas som motivering till ett negativt beslut på ansökan om tjänster med stöd av lagen om funktionshinderservice eller specialomsorgslagen, utan bedömningen ska baseras på behovsprövning. Kyrkans roll i omsorgsskriftskolan är att anpassa programmet och undervisningen till målgruppens behov. Detta avlägsnar inte deltagarnas behov av hjälp och stödåtgärder. Man kan söka ändring på negativa beslut på ansökan om nödvändiga tjänster. Det skulle dock vara viktigt att få de stöd man behöver i tid så att de blir möjligt att delta i ett visst konfirmationsläger på ett ändamålsenligt sätt. Man har ingen nytta av stödet om lägret redan har hållits. Långa besvärsprocesser tryggar inte rättsskyddet för ett barn med funktionsnedsättning tillräckligt bra.

Om ett negativt beslut leder till att barnets deltagande i konfirmationsundervisningen äventyras eller förhindras försätts barnet i en ofördelaktig ställning på grund av sin funktionsnedsättning. Då utesluts barnet från den gemensamma sociala upplevelsen och kan inte ta del av det kulturella och religiösa kapital som hen bör ha rätt till. Om det finns en risk att ett barn med funktionsnedsättning inte kan delta i konfirmationsundervisningen på grund av att hen inte har beviljats de tjänster hen behöver kan det vara fråga om diskriminering.

Trots att vi här talar om konfirmationsundervisning och den positiva religionsfriheten i enlighet med 11 § i grundlagen gäller detta även barn som skulle vilja delta i ett Prometheus-läger eller i övertygelseundervisning som anordnas av en annan aktör än den evangelisk-lutherska kyrkan, men utesluts från den gemensamma upplevelsen för sin åldersgrupp. Ur perspektivet för diskrimineringslagen är dessa arrangemang vanliga och socialt betydelsefulla erfarenheter som ska vara tillgängliga för alla som önskar delta i dem oberoende av deras eventuella funktionsnedsättning.